Projectie: Waar eindigt mijn en begint uw identiteit?

Waar eindigt mijn identiteit en begint uw identiteit? Projectie. Psychologische en filosofische projectie en wat er mee te doen.

De projectie voorbij, op naar persoonlijke en sociale groei.

Het lastige van een projectie en projecteren is, je weet vaak niet dat je het doet. Uiteindelijk is de situatie voor jou zo ongelofelijk duidelijk of helder dat die ander zo is of dat het zo in elkaar steekt. Trouwens je kunt je niet voorstellen dat de ander zo dom is dat niet te zien.

Juist, omdat het zo ontzettend duidelijk voor jezelf is, is projectie zo moeilijk te ontmaskeren.

Daaruit zou je kunnen besluiten dat als je je eigen projecties kunt ontdekken dat je dan het geheim hebt gevonden voor persoonlijke groei.

Anderen denken als ze de projectie van de narcist kunnen stoppen dat het met de relatie of goed komt.

Weer anderen geloven in de projecties van de narcist over henzelf en komen door schuldgevoelens, angst en verplichting niet weg bij de narcist.

Daaruit blijkt hoezeer projecteren in ons leven een rol speelt.

The Secret from Gravitas Ventures on Vimeo.

Wat is projectie?

De handeling van het toewijzen van de eigen gevoelens of eigenschappen aan een andere persoon. Op hetzelfde moment ook het zich voorstellen of geloven dat de andere persoon dezelfde gevoelens of eigenschappen heeft.

Ontstaan van psychologische projectie?

Freud ging op zoek naar de wortels van het godsbeeld van de mens. Zijn conclusie was dat godsdienstige mensen in een almachtig wezen geloven als ‘een vader’ en hem als zo vereren.

Deze God beschermt hen in hun jeugdige perioden. Wanneer ze volwassen worden verheven ze God als een almachtige God. Tegelijkertijd hebben gelovige mensen een dubbele houding tegenover God.

Aan de ene kant verwachten ze namelijk hulp van God. Daarom bidden ze dat hij hun gebeden verhoort. Daar staat tegenover dat religieuze mensen God vrezen. Ze vrezen voor zijn straffen als ze hun driften niet in toom houden volgens Freud.

Godsdienst is volgens Freud een projectie.

Dat betekent een illusie van de mens, die zijn volwassen verantwoordelijkheden niet aandurft of aan kan. Hij zegt zelfs dat godsdienst een neurose is die de mens van zichzelf vervreemdt.

Hij zegt dat het beter is om je bewust te zijn van je behoeften en verdrongen driften. Zo zou de mens zichzelf moeten accepteren zoals die is, dan nog altijd te streven naar een levenshouding die hem vreemd is en die hem niet zichzelf laat zijn.

Voorbeelden van projectie.

Als iemand bijvoorbeeld erg in zijn maag zit met jaloerse gevoelens tegenover zijn of haar geliefde, dan zou deze persoon die bijvoorbeeld kunnen toeschrijven aan de ander: “die zal toch ook vreemdgaan!”

Ook verliefdheid is een projectie, gedefinieerd door Jung; namelijk de projectie van je eigen tekortkomingen op de ander. Dit uit zich bijvoorbeeld in een klein persoon die graag een groter en sterker persoon om hem of haar heen heeft om zich beschermd te voelen.

Subcultuur als projectie.

Veel subculturen projecteren allerlei ideeën en idealen op de maatschappij of op grote rijke organisaties. Terwijl bijvoorbeeld mensen die trots zijn op conventie en behoudendheid weer hun eigen ideeën zullen projecteren op bijvoorbeeld ‘hangjongeren’, inhibitielose persoonlijkheden of mensen zonder remmingen.

De senioren hebben het over ‘de jeugd van tegenwoordig’ en dat het vroeger beter was. Maar: ‘wat de boer niet kent dat lust ie niet’.

De jeugd is gewend aan deze tijd en weet niet beter.

Uit dit patroon blijkt onder andere een subtiele en collectieve vorm van counter-projectie, waarin ‘tegengestelde partijen’ op elkaar af lijken te geven. Van een afstandje bekeken is dat een vicieuze cirkel.

