De Heilige Geest in het leven van christenen en mezelf.

Door de kracht van de Geest worden gelovigen gered, vervuld, verzegeld en geheiligd. De Heilige Geest openbaart Gods gedachten, onderwijst en leidt gelovigen in alle waarheid. De Heilige Geest helpt christenen ook in hun zwakheid en bemiddelt voor hen.

Zowel ikzelf als Johan beschouwen elkaar als Christenen. We behoren dan ook tot een christelijke gemeenschap De Lier waar we heel regelmatig samen zijn. Ikzelf ben ik in de laatste 3 jaar voorganger geweest en neem deel aan de stuurgroep.

De centrale waarden, cultuur en theoretische uitgangspunten die we hanteren, zijn geïnspireerd op een mensbeeld dat gegrond is in een christelijke visie op mens zijn:

Dat we bedoeld zijn om als kinderen van God tot onze bestemming te komen in deze wereld waar gebrokenheid een onderdeel van is.
Die bestemming houdt in dat we steeds meer gelijkvormig worden aan Jezus en in toenemende mate in staat zijn om onvoorwaardelijk lief te hebben naarmate we Jezus beter leren kennen en liefhebben.

De heilige Geest

Vanuit dit christelijk perspectief wordt onze gebrokenheid niet ontkend, maar geheeld in Christus door de Heilige Geest die ons lichaam volledig vervuld van zijn liefde en wijsheid.
Je integreert aspecten uit verschillende psychologische en orthopedagogische stromingen in je handelen en zelfgenezing en het aanwakkeren van het zelfgenezend vermogen bij anderen.

Die aspecten zijn passend voor de mensen op je weg op dit moment in diens proces en voor jezelf.
Je zet verschillende interventies integratief in, zodat jezelf en de andere op psychisch, fysiek en spiritueel niveau daadwerkelijk begeleidt naar gezondheid en groei.

Psychotherapie, orthopedagogie, coaching is nooit waardenvrij.

Ideologie, visie en/of geloof wordt altijd geïntegreerd in je gesprekken.
Christenen hebben niet genoeg aan de gangbare psychologie. Zij willen datgene wat de Bijbel over de mens zegt, daarin integreren. Ik ga daar niet in mee. De Bijbel biedt geen kant-en-klare informatie op het gebied van psychologie.

Het gaat in de Bijbel om ontmoeting: God spreekt, Hij geeft beloften en vraagt om ons antwoord.
Elke hulpverlener heeft een levensbeschouwing die doorwerkt in de manier waarop hij tegen psychotherapie en zelfgenezing aan kijkt, bijvoorbeeld als het gaat om de autonomie van de mens. Het is belangrijk dat je dit uitdrukkelijk zegt, of je nu christen bent of seculier. Psychotherapie en coaching is nooit waardevrij.

de heilige geest
Tools voor zelfgenezing

Als het gaat om het toepassen van „spirituele technieken”, zoals Bijbellezen en gebed, in een behandeling, ben ik terughoudend, maar niet voor mezelf en mijn persoonlijke groei.

Soms ga ik vooraf aan een gesprek bidden. Anderen kunnen altijd als ze dat willen over geloof met me spreken. Ik zorg er zeker voor dat een ander niet van me afhankelijk wordt. Als iemand me vraagt om samen te bidden is mijn vraag dan ook waarom wil die persoon met me bidden, en waarvoor. Ik zou dan ook voorstellen dat ik de ene keer bid en dat hij of zij het de volgende keer zelf doet.

In mijn relaties met mensen focus ik op individuele autonomie.

Meestal ontmoet ik empathische mensen die te weinig zelfliefde hebben en te weinig aan zelfliefde doen. Ze zijn emotioneel afhankelijk van het helpen van anderen.

Maar anderzijds speelt ook verbinding een rol, onvoorwaardelijke liefde en de eerste keuze voor de schepper boven al mijn relaties. Het is een nieuw verbond dat boven alle bloed, bodem en uitsluiting staat met geweldloze communicatie. Je leeft echter niet alleen voor jezelf, maar maakt deel uit van grote verbanden.

