Waar eindigt mijn identiteit en begint uw identiteit? Projectie.

De projectie voorbij, up naar persoonlijke en sociale groei.

Het lastige van een projectie en projecteren is, je weet vaak niet dat je het doet . Uiteindelijk is de situatie voor jou zo ongelofelijk duidelijk of helder dat die ander zo is of dat het zo in elkaar steekt. Trouwens je kunt je niet voorstellen dat de ander zo dom is dat niet te zien.

Juist omdat het zo ontzettend duidelijk voor jezelf is, is projectie zo moeilijk te ontmaskeren.

Daaruit zou je kunnen besluiten dat als je je eigen projecties kunt ontdekken dat je dan het geheim hebt gevonden voor persoonlijke groei.

Anderen denken als ze de projectie van de narcist kunnen stoppen dat het met de relatie of goed komt.

Weer anderen geloven in de projecties van de narcist over henzelf en komen door schuldgevoelens, angst en verplichting niet weg bij de narcist.

Daaruit blijkt hoezeer projecteren in ons leven een rol speelt.

 

The Secret from Gravitas Ventures on Vimeo.

 

Wat is projectie?

De handeling van het toewijzen van de eigen gevoelens of eigenschappen aan een andere persoon. Op hetzelfde moment ook het zich voorstellen of geloven dat de andere persoon dezelfde gevoelens of eigenschappen heeft.

Ontstaan van psychologische projectie?

Freud ging op zoek naar de wortels van het godsbeeld van de mens. Zijn conclusie was dat godsdienstige mensen in een almachtig wezen geloven als ‘een vader’ en hem als zodanig vereren.

Deze God beschermt hen in hun jeugdige perioden. Wanneer ze volwassen worden verheven ze God als een almachtige God. Tegelijkertijd hebben gelovige mensen een dubbele houding tegenover God.

Aan de ene kant verwachten ze namelijk hulp van God. Daarom bidden ze dat hij hun gebeden verhoort. Daar staat tegenover dat religieuze mensen God vrezen. Ze vrezen voor zijn straffen als ze hun driften niet in toom houden, aldus Freud.

Godsdienst is volgens Freud een projectie . Dat betekent een illusie van de mens, die zijn volwassen verantwoordelijkheden niet aandurft of aan kan. Hij zegt zelfs dat godsdienst een neurose is die de mens van zichzelf vervreemdt.

Hij zegt dat het beter is om je bewust te zijn van je behoeften en verdrongen driften. Zo zou de mens zichzelf moeten accepteren zoals die is, dan nog altijd te streven naar een levenshouding die hem vreemd is en die hem niet zichzelf laat zijn.

Voorbeelden van projectie.

Als iemand bijvoorbeeld erg in zijn maag zit met jaloerse gevoelens tegenover zijn of haar geliefde, dan zou deze persoon die bijvoorbeeld kunnen toeschrijven aan de ander: “die zal toch ook vreemdgaan!”

Ook verliefdheid is een projectie, gedefinieerd door Jung; namelijk de projectie van je eigen tekortkomingen op de ander. Dit uit zich bijvoorbeeld in een klein persoon die graag een groter en sterker persoon om hem of haar heen heeft om zich beschermd te voelen.

Subcultuur als projectie.

Veel subculturen projecteren allerlei ideeën en idealen op de maatschappij of op grote rijke organisaties. Terwijl bijvoorbeeld mensen die trots zijn op conventie en behoudendheid weer hun eigen ideeën zullen projecteren op bijvoorbeeld ‘hangjongeren’, inhibitielose persoonlijkheden of mensen zonder remmingen.

De senioren hebben het over ‘de jeugd van tegenwoordig’ en dat het vroeger beter was. Maar: ‘wat de boer niet kent dat lust ie niet’.

De jeugd is gewend aan deze tijd en weet niet beter. Uit dit patroon blijkt onder andere een subtiele en collectieve vorm van counter-projectie, waarin ‘tegengestelde partijen’ op elkaar af lijken te geven. Van een afstandje bekeken is dat een vicieuze cirkel.

Dat het geen onbekend fenomeen is, blijkt wel uit de uitdrukkingen “wat je zegt dat ben je zelf” en “zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten”.

Vanwaar komen deze oordelende projecties?

Ze zitten verankerd in ons verleden. Zo vertelde een jonge vrouw die op consultatie kwam bij haar arts:”Mijn man verwijt me dingen die helemaal onterecht zijn. Ik was verplicht om hem te zeggen: “Maar je verwijt me de fouten van je moeder. Het zijn niet mijn fouten. Wat je zegt, slaat niet op mij!” Haar man had daarover nagedacht en was tot het besef gekomen dat ze gelijk had.