Dat het geen onbekend fenomeen is, blijkt wel uit de uitdrukkingen “wat je zegt dat ben je zelf” en “zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten”.

Vanwaar komen deze oordelende projecties?

Ze zitten verankerd in ons verleden. Zo vertelde een jonge vrouw die op consultatie kwam bij haar arts: “Mijn man verwijt me dingen die helemaal onterecht zijn.

Ik was verplicht om hem te zeggen: “, Maar je verwijt me de fouten van je moeder. Het zijn niet mijn fouten. Wat je zegt, slaat niet op mij!” Haar man had daarover nagedacht en was tot het besef gekomen dat ze gelijk had.

Hij was overgevoelig voor de fouten van zijn moeder, omdat hij er als kind fel onder geleden had. Als hij bij zijn vrouw ook maar de minste gelijkenis met een van die fouten waarnam, voer hij tegen haar uit en schold haar de huid vol.

Counter-Projectie.

Counter-projectie is een nog onbewuster en moeilijker te veranderen patroon dat vaak voorkomt bij mensen die psychologisch getraumatiseerd zijn.

Dit kan in ernstige mate zijn, maar ook door minder erge gebeurtenissen kan een persoon zich al getraumatiseerd voelen; dat is relatief.

De persoon heeft dit echter niet altijd door. Daardoor komt hij of zij in de rol van slachtoffer terecht.

Ze zullen steeds situaties creëren waarin deze persoon zichzelf weer in dezelfde rol plaatst als deze gewend is.

Iemand die door een voorgaande echtgeno(o)t(e) jarenlang is geslagen, zal op de een of andere manier sneller opnieuw in een soortgelijke situatie terechtkomen. Deze persoon voelt zich aangetrokken tot zijn of haar zwakte, en de persoon zelf is niet anders gewend.

Daarom wordt het makkelijker om daarmee om te gaan dan om werkelijk het probleem aan te pakken. Het is veel moeilijker om te proberen het leven om te gooien en te veranderen.

In veel gevallen is dit gedeeltelijk onbewust, maar degene die het trauma heeft aangericht geniet obsessieve aandacht in de gedachten van het ‘slachtoffer’. En dat is de bedoeling van de narcist.

Counter-projectie van een subcultuur.

Op dezelfde manier is er ook de subtielere counter-projectie van een subcultuur, zoals eerder genoemd bij de voorbeelden. Als iemand jarenlang gepest is, zal hij zich extra opvallend gaan kleden.

Op die manier lokt hij reacties uit van mensen, die dan weer kunnen worden afgedaan als: “laat de mensen, maar praten. Ik ben mijzelf”.

Op die manier plaatst een persoon zichzelf boven de vernedering, door zich steeds opnieuw in dezelfde situatie te plaatsen, maar er dan anders mee om te gaan: de buitenwereld behoort alle schuld toe van zijn nog steeds woekerende boosheid.

Jung zegt dat: “Alle projecties lokken counter-projecties uit als het object zich niet bewust is van wat het subject projecteert.”

Met andere woorden: Projecties zullen weer projecties uitlokken, omdat als je de projectie niet herkent als projectie, dan ziet of ervaart het object de projectie vaak als vijandigheid, of als een belediging.

Geheel de hype rond The Secret en the bleep zou je als een counter-projectie kunnen zien tegen de farmaceutische industrie en het misbruik van de wetenschap als nieuwe religie.

Iemands identiteit dragen.

Mensen met persoonlijkheidsstoornissen verliezen het begin van hun eigen identiteit uit het ook, omdat ze een instabiel beeld van zichzelf hebben. Ook beseffen ze onvoldoende waar de identiteit van iemand anders eindigt.

Projectie als afweermechanisme.

Bij projectie sta je niet meer open voor een gesprek, maar laat je je leiden door de emotie. Projectie is dan ook een afweermechanisme. Je wordt door iets of iemand geraakt en wilt de werkelijk pijn niet voelen, dus projecteer je deze op een ander.

Hoe meer emotie hierbij komt kijken, des te groter de projectie. Voel je dus negatieve emotie bij iemand, wees dan gewaarschuwd. Het zou wel eens projectie kunnen zijn.

In psychologische termen staat dit bekend als een identiteitsverstoring.