Een ander zal specifieke waarden belangrijk vinden naast het verlangen en de noodzaak om een eigen leven op te bouwen en in mijn relaties hou ik altijd met die andere waarden, prioriteiten en de criteria die bepalen dat die waarden bereikt zijn, rekening.

De volgende zijn 10 manieren waarop de Geest werkt in het leven van gelovigen en bij mij.

De Heilige Geest is een helper die onderwijst en herinnert.

In Johannes 14:26 zei Jezus tegen zijn discipelen: “De Heilige Geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat ik u heb gezegd” ( Johannes 14:26 , ESV) ).

Het Griekse woord “Parakletos” in deze passage is vertaald met “Helper” in de NBV, “Advocaat” in de NBV en “Raadgever” in de KJV. De betekenis van dit woord heeft betrekking op „jurist”.

De Heilige Geest geeft wijze raad aan de volgelingen van Christus. Jezus wist dat hij zou weggaan en dat zijn volgelingen de Geest nodig zouden hebben als helper en pleitbezorger om hen aan zijn leringen te herinneren.

De Geest van God en Jezus veroordeelt de wereld van zonde.

Naast het verstrekken van wijs advies, leveren advocaten ook bewijs dat wordt gebruikt om criminelen te veroordelen. Op een vergelijkbare manier zal de Geest de zonde, gerechtigheid en het oordeel van de wereld bewijzen.

“Toch zeg ik u de waarheid: het is in uw voordeel dat ik wegga, want als ik niet wegga, zal de Helper niet naar u toe komen. Maar als ik ga, zal ik hem naar je sturen. En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en gerechtigheid en oordeel” ( Johannes 16:7-8 , NBV).

De Geest van God en Jezus woont in gelovigen en vervult hen.

De Heilige Geest is Gods aanwezigheid in het leven van gelovigen.

“Weet je niet dat je Gods tempel bent en dat Gods Geest in je woont?” ( 1 Korintiërs 3:16 , NBV)

De Geest is een bron van openbaring, wijsheid en kracht.

“Dit zijn de dingen die God ons door zijn Geest heeft geopenbaard. De Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepe dingen van God. Want wie kent iemands gedachten behalve hun eigen geest in hen? Op dezelfde manier kent niemand de gedachten van God dan de Geest van God” (1Korintiërs 2:10-11).

God geeft Zijn volgelingen de Heilige Geest zodat we Hem beter leren kennen. Omdat de Heilige Geest Gods Geest is, kent hij de gedachten van God en openbaart hij die gedachten aan gelovigen. De Geest opent de ogen van gelovigen voor de hoop op redding en de erfenis die ze in Christus hebben.

Jezus wist dat zijn discipelen de kracht nodig zouden hebben om hun missie uit te voeren om getuigen te zijn voor de hele wereld.

Jezus zei tegen zijn discipelen: “Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn in Jeruzalem, en in heel Judea en Samaria, en tot aan de uiteinden van de aarde.” (Handelingen 1:8)

Christenen hebben toegang tot kracht, openbaring en wijsheid van de Heilige Geest, net zoals de apostel Paulus schreef aan gelovigen in Efeze:

‘Ik blijf vragen dat de God van onze Heer Jezus Christus, de glorieuze Vader, u de Geest van wijsheid en openbaring mag geven, zodat u hem beter leert kennen. Ik bid dat de ogen van je hart verlicht mogen worden, zodat je de hoop mag kennen waartoe hij je heeft geroepen, de rijkdom van zijn glorieuze erfenis in zijn heilig volk, en zijn onvergelijkelijk grote kracht voor ons die geloven. Die kracht is dezelfde als de machtige kracht die hij uitoefende toen hij Christus uit de dood opwekte en hem aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten” ( Efeziërs 1:17-20 ).

De Geest leidt tot alle waarheid, inclusief kennis van wat komen gaat.

De Heilige Geest vertelt wat er nog gaat komen. Hij wordt de “Geest van de Waarheid” genoemd in Johannes 16:13 omdat hij gelovigen leidt in alle waarheid. Jezus vertelde zijn discipelen dat de Geest zou bekendmaken wat hij hoort en alleen zou spreken wat de Vader spreekt.

“Maar als hij, de Geest van de waarheid, komt, zal hij je de weg wijzen in de hele waarheid. Hij zal niet uit zichzelf spreken; de heilige geest zal alleen spreken wat hij hoort, en hij zal je vertellen wat er nog komen gaat. Hij zal mij verheerlijken omdat hij van mij zal ontvangen wat hij u bekend zal maken. Alles wat de Vader toebehoort, is van mij. Daarom heb ik gezegd dat de Geest van mij zal ontvangen wat hij u bekend zal maken” (Johannes 16:13-15).

De Geest van God en Jezus geeft geestelijke gaven aan gelovigen.

Eigenschappen van de Heilige Geest zoals wijsheid, kennis en kracht komen tot uiting in het leven van gelovigen voor het welzijn van anderen. Meer gaven staan ​​vermeld in 1 Korintiërs 12:7-11.

De Heilige Geest is een zegel in het leven van gelovigen.

In de oudheid was een zegel een “wettelijke handtekening” die het eigendom bekrachtigde en valideerde wat was verzegeld.

De Heilige Geest is ons teken van aanneming als Gods kinderen. Jezus zond de Heilige Geest naar zijn volgelingen zodat ze vertrouwen konden hebben in hun redding.

Net zoals je een aanbetaling of aanbetaling zou doen op een nieuwe auto om te voorkomen dat de verkoper hem aan iemand anders verkoopt, is de Geest van God en Jezus een aanbetaling in ons leven die de geldigheid van de boodschap van Christus bevestigt en dat we aan Christus toebehoren .

“En u was ook in Christus opgenomen toen u de boodschap van de waarheid hoorde, het evangelie van uw redding. Toen u geloofde, werd u in Hem gemerkt met een zegel, de beloofde Heilige Geest, die een waarborg is voor onze erfenis tot de verlossing van hen die Gods bezit zijn – tot lof van zijn heerlijkheid” (Efeziërs 1:13).

De Geest van God en Jezus helpt in de zwakheid van een christen en bemiddelt voor hen.

We hebben allemaal momenten waarop we ons zwak voelen en niet weten wat we moeten doen. De Geest helpt ons om in die tijd in overeenstemming te zijn met Gods wil door voor ons te bemiddelen.

“Op dezelfde manier helpt de Geest ons in onze zwakheid. We weten niet waarvoor we moeten bidden, maar de Geest zelf bemiddelt voor ons door woordeloos gekreun. En hij die onze harten doorzoekt, kent de gezindheid van de Geest, want de Geest pleit voor Gods volk in overeenstemming met de wil van God” (Romeinen 8:26-27).

De Geest van God en Jezus maakt gelovigen nieuw en geeft hen eeuwig leven.

Heilige Geest werkt in het leven van gelovigen om ons te vernieuwen, te heiligen en heilig te maken. Net zoals de Heilige Geest Christus uit de dood heeft opgewekt, zal de Heilige Geest eeuwig leven geven aan gelovigen in Christus.

“Maar als Christus in u is, dan geeft de Geest, ook al is uw lichaam onderworpen aan de dood vanwege de zonde, leven vanwege de gerechtigheid. En als de Geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u leeft, zal hij die Christus uit de doden heeft opgewekt ook uw sterfelijke lichamen levend maken vanwege zijn Geest die in u leeft” (Romeinen 8:10-11).

De Geest heiligt en stelt gelovigen in staat goede vruchten te dragen in hun leven.

Het werk van de Heilige Geest in het leven van een christen is een voortdurend proces van heilig worden door heiliging. Door de overtuiging en kracht van de Heilige Geest zullen gelovigen niet toegeven aan de zondige daden van het vlees (Galaten 5:16-21) maar zullen ze de goede vrucht van de Geest dragen (Galaten 5:22-25).

heilige geest
Tools voor zelfgenezing!

Bijbelteksten over de Geest van God en Jezus

Handelingen 4:31 “Nadat ze gebeden hadden, schokte de plaats waar ze samenkwamen. En ze waren allemaal vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God vrijmoedig.”
Romeinen 8:14-16 “Want zij die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. De Geest die je hebt ontvangen maakt je geen slaven, zodat je weer in angst leeft; de Geest die u ontving, bracht eerder uw adoptie tot zoonschap teweeg. En bij hem roepen we: ‘Abba, Vader…’”
2 Thessalonicenzen 2:13 “… God heeft u uitgekozen als eerstelingen om gered te worden door het heiligende werk van de Geest en door het geloof in de waarheid.”
Titus 3:4-6 “… Hij heeft ons gered door de wassing van wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest, die hij edelmoedig op ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Verlosser.”

De Wind

Jezus zei tegen Nikodemus: “’Je moet van boven geboren worden.’ De wind waait waar hij wil, en je kunt het geluid horen dat hij maakt, maar je weet niet waar het vandaan komt of waar het heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.”  Johannes 3:7–8

Voel je de aanwezigheid van de Heilige Geest in je leven? 

In deze passage geeft Jezus een beeld van hoe de Heilige Geest in ons werkt. Hij vergelijkt de Heilige Geest met de wind. We horen de wind waaien, maar zien hem niet. Wel nemen we de effecten van de wind waar. Als je bijvoorbeeld een boom ziet zwaaien, weet je dat het waait.

Zo is het ook met de Geest in ons leven. Hoewel we misschien niet tastbaar kunnen waarnemen waar de Geest vandaan komt, zullen we wel de effecten van de Geest kunnen zien. Wanneer we een nieuwe kracht in ons waarnemen, of een toename van deugden, of een vermogen om te vergeven, enz., zijn we ons bewust van het feit dat de Heilige Geest aanwezig is, ons leidt, ons transformeert en leidt.

Bovendien weten we niet waar de wind heen gaat als hij eenmaal voorbij is. Zo is het ook met de Heilige Geest. Als ons leven onder de macht en zorg van de Heilige Geest staat, weten we niet waarheen we geleid zullen worden. De Geest leidt ons in het moment, maar onthult meestal niet onze hele toekomst. We moeten er tevreden mee zijn om geleid te worden door de dagelijkse zachte aanwezigheid van God, die ons hier en daar laat bewegen. Dit vereist veel vertrouwen en overgave.  

Denk vandaag na over de krachtige aanwezigheid van de Geest in uw leven. 

Zoek naar de effecten van de Heilige Geest om te onderscheiden of je echt door God wordt geleid of niet. Laat je leiden en bewogen door de Adem van God en anticipeer op grote dingen in je leven.  

Kom Heilige Geest, vernieuw in mij de genade van mijn doopsel en leid mij elke dag in overeenstemming met uw goddelijke wil. Ik geef mezelf over aan Uw glorieuze zorg en vertrouw op de ingevingen van Uw aanwezigheid in mijn leven. Jezus, ik vertrouw op U.

Onze Spirituele — kernwaarden voor gemeenschapsvorming.

In ‘God Forbid’ zijn Jerry en Becki Falwell de belichaming van evangelische hypocrisie

Omgaan met de Heilige Geest na narcistisch misbruik?

Onze vrijheid gebruiken om lief te hebben.

Sociale netwerken en de psychologische problemen die ze veroorzaken.

Korinthe 12:9

Gedachten woorden en daden. Christelijke Spiritualiteit. Deel 3


Geplaatst

in

,

door

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.581 andere abonnees