Hij was overgevoelig voor de fouten van zijn moeder, omdat hij er als kind fel onder geleden had. Als hij bij zijn vrouw ook maar de minste gelijkenis met een van die fouten waarnam, voer hij tegen haar uit en schold haar de huid vol.

Counter-Projectie.

Counter-projectie is een nog onbewuster en moeilijker te veranderen patroon dat vaak voorkomt bij mensen die psychologisch getraumatiseerd zijn. Dit kan in ernstige mate zijn, maar ook door minder erge gebeurtenissen kan een persoon zich al getraumatiseerd voelen; dat is relatief.

De persoon heeft dit echter niet altijd door. Daardoor komt hij of zij in de rol van slachtoffer terecht. Ze zullen steeds situaties creëren waarin deze persoon zichzelf weer in dezelfde rol plaatst als deze gewend is.

Iemand die door een voorgaande echtgeno(o)t(e) jarenlang is geslagen, zal op de een of andere manier sneller opnieuw in een soortgelijke situatie terechtkomen. Deze persoon voelt zich aangetrokken tot zijn of haar zwakte, en de persoon zelf is niet anders gewend.

Daarom wordt het makkelijker om daarmee om te gaan dan om werkelijk het probleem aan te pakken. Het is veel moeilijker om te proberen het leven om te gooien en te veranderen.

In veel gevallen is dit gedeeltelijk onbewust, maar degene die het trauma heeft aangericht geniet obsessieve aandacht in de gedachten van het ‘slachtoffer’. En dat is de bedoeling van de narcist.

Counter-projectie van een subcultuur.

Op dezelfde manier is er ook de subtielere counter-projectie van een subcultuur, zoals eerder genoemd bij de voorbeelden. Als iemand jarenlang gepest is, zal hij zich extra opvallend gaan kleden.

Op die manier lokt hij reacties uit van mensen, die dan weer kunnen worden afgedaan als: “laat de mensen maar praten. Ik ben mijzelf”.

Op die manier plaatst een persoon zichzelf boven de vernedering, door zich steeds opnieuw in dezelfde situatie te plaatsen maar er dan anders mee om te gaan: de buitenwereld behoort alle schuld toe van zijn nog steeds woekerende boosheid.

Jung zegt dat: “Alle projecties lokken counter-projecties uit als het object zich niet bewust is van wat het subject projecteert.” Met andere woorden: Projecties zullen weer projecties uitlokken, omdat als je de projectie niet herkent als projectie, dan ziet of ervaart het object de projectie vaak als vijandigheid, of als een belediging.

Geheel de hype rond The secret en the bleep zou je als een counter-projectie kunnen zien tegen de farmaceutische industrie en het misbruik van de wetenschap als nieuwe religie.

What The Bleep Do We Know – Down The Rabbit Hole from DrGrace Gniazdowska on Vimeo.

 

Iemands identiteit dragen.

Mensen met persoonlijkheidsstoornissen verliezen het begin van hun eigen identiteit uit het ook omdat ze een instabiel beeld van zichzelf hebben. Ook beseffen ze onvoldoende waar de identiteit van iemand anders eindigt.

Projectie als afweermechanisme.

Bij projectie sta je niet meer open voor een gesprek maar laat je je leiden door de emotie. Projectie is dan ook een afweermechanisme. Je wordt door iets of iemand geraakt en wilt de werkelijk pijn niet voelen, dus projecteer je deze op een ander.

Hoe meer emotie hierbij komt kijken, des te groter de projectie. Voel je dus negatieve emotie bij iemand, wees dan gewaarschuwd. Het zou wel eens projectie kunnen zijn.

In psychologische termen staat dit bekend als een identiteitsverstoring.

Omdat deze identiteitsverstoringen de grenzen tussen het zelf en anderen vervagen, zullen mensen met narcistische persoonlijkheidsstoornissen soms hun eigen persoonlijke en psychologische kenmerken aan anderen toeschrijven. Deze praktijk staat bekend als projectie.

In sommige vormen is het relatief onschuldig, zoals een persoonlijkheidsgestoorde persoon die gelooft dat hun eigen voorkeuren, aversies, gevoelens, meningen of overtuigingen feitelijk van een andere persoon zijn.

Kwaadaardige projectie.

Het kan echter kwaadaardig worden als het gaat om het toeschrijven van persoonlijk handelen, woorden, schuld, schuld, haat, aansprakelijkheid of gebrekkig karakter door mensen met een persoonlijkheidsstoornis aan een ander.

Dit is vooral het geval wanneer de projectie dan een rechtvaardiging wordt voor een of andere vorm van straf of misbruik.
Projectie kan ofwel bewust zijn – waarbij de dader weet dat hij opzettelijk de schuld of aansprakelijkheid afwijst naar een andere persoon – of onderbewust zijn – waarbij de dader niet weet dat ze de feiten verdraaien of dissociëren.