Omdat deze identiteitsverstoringen de grenzen tussen het zelf en anderen vervagen, zullen mensen met narcistische persoonlijkheidsstoornissen soms hun eigen persoonlijke en psychologische kenmerken aan anderen toeschrijven. Deze praktijk staat bekend als projectie.

In sommige vormen is het relatief onschuldig, zoals een persoonlijkheidsgestoorde persoon die gelooft dat hun eigen voorkeuren, aversies, gevoelens, meningen of overtuigingen feitelijk van een andere persoon zijn.

Kwaadaardige projectie.

Het kan echter kwaadaardig worden als het gaat om het toeschrijven van persoonlijk handelen, woorden, schuld, schuld, haat, aansprakelijkheid of gebrekkig karakter door mensen met een persoonlijkheidsstoornis aan een ander.

Dit is vooral het geval wanneer de projectie dan een rechtvaardiging wordt voor een of andere vorm van straf of misbruik.
Projectie kan ofwel bewust zijn — waarbij de dader weet dat hij opzettelijk de schuld of aansprakelijkheid afwijst naar een andere persoon — of onderbewust zijn — waarbij de dader niet weet dat ze de feiten verdraaien of dissociëren.

Soms is het gewoon het resultaat van ouderwetse beschuldigingen.

De schuld of verantwoordelijkheid voor een probleem wordt dan gemakkelijk toegeschreven aan een andere persoon.

Projectie kan ook optreden als gevolg van dissociatie en een afwijking van het op de realiteit gebaseerde denken. Het is buitengewoon moeilijk om te bewijzen dat een narcistische persoonlijkheidsgestoorde persoon zijn eigen uitspraken over projectie gelooft, wat ook betekent dat het over het algemeen een oefening in nutteloosheid is om de argumenten voor je eigen realiteit te bepleiten.

klik voor meer info

Projectie in de filosofie.

Sommige filosofen stellen dat vele objecten en zelfs hele situaties eigenlijk niet bestaan voor ze door een bewustzijn bijvoorbeeld een persoon worden waargenomen. Dat is aan de orde in de klassieke vraag “maakt een boom die omvalt in een bos waar niemand is geluid?

Als dit gebeurt, projecteert dit bewustzijn al zijn conditioneringen (opvattingen over en manieren om met de wereld om te gaan) op datgene dat wordt waargenomen, en schept zo zijn eigen werkelijkheid, laat zo een subjectieve nevel vallen over de objectieve werkelijkheid (die misschien sowieso wel helemaal niet ‘werkelijk’ is – dat is een andere discussie).

Op deze manier beschouwd is alles projectie, en is de mens een projecterend wezen dat ieder moment zijn eigen werkelijkheid schept.

What The Bleep Do We Know? The Secret.

Deze filosofieën zijn bijvoorbeeld in sterk gepopulariseerde vorm terug te vinden in boeken en films als What The Bleep Do We Know? en The Secret.

Over de validiteit van deze theorieën wordt nog gespeculeerd, volgens wetenschappelijke onderzoekers zijn ze pseudo-wetenschappelijk en fout. Vooral “What The Bleep Do We Know?” is uiterst omstreden.

De grootste kritiek is dat er bepaalde natuurkundige uitgangspunten en theorieën worden gebruikt door mensen die ze niet volledig begrijpen, die dan buiten de context om met andere meer spirituelere beginselen worden verbonden en dat de conclusies die worden getrokken uit die samenvoegingen te vergezocht of simpelweg verkeerd zijn.

Hoe het voelt om een ‘vervalste versie’ op jou geprojecteerd te krijgen?

Niemand houdt ervan om een ​​vervalste versie te krijgen van wat de narcisten denken, voelen of geloven, zelfs over goedaardige zaken. En wanneer iemand vals wordt beschuldigd, belasterd of in diskrediet wordt gehouden, kan grote schade worden toegebracht aan de relaties, het zelfvertrouwen en het gevoel van welzijn van die persoon.

Handelingen van projectie leiden vaak tot afweer, verontwaardiging, ergernis, ruzie of zelfs vergelding en vergelding van proefpersonen of slachtoffers.

Hoe het eruit ziet projectie eruit ziet?

