Omgaan met de Heilige Geest na narcistisch misbruik?

Omgaan met de Heilige Geest na narcistisch misbruik?

Kan een inzicht in de Heilige Geest ons helpen bij herstel en genezing van narcisme?

De Heilige Geest wordt soms ook Gods Geest of de Geest van Jezus genoemd.

Als we dat willen beantwoorden dan is het eerste dat we moeten doen is kijken of we precies weten wat de Heilige Geest is.

In alle geval de bijbel beschrijft dat kunnen iemand genezen een gave van de Heilige Geest is. 

klik op de foto

Hij is onzichtbaar misschien, maar is hij echt. Volgens het Nieuwe Testament wel.

Wellicht is de gave om te genezen door de Geest van Jezus het moeilijkst voor een christelijke gelovige die vervuld is van Gods Geest om precies dat te doen, want we horen daar nu zo weinig over.

Ik heb nog wel gehoord over profetieën en spreken in tongen gehoord, maar genezingen gezien heel weinig. Wel mensen die beweerden dat ze genezen waren.

We stellen vast dat de Heilige Geest waarschijnlijk de minst begrepen persoon is van de Drie-eenheid God  Zoon Heilige Geest.

Onder de fabeltjes en de verkeerde concepten die worden gedeeld, is Hij beschreven als een kracht, een geest en een tweederangs of vervangende God.

Hij wordt verward met de manifestaties zelf. Gods Geest wordt zelfs voorgesteld als een toevallige figuur die even verschijnt. Niets is verder van de waarheid verwijderd die we zouden kunnen vinden in de bijbel.

Het is van vitaal belang voor een mens om de Geest te kennen, te leren met Hem om te gaan en te begrijpen hoe Hij Zich manifesteert.

De Heilige Geest is een persoon.

Als een persoon heeft de Heilige Geest gevoelens.

Hij kan verdrietig of boos worden als anderen kunnen hem beledigen en tegen hem lasteren.

Zie Isaiah 63:10; Mat 12:31; Handelingen 7:51; Ef 4:30; Hebreeën 10:29.

Toch kwamen ze in opstand en en klaagden over zijn Heilige Geest. Dus keerde hij zich om en werd hun vijand en hij vocht zelf tegen hen. – Jesaja 63:10

En dus zeg ik je dat elke vorm van zonde en laster kan worden vergeven, maar godslastering tegen de Heilige Geest zal niet worden vergeven. – Mattheüs 12:31

Jullie stijve mensen! Je harten en oren zijn nog steeds onbesneden.

Je bent net als je voorouders: je verzet je altijd tegen de Heilige Geest! – Handelingen 7:51

En treur niet de Heilige Geest van God, met wie u verzegeld bent voor de dag van verlossing. – Efeziërs 4:30

Hoeveel ernstiger denk je dat iemand het verdient om gestraft te worden die de Zoon van God heeft vertrapt, die het bloed van het verbond dat hen heiligde als onheilig heeft behandeld, en die de Geest van genade heeft beledigd? – Hebreeën 10:29

Hij heeft bedoelingen, toont eigenzinnigheid en discretie, heeft lief, communiceert, getuigt, onderwijst en bidt.

Dit zijn eigenschappen die de Gods Geest als persoon onderscheiden.

Je gaf je goede geest om hen te instrueren. Je hebt je manna niet onthouden voor hun mond en je hebt ze water gegeven voor hun dorst. – Nehemia 9:20

Wanneer de advocaat komt, die ik u van de Vader zal zenden — de Geest van waarheid die uitgaat van de Vader — zal hij over mij getuigen. – John 15:26

Terwijl zij de Heer aanbaden en vasten, zei de Heilige Geest: „Zet Barnabas en Saul voor mij apart voor het werk waartoe ik hen heb geroepen.” – Handelingen 13: 2

Op dezelfde manier helpt de Geest ons in onze zwakte.

We weten niet waarvoor we moeten bidden, maar de Geest zelf komt tussenbeide door wreed gekreun. En hij die onze harten onderzoekt, kent de geest van de Geest, omdat de Geest ingrijpt voor Gods volk in overeenstemming met de wil van God. – Romeinen 8: 26-27

Ik dring er bij u, broeders en zusters op aan, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde van de Geest, mij bij mijn strijd te voegen door tot God voor mij te bidden. – Romeinen 15:30

Al deze zijn het werk van één en dezelfde Geest, en hij verdeelt ze aan iedereen, precies zoals hij bepaalt. – 1 Korinthiërs 12:11

Gods Geest was aanwezig tijdens het leven van Jezus op aarde.

Gods Geest was aanwezig tijdens elke fase van het leven van Christus.