Soms is het gewoon het resultaat van ouderwetse beschuldigingen – waarbij schuld of verantwoordelijkheid voor een probleem gemakkelijk wordt toegeschreven aan een andere persoon.

Projectie kan ook optreden als gevolg van dissociatie en een afwijking van het op de realiteit gebaseerde denken. Het is buitengewoon moeilijk om te bewijzen dat een narcistische persoonlijkheidsgestoorde persoon zijn eigen uitspraken over projectie gelooft, wat ook betekent dat het over het algemeen een oefening in nutteloosheid is om de argumenten voor je eigen realiteit te bepleiten.

projectie en projecteren van de eigenschappen van de narcist op zijn slachtoffer

Projectie in de filosofie.

Sommige filosofen stellen dat vele objecten en zelfs hele situaties eigenlijk niet bestaan voor ze door een bewustzijn bijvoorbeeld een persoon worden waargenomen. Dat is aan de orde in de klassieke vraag “maakt een boom die omvalt in een bos waar niemand is geluid? .

Als dit gebeurt, projecteert dit bewustzijn al zijn conditioneringen (opvattingen over en manieren om met de wereld om te gaan) op datgene dat wordt waargenomen, en schept zo zijn eigen werkelijkheid, laat zo een subjectieve nevel vallen over de objectieve werkelijkheid (die misschien sowieso wel helemaal niet ‘werkelijk’ is – dat is een andere discussie).

Op deze manier beschouwd is alles projectie, en is de mens een projecterend wezen, dat ieder moment zijn eigen werkelijkheid schept.

What The Bleep Do We Know? The Secret.

Deze filosofieën zijn bijvoorbeeld in sterk gepopulariseerde vorm terug te vinden in boeken en films als What The Bleep Do We Know? en The Secret.

What The Bleep Do We Know (2004) from tcp.liang on Vimeo.

Over de validiteit van deze theorieën wordt nog gespeculeerd, volgens wetenschappelijke onderzoekers zijn ze pseudo-wetenschappelijk en fout. Met name “What The Bleep Do We Know?” is uiterst omstreden.

De grootste kritiek is dat er bepaalde natuurkundige principes en theorieën worden gebruikt door mensen die ze niet volledig begrijpen, die dan buiten de context om met andere meer spirituelere beginselen worden verbonden en dat de conclusies die worden getrokken uit die samenvoegingen te vergezocht of simpelweg onjuist zijn.

Hoe het voelt om een ‘vervalste versie’ op jou geprojecteerd te krijgen?

Niemand houdt ervan om een ​​vervalste versie te krijgen van wat de narcisten denken, voelen of geloven, zelfs over goedaardige zaken. En wanneer iemand vals wordt beschuldigd, belasterd of in diskrediet wordt gehouden, kan grote schade worden toegebracht aan de relaties, het zelfvertrouwen en het gevoel van welzijn van die persoon.

Handelingen van projectie leiden vaak tot afweer, verontwaardiging, ergernis, ruzie of zelfs vergelding en vergelding van proefpersonen of slachtoffers.

Hoe het eruit ziet projectie eruit ziet?

Een moeder gaat ervan uit dat haar kinderen alleen van hetzelfde eten houden als zij wil.

Een vrouw maakt de gezamenlijke betaalrekening leeg en beschuldigt haar echtgenoot van verspilling van middelen.
Een moeder die zich schaamt voor haar gewichtsprobleem, noemt haar oudste dochter herhaaldelijk “dik”.

Een beledigende vader slaat zijn kinderen en geeft zijn tienerzoon de schuld voor de blauwe plekken.
Een werkgever die financiële discipline mist, beschuldigt zijn werknemers van verspilling van middelen.

 projectie en projecteren Hoe om te gaan met narcistische projectie? narcisme.blog

Hoe om te gaan met projectie?

Omgaan met projectie lijkt sterk op het omgaan met afleveringen van valse beschuldigingen, behalve dat soms de valse uitspraken in eerste instantie “mooi” of “neutraal” lijken.

Zelfs deze kunnen nog steeds irriterend en vervelend zijn, en wanneer ze in negatief gebied terechtkomen of opgeblazen of onware claims maken, kunnen ze op de lange termijn schadelijk zijn voor uw geloofwaardigheid of zelfrespect.

Wat je niet moet doen tegen projectie?

Accepteer geen enkele verantwoordelijkheid, schuld of kritiek waarvan u weet dat deze volledig onverdiend is.
Geef een persoonlijkheid ongeordende persoon geen macht over je zelfbeeld.
Probeer niet om het punt te betwisten, de waarheid rustig en duidelijk eenmaal te vermelden.