Een moeder gaat ervan uit dat haar kinderen alleen van hetzelfde eten houden als zij wil.

Een vrouw maakt de gezamenlijke betaalrekening leeg en beschuldigt haar echtgenoot van verspilling van middelen.
Een moeder die zich schaamt voor haar gewichtsprobleem, noemt haar oudste dochter herhaaldelijk “dik”.

Een beledigende vader slaat zijn kinderen en geeft zijn tienerzoon de schuld voor de blauwe plekken.
Een werkgever die financiële discipline mist, beschuldigt zijn werknemers van verspilling van middelen.

klik op de foto

Hoe om te gaan met projectie?

Omgaan met projectie lijkt sterk op het omgaan met afleveringen van valse beschuldigingen, behalve dat soms de valse uitspraken in eerste instantie “mooi” of “neutraal” lijken.

Zelfs deze kunnen nog steeds irriterend en vervelend zijn, en wanneer ze in negatief gebied terechtkomen of opgeblazen of onware claims maken, kunnen ze op de lange termijn schadelijk zijn voor uw geloofwaardigheid of zelfrespect.

Wat je niet moet doen tegen projectie?

Accepteer geen enkele verantwoordelijkheid, schuld of kritiek waarvan u weet dat deze volledig onverdiend is.
Geef een persoonlijkheid ongeordende persoon geen macht over je zelfbeeld.
Probeer niet om het punt te betwisten, de waarheid rustig en duidelijk eenmaal te vermelden.

Wat je kunt doen als je geconfronteerd wordt met projectie?

Ken uzelf — emotionele helderheid en begrip van uw eigen sterke en zwakke punten is uw beste zelfverdediging tegen de erosieve kracht van projectie.
Eer je eigen ervaring en breng tijd door met mensen die je een eerlijke weerspiegeling geven van wie je bent.

Leer jezelf beter kennen door reflectie op jouw emoties.

Projectie gaat altijd samen met emotie: negatieve emoties, maar ook positieve emoties. Hoe groter de emotie, des te groter de projectie. Deze emoties komen voort uit ons verleden en zijn een onbewust bestaan gaan leiden.

Wanneer je deze emotie leert (h)erkennen leer je jezelf beter kennen. Dan kun je een bewuster leven gaan leiden.

Misschien vinden we van iemand dat hij of zij haar mond niet kan houden dat hij oppervlakkig is, te egocentrisch… en is dat net onze eigen grootste fout.

Dat is dan ook de reden waarom ik de vraag zo dikwijls hoor: ben ik een narcist(e)?

Deze uitspraken onthullen dan ook vaak onze eigen aard.Vóór we kritiek op iemand uiten, moeten we dus misschien onszelf eerst de vraag stellen: ‘Die fout die ik hem of haar wil verwijten, zit die niet in mezelf?

Of is het misschien een narcistische fout waaronder ik geleden heb en waarvoor ik overgevoelig ben?’ Op die manier voorkomen we dat we iemand anders onterecht van iets beschuldigen.

Het is goed om de dingen in het juiste perspectief te plaatsen. We weten dat het beter is als we een iets minder scheef perspectief kunnen ontwikkelen.

Want volledige onpartijdigheid is natuurlijk onmogelijk.

Wát precies maakt je zo boos, onmachtig, verdrietig, gefrustreerd in het gedrag van die ander? Of: Wát precies maakt je zo machteloos in die situatie? Dit is een belangrijke vraag om te leren daarover na te denken. Zo kan je er een ander perspectief op krijgen (= zelfreflectie).

klik voor meer info

Zelfreflectie.

Beetje bij beetje leer je zo, door herkenning van de signaalfunctie van je emoties, en met zelfreflectie, jouw projecties terug te nemen, waarde toe te kennen aan jezelf en jouw eigenwaarde te laten groeien.

Daardoor word je minder afhankelijk van de goed- of afkeuring van de mensen in je omgeving. Je waardeert je zelf meer en meer. Je gaat leven vanuit innerlijke waarde en waardigheid.

Dat wordt vervolgens de betekenisgeving en de nieuwe “drive”, de bedoeling en aansturing, van waaruit je jouw bijdrage wilt leveren aan een betere wereld. Je wordt medeschepper!

