Onze Spirituele — kernwaarden voor gemeenschapsvorming

Onze Spirituele — kernwaarden voor gemeenschapsvorming

Hoe kun je een gelovige gemeenschap uitrusten met het hart en vaardigheden voor spiritualiteit?

Een MISSIE met spiritualiteit. Iedereen weet dat aanraking met narcisme een verandering in je houding en je ziel kan brengen.

Ter ondersteuning van de visie, missie en waarden van een Christen (gemeenschap), hebben we enkele teksten samengesteld om jezelf of anderen op spiritueel vlak te genezen voor volgelingen van Jezus of voor wie het overweegt om te kiezen voor Jezus in de omstandigheden dat je nu zit.

Deze teksten versterken en ondersteunen de gezondheid en groei van het Lichaam van Christus waartoe u behoort. (zonder uitsluiting)

Je ontdoen van narcisme kan een hele bekering betekenen en je kunt jezelf voor de toekomst bekrachtigen met betere overtuigingen over spiritualiteit, naast dat je ook andere valse overtuigingen aanpakt.

Hier vind je een unieke positie om jezelf te genezen met een nieuwe spiritualiteit dat je weerstand, opstanding en veerkracht bezorgt.

Deze volgende kwaliteiten, waarden en praktijken zijn die welke deze teksten over spiritualiteit kenmerken. Sommige zijn inherent aan de discipline coaching of zelfgenezing in het algemeen. Anderen zijn uniek voor spirituele zelfgenezing. Het zijn allemaal waarden en praktijken die we proberen te leven en te demonstreren in ons persoonlijk leven.

De combinatie van deze eigenschappen draagt ​​bij aan het unieke karakter dat zelfgenezing via spiritualiteit biedt.

Eer: een diep respect tonen voor alle individuen.

Bekrachtiging:

toestemming en een verwachting dat een persoon naar zijn potentieel zal gaan.

Positieve kijk op mensen:

alle mensen zijn gemaakt naar Gods beeld en zijn subjecten van “zijn” liefde.

Transformatie:

diepe, duurzame verandering die het werk van de Heilige Geest is.

Proces:

God zit net zo goed in het proces als in de doorbraak.

Positieve kijk op God:

Hij is goed en in een goed humeur.

Identiteit:

Het volledige potentieel van een persoon is rechtstreeks verbonden met zijn identiteit in Christus.

Hartbetrokkenheid (transformatie van binnenuit door een innerlijk proces):

We gaan over harttransformatie dat leidt tot nieuw gedrag. Onze focus ligt niet alleen op externe prestaties.

Aanwezigheid van God:

het beheersen van Gods aanwezigheid in ons eigen leven en in onze gesprekken. Gods manifeste aanwezigheid maakt het verschil in de wereld en in jouw leven ook al leef je nu in duisternis als gevolg van daden van narcisten en toxische personen.

Samenwerken met de Heilige Geest:

de aanwijzingen en gaven van de Geest beheren bij het begeleiden van gesprekken of gesprekken met jezelf; toegang tot de wijsheid en het begrip van de Heilige Geest voor informatie over wat we mogen vragen versus wat we moeten vertellen.

Ontmoetingen:

Leid degenen die wenst te coachen en trainen in ontmoetingen met God als je die mogelijkheid hebt.

Macht:

Het diepgewortelde geloof in de kracht van God voor individuen om zijn liefde en transformatie te ervaren.

Inbreng:

Vrijgeven van wat we dragen voor degenen die we trainen en coachen.

Activering:

Anderen de gelegenheid geven om een ​​hoger niveau van Gods genade in hun leven te betreden.

Welke gemeenschap streven we na?

Wij kunnen een levendige familie van “met hoop vervulde” gelovigen worden die de liefde en aanwezigheid van God diep ervaren. Die samenwerken met Jezus ervaren om de vreugde en kracht van zijn koninkrijk op elk gebied van het leven tot uitdrukking te brengen.

Wij kunnen een gemeenschap van gelovigen worden die zeer gepassioneerd zijn over de dingen van God. En daarom hebben we een passie voor mensen, onze stad en onze wereld.

De rijke spirituele geschiedenis heeft onze kernwaarden gevormd. Onze cultuur wordt gekenmerkt door aanbidding, de aanwezigheid van God, familie, opwekking, wonderen en genezingen en een loven-ere-prijzen cultuur.

Onze missie is opwekking of opstanding.