Toen de engel aan Maria, de moeder van Jezus, verscheen, verklaarde hij: ‘De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zult u overschaduwen. Daarom zal de heilige die wordt geboren de Zoon van God worden genoemd. Lukas 1:35

Later, bij het doopsel van Jezus dat het begin was van zijn openbare bediening, was de Heilige Geest aanwezig en kon deze bij deze gelegenheid in materiële vorm worden gezien.

“Toen Jezus werd gedoopt, ging hij onmiddellijk uit het water omhoog. De hemelen gingen plotseling voor hem open en hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op hem neerdalen. Mt 3:16

Tijdens zijn openbare missie onderwees Jezus over de Heilige Geest. Hij had een relatie met Hem. Bovendien spoorde Hij zijn discipelen aan om Hem in hun leven te ontvangen.

De Geest van Jezus werkt in het leven van gelovigen.

Jezus legde veel nadruk op de Heilige Geest.

Hij was het onderwerp van intens gebed: ‘En ik zal de Vader vragen en hij zal jou een andere raadgever geven om voor altijd bij je te zijn.

Hij is de geest van waarheid.

De wereld kan hem niet ontvangen omdat hij hem niet ziet of kent. Maar je kent hem wel, want hij blijft bij je en zal in je zijn.  Joh 14: 16-17

Jezus noemt twee punten:

de Heilige Geest was al echt en Hij stond op het punt te komen.

In die tijd woonde de Geest bij de discipelen, maar het ontbrak hen aan Hem in zich te hebben.

Als de Geest van God zo belangrijk was voor het leven van Jezus, hoeveel te meer voor de levens van de gelovigen!

De Geest van God is een belangrijke figuur in de Bijbel.

In Genesis 1: 2 zien we Hem bewegen over het oppervlak van de wateren, en in Openbaring 22:17 huilen Hij en de bruid met één stem.

Van het begin tot het einde is de Heilige Geest altijd actief geweest: in het begin, het creëren en aan het einde van het verhaal, neigend naar ons.

Hij troost ons, helpt ons, begeleidt ons, herinnert ons, onderwijst ons, komt naast ons staan, adviseert ons en bemiddelt en pleit voor ons. Er is geen deel van het leven waarin de christen mens de hulp van de Heilige Geest niet nodig heeft. Daarom dat ik onderzoek in welke mate die Heilige Geest van belang kan zijn voor genezing en herstel na narcistisch misbruik.

“Zonder een leven vol met de Heilige Geest is het onmogelijk om het lichaam van Christus te bouwen.”

Een evangelie zonder nadruk op de Heilige Geest is plat.

Op bepaalde momenten, toen er een speciale manifestatie van God was, verklaart het Nieuwe Testament nadrukkelijk dat de deelnemers vervuld waren met de Heilige Geest.

Dit was de ervaring van velen: John de Doper was vol van de Geest in de baarmoeder van zijn moeder (Lk 1:15); Elizabeth, toen Maria haar begroette

(Lk 1:41 ); en Zacharia, vader van John de Doper, toen hij profeteerde (Lk 1:67.)

Jezus, vervuld met de Heilige Geest, werd door dezelfde Geest naar de woestijn geleid (Lukas 4: 1).

De discipelen werden vervuld met de Geest in de bovenkamer en Petrus, vervuld met de Heilige Geest, stond op om te prediken op de Pinksterdag (Han 2:14).

De jonge Stefanus, vol van de Geest, zag de glorie van God toen hij werd gestenigd (Han 7: 55-56); en Paulus berispte, geïnspireerd door de Geest, een tovenaar (Han 13: 9-11).

Er is geen twijfel dat bij christelijke mensen een leven vol met de Heilige Geest de norm zou moeten zijn.

De vervulling van de Heilige Geest was zelfs een vereiste om in de kerk te dienen. Zonder een leven vol met de Heilige Geest is het onmogelijk om het lichaam van Christus te bouwen, en uiteindelijk beperken we Gods werk in ons leven.

De Heilige Geest werkt in de wereld door evangelisatie.

Verwijzend naar de Heilige Geest, bevestigde Jezus in John 16: 8  “Wanneer hij komt, zal hij de wereld overtuigen over zonde, gerechtigheid en oordeel.”

De Heer gebruikte de wettelijke term “overtuigen” om dat te benadrukken, zelfs als de mens kan wijzen op een fout, het is de Geest die overtuiging van zonde brengt.

Hij toont de overtreding, onthult de dwaasheid van de zonde, wijst op de gevolgen, overtuigt van schuld en leidt de zondaar tot spijt.

Hij is de grootste bondgenoot van de christelijke mensen in hun evangelisatie-inspanning.

Zonder de hulp en de vervulling van de Geest zal de evangelische taak van de christelijke mensen mislukken.