NARP

Disclaimer: Dit is een opiniestuk en bevat de ervaringen van één persoon met narcisten in hun leven. Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van een professionele psychiatrische diagnose.

Daarbij dient deze informatie niet te worden opgevat als medisch advies. Medisch advies verkrijg je door een persoonlijk gesprek met een arts. Daarom bezoek regelmatig uw  huisarts als je onder stress staat.

Laat u regelmatig controleren op gezondheidsrisico’s.

U dient zeker bewijzen te verzamelen als u partnergeweld ondergaat en er met uw arts overpraten.

Het ervaren van de liefde en steun van vrienden is enorm belangrijk. Mensen die je zullen helpen wanneer je de moed vindt om te vertrekken is een ongeëvenaard voordeel. Neem contact met mij op Facebook om ondersteuning te krijgen.

Ik weet dat het moeilijk is om een leven lang conditionering af te leren. Uiteindelijk moeten we ergens beginnen en er is nog nooit een betere tijd geweest dan nu.

Klik voor meer info

Aanverwante Teksten. Ik weet dat je nog meer vragen kunt stellen over Projectie.

Het projectie mechanisme in de praktijk.

Over het mannelijke in de vrouw en het vrouwelijke in de man.

Verslaafd aan liefde de weg naar zelfacceptatie en geluk in relaties.

The Mind EBOOK It’s Projections and Multiple Facets.

Inner Gold Understanding Psychological Projection.

Ik suggereer dat je grondig overweegt of het Quantum Healing Starters packet iets voor jou is, want het is een eenvoudig systeem dat iedereen kan gebruiken om zich te bevrijden van het trauma van narcistisch misbruik. Om dit te doen klik je hier.

Like onze Facebook pagina, verwittiging nieuwe post en chat …

Indien je wenst te groeien in zelfliefde en u wenst uw narcistisch ziel trauma te herstellen word nu lid van onze Privé Support Group VKoN. Lees eerst de info voordat uw aanvraag te doen. Voor wie is VKoN bedoeld? Iedereen die genoeg heeft van een teleurstellend leven en zichzelf, en die bereid is om innerlijk werk te doen om te genezen.

Zowel vrouwen als mannen kunnen misbruikers of slachtoffers zijn, dus beschouw mijn voornaamwoordkeuze niet als een gevolg dat het ene geslacht misbruikt en het andere het slachtoffer is.

Weet je dat de meerderheid van de mensen met een giftige relatie er nooit overheen komt?

In feite worden ze vaak jarenlang en soms decennia nadat de relatie is beëindigd, geconfronteerd met slopende psychologische en gezondheidseffecten. Deze mensen zijn op zoek naar een relatie expert rond narcisme.

Melanie Tonia Evans, een relatie expert rond narcisme, weet alles van het fenomeen narcisme en PTSS, ze heeft zelf twee levens- en bijna-dood narcistische misbruikrelaties meegemaakt die haar achterlieten met medische aandoeningen waarvan haar werd verteld dat ze onmogelijk te genezen waren.

Deze relatie expert rond narcisme ontwikkelde een genezingsmethode die tienduizenden mensen uit meer dan 120 verschillende landen heeft geholpen.

Tegenwoordig is Melanie de # 1 expert op het gebied van herstel van narcistisch misbruik ter wereld en ze weet, na meer dan 10 jaar mensen te hebben geholpen met genezen, waarom het zo moeilijk is om over giftige relaties heen te komen.

Met liefde,

Johan en Annemie Persyn Declercq

PS: Voer ook de groeitaken uit die je vindt door te zoeken op “narcisme.blog taak”.

Niets van deze site, of een pagina, moet worden opgevat als juridisch advies – je moet altijd zoeken naar de diensten van een jurist. Evenzo mag niets op deze site worden opgevat als medisch advies. Indien nodig moet een beroep worden gedaan op de hulp van een medische professional of een professional in de geestelijke gezondheidszorg.

Alle informatie wordt te goeder trouw verstrekt om het grote publiek, slachtoffers en overlevenden voor te lichten over misbruik. Houd er rekening mee dat een deel van de inhoud van deze site kan ‘triggeren’. 