Wat je kunt doen als je geconfronteerd wordt met projectie?

Ken uzelf – emotionele helderheid en begrip van uw eigen sterke en zwakke punten is uw beste zelfverdediging tegen de erosieve kracht van projectie.
Eer je eigen ervaring en breng tijd door met mensen die je een eerlijke weerspiegeling geven van wie je bent.

Leer jezelf beter kennen door reflectie op jouw emoties.

Projectie gaat altijd samen met emotie: negatieve emoties, maar ook positieve emoties. Hoe groter de emotie, des te groter de projectie. Deze emoties komen voort uit ons verleden en zijn een onbewust bestaan gaan leiden.

Wanneer je deze emotie leert (h)erkennen leer je jezelf beter kennen. Dan kun je een bewuster leven gaan leiden.

Misschien vinden we van iemand dat hij of zij haar mond niet kan houden dat hij oppervlakkig is, te egocentrisch… en is dat net onze eigen grootste fout. Dat is dan ook de reden waarom ik de vraag zo dikwijls hoor: Johan, ben ik een narcist(e)?

Deze uitspraken onthullen dan ook vaak onze eigen aard.Vóór we kritiek op iemand uiten, moeten we dus misschien onszelf eerst de vraag stellen: ‘Die fout die ik hem of haar wil verwijten, zit die niet in mezelf?

Of is het misschien een narcistische fout waaronder ik geleden heb en waarvoor ik overgevoelig ben?’ Op die manier voorkomen we dat we iemand anders onterecht van iets beschuldigen.

Het is goed om de dingen in het juiste perspectief te plaatsen. We weten dat het beter is als we een iets minder scheef perspectief kunnen ontwikkelen.

Want volledige onpartijdigheid is natuurlijk onmogelijk.

Wát precies maakt je zo boos, onmachtig, verdrietig, gefrustreerd in het gedrag van die ander? Of: Wát precies maakt je zo machteloos in die situatie? Dit is een belangrijke vraag om te leren daarover na te denken. Zo kan je er een ander perspectief opkrijgen (= zelfreflectie).

zondebok vinden binnen de 24 uur nieuw leven door transformatie bij slachtoffer narcisme

Zelfreflectie.

Beetje bij beetje leer je zo, door herkenning van de signaalfunctie van je emoties, en met zelfreflectie, jouw projecties terug te nemen, waarde toe te kennen aan jezelf en jouw eigenwaarde te laten groeien.

Daardoor word je minder afhankelijk van de goed- of afkeuring van de mensen in je omgeving. Je waardeert je zelf meer en meer en gaat leven vanuit innerlijke waarde en waardigheid.

Dat wordt vervolgens de betekenisgeving en de nieuwe “drive”, de intentie en aansturing, van waaruit je jouw bijdrage wilt leveren aan een betere wereld. Je wordt medeschepper!

 

Liefs xx

Johan en Annemie Persyn Declercq.

PS: Dit is een opiniestuk en bevat de ervaringen van één persoon met narcisten in hun leven. Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van een professionele psychiatrische diagnose.

Daarbij dient deze informatie niet te worden opgevat als medisch advies. Medisch advies verkrijg je door een persoonlijk gesprek met een arts. Daarom bezoek regelmatig uw  huisarts als je onder stress staat.

Laat u regelmatig controleren op gezondheidsrisico’s. U dient zeker bewijzen te verzamelen als u partnergeweld ondergaat en er met uw arts overpraten.

Het ervaren van de liefde en steun van vrienden is enorm belangrijk. Mensen die je zullen helpen wanneer je de moed vindt om te vertrekken is een ongeëvenaard voordeel. Neem contact met mij op Facebook om ondersteuning te krijgen.

Ik weet dat het moeilijk is om een leven lang conditionering af te leren. Uiteindelijk moeten we ergens beginnen en er is nog nooit een betere tijd geweest dan nu.

 

Aanverwante Teksten. Ik weet dat je nog meer vragen kunt stellen over Projectie.

Het projectie mechanisme in de praktijkHet projectie mechanisme in de praktijk.

Over het mannelijke in de vrouw en het vrouwelijke in de man Jungs theorie over animus en anima in de praktijkOver het mannelijke in de vrouw en het vrouwelijke in de man.

verslaagd aan liefdeVerslaafd aan liefde de weg naar zelfacceptatie en geluk in relaties.

The Mind EBOOK Tooltip Its Projections and Multiple FacetsThe Mind EBOOK It’s Projections and Multiple Facets.

psychologische projectieInner Gold Understanding Psychological Projection.

 

Deel uw gedachten met ons want samen kunnen we opzettelijk de wereld verrijken door waarde bij elkaar toe te voegen.