We hebben een passie voor mensen, onze stad en onze wereld. Onze cultuur wordt gekenmerkt door aanbidding, de aanwezigheid van God, familie, opwekking, wonderen, genezingen en loven van de Heer en Jezus. Deze kernwaarden zijn gevormd door onze rijke christelijke spirituele geschiedenis over meerdere generaties.

Wij kunnen een lokaal lichaam (verband) vormen dat samen aanbidt tijdens verschillend evenementen online of offline. Wij zijn echter geen typische kerk vanwege onze wereldwijde online impact met onze website narcisme.blog.

Mensen van over de hele wereld bezoeken onze website om meer van God en de wegen van zijn koninkrijk te ervaren, maar vooral om te hertellen van trauma.

We gaan over opwekking

We werken mee aan de persoonlijke, regionale en wereldwijde expansie van Gods koninkrijk door zijn manifeste aanwezigheid.

Wij kunnen een gemeenschap van gelovigen worden die gepassioneerd zijn over de dingen van God:

Relatie met God.

Onze voorrang gaat uit naar onze persoonlijke relatie met God. Onze eerste bediening is God met extravagante vreugde en dankbaarheid prijzen en eren.

Vrijheid door redding uit de slachtofferrol.

Een juiste spiritualiteit bevrijdt ons van de macht van de duivel – zonde, leugens, ziekte en kwelling.

Bovennatuurlijke bediening.

Elke gelovige is een krachtige bovennatuurlijke prediker van het evangelie. (maar dan kun je ook beginnen met het lezen wat weinig christenen nog doen)

Alle bediening vloeit voort uit het gebed “Uw koninkrijk komt … op aarde zoals in de hemel.” Deze teksten helpen de gemeenschap of diegenen die een spirituele transformatie wilt ondergaan om de tekenen en wonderen die Jezus volgden voort te zetten.

Invloed door liefde en kracht.

Dienend een stad, niet alleen een gemeenschap, tonen we Gods genade door elke sfeer te beïnvloeden met Zijn onvoorwaardelijke liefde en transformerende kracht.

Een glorieuze bruid.

Christus keert terug voor een glorieuze overwinnende bruid – zijn kerk. Wij zijn zonen en dochters van de Koning, meer dan “zondaars gered door genade.” Wij streven ernaar de Grote Opdracht en rentmeester opwekking voor de volgende generatie te bewerkstelligen. We omarmen de Bijbelse regering van apostelen, profeten, evangelisten, pastoors en leraren.

WIJ GELOVEN:

  • Er is slechts één ware God die de eeuwige Koning, Schepper en Verlosser is van alles wat is.
  • Hij is volkomen heilig, rechtvaardig, liefdevol en waarheidsgetrouw.
  • Hij heeft Zichzelf geopenbaard als zijnde eeuwig zelfbestaand – één wezen in drie personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
  • De Bijbel is het geïnspireerde en enige onfeilbare en gezaghebbende Woord van God.

WIL JE MEER WETEN OVER WAT ER AAN DE HAND IS?

Onze missie is opwekking, opstanding en veerkracht.De persoonlijke, regionale en wereldwijde expansie van Gods koninkrijk door zijn manifeste aanwezigheid. Het uitbannen van de macht van het kwaad, zo je wil, de macht van het narcisme in de samenleving.

Over spirituele transformatie.

Wij kunnen een (online) gemeente worden geworteld in de liefde van God en toegewijd aan wereldwijde transformatie door opwekking. Het is ons doel dat Gods liefde zich manifesteert in tekenen en wonderen. De atmosfeer is geladen met geloof en uitbundige vreugde, die zich manifesteert in alles wat we doen.

Wij geloven dat we aan de rand van de grootste opwekking aller tijden staan. Het is onze visie om in de geschiedenis Zijn verhaal werkelijkheid te zien worden, terwijl het koninkrijk van deze wereld het koninkrijk van onze God wordt.

Wat wij geloven?

Wij geloven dat er slechts één ware God is die de eeuwige Koning, Schepper en Verlosser is van alles wat is. Hij is volkomen heilig, rechtvaardig, liefdevol en waarheidsgetrouw. In dat is ook zo ook al zitten we in de moeilijkste omstandigheden

Hij heeft Zichzelf geopenbaard als zijnde eeuwig zelfbestaand – één wezen in drie personen:

God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde en enige onfeilbare en gezaghebbende Woord van God is.

We geloven dat de mensheid naar het beeld van God is geschapen om Hem te kennen en ervan te genieten, maar we streven moedwillig de heerschappij en glorie van God na waarvoor we waren bedoeld.