De nadruk op de Heilige Geest komt niet van een religieuze organisatie in het bijzonder, maar van Christus Zelf.

Toen de discipelen de Heer naar de toekomst vroegen, was het antwoord van Christus nadrukkelijk: ‘Hij zei tegen hen  ‘Het is niet aan u om tijden of perioden te kennen die de Vader door zijn eigen autoriteit heeft vastgesteld.

Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest op u is gekomen, en u zult mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het einde van de aarde ‘. Handelingen 1: 7-8.

“Om de kracht van God te ontvangen, heeft men geen religieuze formule nodig, maar eerder een relatie met een persoon.”

In Handelingen 1: 7 wijst Jezus naar wat de discipelen niet weten, maar in vers 8, wordt de nadruk gelegd op wat ze zijn om te weten.

Met het verwijzende woord ‘, maar’, vestigt Jezus de off-track aandacht van de discipelen op de primaire zorg: ze zouden ‘macht ontvangen’.

Dit hing echter af van de komst van de Heilige Geest.

Misschien kenden ze deze persoon van de Drie-eenheid niet erg goed, maar het idee om macht te ontvangen moet al hun aandacht hebben getrokken.

Al meer dan drie jaar waren deze mannen getuigen van de voortdurende manifestatie van Gods kracht door Jezus, en nu werden de deuren geopend voor hen om toegang te krijgen tot deze kracht die ze zo hadden bewonderd.

Om de kracht van God te ontvangen, heeft men geen religieuze formule nodig, maar eerder een relatie met een persoon.

Wanneer een boer gewassen verbouwt, wil hij zijn vrucht ontvangen, maar zijn relatie is met de plant.

Het is de plant die de boer zaait, water geeft en verzorgt, ook al wacht hij op de vrucht. Hij weet dat er zonder de plant geen vrucht zal zijn.

De discipelen verlangden ook naar de vrucht van de Heilige Geest, maar daarvoor moesten ze zich als persoon tot Hem verhouden.

Voordat hij de goddelijke manifestatie ziet, zal de gelovige leren de Geest lief te hebben, te dienen, te aanbidden en te respecteren, in Hem te wachten en een relatie met Hem te vormen.

foto bij post van narcisme.blog VKoN met als titel

 

De kracht van de Heilige Geest verandert levens.

Handelingen stelt duidelijk hoe iemand te herkennen die vol is van de Geest: “U zult Mijn getuigen zijn”. Handelingen 1: 8

Liefde is een onderscheidend kenmerk van de discipelen, terwijl een getuige zich onderscheidt door vol te zijn van de Heilige Geest.

Het maakt niet uit hoeveel spirituele ervaringen men heeft, wie niet van Christus getuigt, toont geen bewijs dat hij door de Geest is vervuld.

Als we analyseren wat Paulus zegt in Galaten 3: 2 — “Ik wil dit alleen van jou leren: heb je de Geest ontvangen door de werken van de wet of door te geloven wat je hebt gehoord?” — beseffen we dat dit een retorische vraag is; niemand ontvangt de Heilige Geest op basis van wat ze doen.

We ervaren verlossing vrij; er is geen reden om anders met God om te gaan in onze ervaring met de Heilige Geest.

Het is ook een op gratie gebaseerde ervaring.

Op dezelfde manier dat we Christus ontvangen zonder te twijfelen of Hij ons leven zal ingaan of niet, zouden we de Heilige Geest door geloof moeten ontvangen en geloven dat Hij onmiddellijk op onze verzoeken zal reageren.

Jezus brengt vakkundig de essentie van deze ervaring tot uitdrukking: “Als u dan, die slecht bent, weet hoe u goede geschenken aan uw kinderen kunt geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degenen die hem vragen?” Lukas 11: 13.

Volgens Lukas 11 kun je ervoor zorgen dat je de Heilige Geest ontvangt.

Je kunt er dus voor zorgen dat je anderen kunt genezen volgens Lukas 11 als je de Heilige Geest ontvangt. Misschien kun je door diezelfde geest ervoor zorgen dat je geneest.

„Dat begint met ontvankelijk te zijn voor Gods Geest. Want zoals in Lukas 11 staat: ‘Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?’

We ontvangen de belofte van de Heilige Geest door geloof.

Dat is het begin van een weg waarin je gaat leren om Gods stem te horen.

Geef er ruimte voor, toon bereidheid en nodig de Heilige Geest uit in je hart.
De Geest heeft handen en voeten nodig en wil zich uiten.

En dat kan door jou en mij. Je hoeft daar niet speciaal voor een priester zijn.

Om te beginnen heeft de Heilige Geest invloed over hoe we kijken naar mensen en met hen omgaan. Daar kunnen we best beginnen.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

klik voor meer info

Lees meer