Indien je wenst te groeien in zelfliefde en u wenst uw narcistisch ziel trauma te herstellen word nu lid van onze Privé Support Group VKoN.

Lees eerst de info voordat uw aanvraag te doen. Voor wie is VKoN bedoeld? Iedereen die genoeg heeft van een teleurstellend leven en zichzelf, en die bereid is om innerlijk werk te doen om te genezen.

Melanie Tonia Evans is een relatie expert rond narcisme.

Ze weet alles van het fenomeen narcisme en PTSS, ze heeft zelf twee levens- en bijna-dood narcistische misbruikrelaties meegemaakt die haar achterlieten met medische aandoeningen waarvan haar werd verteld dat ze onmogelijk te genezen waren.

Deze relatie expert rond narcisme ontwikkelde een genezingsmethode die tienduizenden mensen uit meer dan 120 verschillende landen heeft geholpen.

Tegenwoordig is Melanie de # 1 expert op het gebied van herstel van narcistisch misbruik ter wereld en ze weet, na meer dan 10 jaar mensen te hebben geholpen met genezen, waarom het zo moeilijk is om over giftige relaties heen te komen. Bekijk haar programma: http://bit.ly/herstelprogrammaMTE

Related Post
Share
Leave a Comment

Bekijk commentaren

 • Het artikel was heel interessant. Ik was codependent en heb 2 jaar geleden een relatie gehad met een vermoedelijke psychopaat.
  Hij heeft me wel de ogen geopend in de zin dat hij zijn schaduwzijde op mij projecteerde.
  Al gans mijn leven trek ik mensen met narcistische persoonlijkheidsstoornis aan.
  Zelf ben ik HSP. Dat maakt dat ik enorm empathisch ben.
  Ik heb een heel traumatische jeugd gehad in een duistere familie met ALLE misbruiken die je je maar kan voorstellen...
  Ik was gewoon geen grenzen te hebben en alles te geven om te kunnen overleven.
  Nu pas op 55 jaar kom ik achter Projectie. (En besef dat er gedurende mijn leven heel veel mensen hun negatieve schaduwzijde op mij hebben geprojecteerd en dat ik al het lijden op mij nam...)
  Eindelijk begint mijn leven, want ik luister nu naar mijn gevoel en doe niet langer aan zelfbedrog. (Ik had die signalen ook reeds, maar luisterde er niet naar)

  De meest slechte relatie heeft met gered. (Ondanks het feit dat die man me nog bedreigd...)
  Verder dient men misschien nog te zeggen dat er een onwaarschijnlijk dynamiek is tussen mensen met narcistische persoonlijkheidsstoornis en codependente mensen.

  De geschiedenis herhaalt zich, ook in families.
  (Want die dynamiek zit in de families)
  Ik herken ze nu heel snel.

  • Dank je wel voor je getuigenis Nancy over hoe je hier mee omgaat. 'k Ben blij dat je iets aan het artikel gehad hebt. Inderdaad als je HSP bent dien je dubbel zo goed oppassen en heb je veel zelfzorg nodig. Sterkte.

Recent Posts

 • communicatie
 • communicatie met de narcist
 • Nederland België Nederlandstalig
 • Recent
 • werktuigen voor veerkracht weerbaarheid hulpeloosheid

Narcisten gebruiken apps om te bedriegen, je kunt hen ontdekken.

Zovelen die met een giftige narcist of psychopaat zijn uitgegaan of leven, hebben de triangulatie en het bedrog meegemaakt en… Read More

 • alleenstaande ouder
 • groeitaak
 • Nederland België Nederlandstalig
 • Recent
 • Transformeren naar geluk na misbruik door een narcist
 • zelfgenezing
 • zelfliefde

Als onze relatiepartners niet groeien helpt het ons niet.

Er is ons een idee over relaties verkocht dat niet in ieders relatiecontainer past.​​Nu ik officieel gepensioneerd in mijn leven… Read More

 • groeitaak
 • Nederland België Nederlandstalig
 • Recent
 • zelfgenezing
 • zelfzorg

EFT een dagelijkse tool om je emoties te verlichten. (taak)

Dus vandaag wil ik met jullie informatie delen om emotionele energie los te laten met EFT, die in ons lichaam… Read More

%%footer%%