Hierdoor kwamen ziekte, dood en oordeel de wereld binnen en nu ervaart de schepping de gevolgen van de zonde.

Wij geloven in de Heer Jezus Christus, de enige Zoon van God, werd verwekt door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Hij is Gods Gezalfde, bekrachtigd door de Heilige Geest om Gods koninkrijk op aarde te inhuldigen.

Jezus werd gekruisigd voor onze zonden, stierf, werd begraven, herrezen en opgevaren naar de hemel. Hij leeft nu vandaag in de aanwezigheid van God de Vader en in Zijn volk. Jezus is “ware God” en “ware man.”

We geloven dat we gered zijn door Gods genade, door geloof in de persoon en het werk van Jezus Christus.

Iedereen kan worden hersteld in gemeenschap met God door zich te bekeren, te geloven en Jezus te ontvangen als hun Redder en Heer. De Heilige Geest overtuigt, regenereert, rechtvaardigt, heiligt en adopteert ons als we het koninkrijk van God binnengaan als zijn zonen en dochters.

Wij geloven in de voortdurende, heiligende kracht van de Heilige Geest.

Door de inwoning van de Heilige Geest (in ons innerlijk) is de christen in staat om een heilig leven te leiden en bovennatuurlijk te dienen. De doop met de Heilige Geest, volgens Handelingen 1: 4-8 en 2: 4, wordt op gelovigen uitgestort om Gods macht te hebben om Zijn getuigen te zijn. Wij geloven dat het overwinnende, verlossende werk van Christus aan het kruis vrijheid biedt van de macht van de vijand — zonde, leugens, ziekte en kwelling.

Wij geloven dat de gemeenschap van gelovigen bestaat uit allen die hun geloof in Jezus Christus stellen.

Hij gaf zijn gemeenschap de verordeningen van doop en communie. De gemeenschap bestaat om de bediening van Jezus Christus voort te zetten en zijn koninkrijk verder te brengen door de werken van de vijand ongedaan te maken.

Gemeenschapsvorming bestaat om het goede nieuws van Gods liefde te prediken en te leven, en de naties te disciplineren. De gemeenschap bestaat om de mensen te dopen, te leren God lief te hebben en te gehoorzamen.

Wij geloven in de steeds toenemende regering van God en in de Gezegende Hoop, die de glorieuze, zichtbare terugkeer van de Heer Jezus Christus is om te regeren met Zijn overwinnende bruid — de Kerk.

Christenen geloven dat hemel en hel echte plaatsen zijn. Er zal een opstanding zijn van de verlorenen en geredden, de ene tot de eeuwige dood en de andere tot het eeuwige leven.

Hoekstenen van onze spirituele kernwaarden voor gemeenschapsvorming.

Handelingen 1: 4-8 Het Boek (HTB).

 Tijdens een van deze ontmoetingen zei Hij dat zij Jeruzalem nog niet mochten verlaten: ‘Wacht eerst op wat de Vader beloofd heeft,’ zei Hij.

‘Ik heb al verteld wat er zal gebeuren. 

Gedoopt met de Heilige Geest

Johannes doopte met water, maar over enkele dagen zullen jullie met de Heilige Geest gedoopt worden.’

Terwijl zij zo bij elkaar waren, vroegen zij Hem: ‘Here, gaat U nu van Israël weer een vrij land maken, met een eigen koning?’   ‘Dat hoeven jullie niet te weten,’ antwoordde Hij. ‘Mijn Vader beslist hoe en wanneer bepaalde dingen gebeuren.

 Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem, ook in Judea, Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’

Handelingen 2:4 Het Boek (HTB).

Zij werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken: woorden die de Heilige Geest hun ingaf.

1. God is Goed.

God is goed, dus we moeten groot dromen.

2. Niets is onmogelijk.

Niets is onmogelijk, dus een groot deel van ons leven is ontworpen om risico’s te nemen.

3. Het bloed van Jezus betaalde voor alles.

Alles wat we ooit nodig zullen hebben, is aan het kruis behandeld, dus we moeten op een plaats komen waar we Hem in alles vertrouwen.

4. Wij zijn belangrijk.

God heeft ons allemaal belangrijk gemaakt, dus we moeten goed dienen. Wat ook de mening van de wereld, de familie of de narcist is over jou: jij bent belangrijk. Dat staat haaks op het zich niet goed genoeg voelen.

Onze spirituele kernwaarden voor gemeenschapsvorming.

Identiteit

Discipelschap.

Koninkrijk

– God spreekt nog steeds

Onderhoud

meer info

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer