Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en

Vader die in de Hemelen is – Christelijke Spiritualiteit. deel 4

Dit is  wat je best kunt doen: dat is je hart bewaken.

De Schrift instrueert ons in de eeuwige voordelen van naarstig op zoek zijn naar wijsheid: “Om u te redden van de weg van de boze man, van den man, die verkeerdheden spreekt; die de paden van de oprechtheid, om te wandelen in de wegen van de duisternis te verlaten om op wie manier bij de vader die in de hemelen is te komen.

die zich verheugen om het kwaad, en vreugde doen in de verkeerdheden van de goddelozen; wier paden verkeerd zijn, en ze sturen in hun wegen: Om u te redden van de vreemde vrouw, van de onbekende, die met haar redenen vleit; die nalaat, de gids van haar jeugd, en vergeet, het verbond van haar God.

Want haar huis helt naar den dood, en haar paden naar de overledenen. Niets dat nog eens tot haar ingaan, noch nemen zij in het bezit van de paden van het leven.

Opdat je wandelt op den weg van de goeden, en houdt de paden van de rechtvaardigen.

Want de oprechten zullen wonen in het land, en de oprechten zullen daarin overblijven. Maar de goddelozen zullen worden afgesneden van de aarde, en de overtreders zal uitgeroeid worden uit het “Spreuken 1: 5-7;. 2:

Dus, zoals je duidelijk kunt zien … bij de vaststelling van een specifieke situatie om een object te manifesteren is de relatie met de deugd om ijverig op zoek te gaan naar wijsheid dat die ijver niet genoeg hartstochtelijk kan worden geprezen.

Alleen al uit de bovengenoemde Schrift deze wijsheid:

Beschermt u,

Behoudt u,

Distantieert u van de mensen die u proberen u te saboteren en u te gebruiken.

Uiteindelijk als u ijverig op zoek gaat naar wijsheid bij de vader die in de hemelen is bespaart u zichzelf van alle soorten van verdriet, en zal dit de deuren openen voor een gezegde kans waarbij uw hele essentie van het zijn zal verbeteren.

Laat staan ​​het enorme eeuwige voordeel van het vermijden van de resultaten die volgen door “de verheerlijking van het vlees”.

een narcist gebruikt triangulatie om zichzelf begerenswaardig te maken
Kind van een narcistische vader: 18 voorbeelden

Tot slot, met de vraag in de verheerlijking van uw vlees.

De Bijbel blijkt een groot deel informatie te geven over de verheerlijking van het vlees nl. het naarstig op zoek gaan naar de vleselijke genoegens, en instant bevrediging.

Daar tegenover staat het op zoek gaan bij de vader die in de hemelen is naar echt gezegende dingen, situaties en relaties die wijsheid en inzicht in u zal openen.

Elke keer dat we zoeken naar instant bevrediging via verheerlijking van het vlees, zullen we steevast uiteindelijk aanzienlijk meer ellende bekomen dan voor we daarmee begonnen.

We oogsten nog steeds wat we zaaien, dertigvoudig, zestigvoudig en sommigen honderdvoudig.

Bovendien, als egoïsme je doel is dan kan God niet door je heen werken als gevolg van uw eigen keuze.

Dat is de echte vrije wil die God ons geeft – Hem of je eigen vlees bedienen. Er is geen andere “vrije wil”; het vlees dienen, is om krachtdadig Satan te dienen.

“De wet van aantrekking beweging” zoals het is gepropageerd door de massamedia is behendig gespecialiseerd in hoe u te misleiden in de verheerlijking van uw vlees met sluwe dapperheid, waarbij u uw ogen volledig van de Heer afwent.

Maar dat is zeker niet zo bij een belangrijk deel van de vrienden die ik ken, die wel degelijk ook God en Jezus betrekken in hun visie.

Veel van mijn kennissen en vrienden doen in alle geval aan vrijwilligers werk en besteden dikwijls tienden van hun inkomsten aan sociale werken.

De rotzooi niet liefhebben maar De Vader die in de hemelen is.

Erger nog, als je er eindelijk achter komt dat je bedrogen bent (en dat je gebruikt werd als een hoer) … zult u er ernstig slechter af zijn, dan wanneer je nooit deze gehele rotzooi hebt liefgehad.

We praten over het bevorderen van een volledig vals humanistische kijk op het verkrijgen van wat je wilt …

Dat er ook veel neezeggers zijn tegen de wet van aantrekking is omdat er nergens God te vinden is uiteraard.

Dus, is wat de Bijbel zegt een remedie?

Kwalijk bidden.

“Van waar komen oorlogen en gevechten onder u? Komen ze niet hieruit: uit uw hartstochten die in uw leden is? Je begeert, en hebt niet; gij doodt, en verlangt om te hebben, en kunt ze niet verkrijgen; gij vecht en voert krijg, maar je hebt niet, omdat je niet bidt. Je bidt, en ontvangt niet, omdat je kwalijk bidt, opdat je consumeren kunt van uw lusten.

Onderwerpt u dan aan God, de vader die in de hemelen is. Weerstaat de duivel, en hij zal van u vlieden. Nader tot God, en Hij zal naderen tot u. Reinig de handen, je zondaars; en zuiver de harten, je dubbel-minded. “Jakobus 4: 1-3, 7, 8, 10

Door ijverig op zoek te gaan naar Zijn Wijsheid, de vijand te verslaan, kun je Zijn volmaakte wil voor  je leven ontdekken.

Alles is mogelijk in het manifesteren van de verlangens van ons hart, we kunnen uitkijken (vol verwachting!) wat de Heer ons heeft beloofd als zijn uitverkoren:

“En Jezus zei tot hen, vanwege uw ongeloof, want voorwaar, ik zeg u, als je gelooft als een mosterdzaad, je zoudt tot deze berg zeggen, verwijder vanhier daarheen; en de berg zal zich verwijderen, en niets is onmogelijk voor u lieden.

Voorwaar, ik zeg u: Al wat je op de aarde zal binden zal in bij de Vader die in de hemelen is gebonden zijn; en al wat je op aarde bindt, zal bij de Vader die in de hemelen is gebonden zijn.

Opnieuw zeg Ik u: Als er twee van u het eens zullen zijn op aarde, over enige zaak, die zij vragen, het zal geschieden door Mijn Vader, die in de hemelen is.

Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen. Jezus antwoordde en zei tot hen: Voorwaar, ik zeg u, als je geloof hebt, en niet twijfelt, je zult niet alleen deze die wordt gedaan aan de vijgenboom doen, maar ook als je zult zeggen tot deze berg, word opgeheven en wees in de zee geworpen; het zal worden gedaan.

En al wat je zult begeren in het gebed, gelovende, zult je ontvangen “Mattheüs 17: 20; 18: 18-20; 21: 21-22

Hoewel er veel speculatie geweest is over de vraag waarom Jezus specifiek gekozen heeft voor een mosterdzaadje, een nogal bitter zaad, is de beste verklaring die ik heb ontdekt dat het mosterdzaadje, hoewel bitter, wordt het een monsterlijk enorme boom de belangrijke factor.

Het “mosterdzaadje van het geloof” is onwrikbaar, waarbij je nooit mag twijfelen dat kan vergeleken worden met “bezit je uw ziel in lijdzaamheid”, zoals Hij ons gebiedt de vijgenboom waarnaar Hij verwees, was gevonden zonder fruit, toen hij honger had bij de ontdekking dat zij droeg geen vruchten, Hij … vervloekte de vijgenboom, die stierf en meteen verdorde.

cover foto voor narcisme.blog
Bid om het licht van de Geest

Onnodig te zeggen dat zijn apostelen een klein beetje verbaasd waren.

Dus, kan een individu daadwerkelijk een berg in de oceaan werpen (en het zou gehoorzamen).

Nou, ik veronderstel dat dat afhangt van hoe dicht bij de kust de berg zal zijn?

Serieus, hoewel; als je single-minded bent in uw streven, en als je weet dat het een lust door Hem zal worden gevonden, dan ja – Alle dingen zijn mogelijk. Het is interessant om op te merken dat wat wij binden en ontbinden op aarde, eveneens gebonden en ontbonden zijn bij de Hemelse Vader.

Dit zijn uiteraard onder meer gedachten, woorden en daden  “wensen” van slechte reputatie in de richting van iemand anders – dat is een andere goede reden om met een spirituele partner te praten.

Ook in de bovenstaande Schrift, zien we de onmiskenbare belang voor wat ik noem een Bijbelse mastermind groep dat kan – en vaak is dat zo – bestaat ​​uit alleen maar twee of drie gelijkgestemde individuen.

Zoals met elk type van Mastermind Groep, is het noodzakelijk dat de personen die u uitnodigt van ganser harte hetzelfde willen manifesteren zo als jijzelf.

Het is zeker een pluspunt als hun geloof in de Heer minstens zo sterk is als uw eigen (of sterker), zij het niet noodzakelijk.

Er is veel te zeggen voor het stimuleren en ondersteunen van een andere broer of zus, naar een dieper inzicht in het geloof. Het is ook verstandig om te overwegen de niet-zo-voor de hand liggende ‘waarom ‘ van dat wat je met één of twee anderen in overeenstemming wilt bereiken.

Let op de Hij zegt: “als aanraken” – niet gewoon alleen maar eens. Er is een Schrift in Matteüs over een vrouw die een bloedend probleem gehad voor meerdere jaren, en geen geneeskunde kon haar helpen.

Ze wist dat als ze kon Jezus kon aanraken, al was het maar het kleed van de Messias; dat ze meteen zou zijn genezen wat ook gebeurde. Feitelijk stopte Christus het bloeden.

Het gaat over het verzamelen van niet altijd veel mensen maar eigenlijke enkele mensen.

Hij vraagt bewust wie Hem heeft willen aanraken.

De vrouw die begrijpelijkerwijs doodsbang was biechtte eindelijk op. De Heer vertelde haar dat haar geloof haar had genezen. De Heer stuurde haar onmiddellijk en krachtig de helende energie uit.

Dat is hetzelfde effect dat twee of drie vergaderd zijn in Zijn Naam samenkomen en leven van hun geloof door te werken in éénheid.

Als twee of drie verenigd zijn in geloof dat vindt er iets plaats van een andere orde op een volledig onzichtbare (geestelijke) niveau

Vindt u dit dan spannend, op zijn zachtst gezegd?

Tot slot, bij het overwegen van het ‘waarom’ van de gewilde uitkomst is het belangrijk om de volgende Schriftgedeelten dicht bij je hart te houden:

“Leg Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest verderft, en waar dieven inbreken en stelen; Maar vergadert u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart ook zijn”Matteüs 6: 19-21

De substantie van dingen die men hoopt.

Een moderne definitie van” geloven “:

  1. Heb vertrouwen in de waarheid, het bestaan ​​of de betrouwbaarheid van iets, maar zonder absoluut bewijs dat men juist is: Alleen als men gelooft in iets kan men doelbewust handelen.

Bijbelse vertaling van “geloven”: om in vertrouwen, zich vast te klampen.

“Ik denk dat het gaat regenen vandaag” is niet helemaal hetzelfde als “Ik geloof in God”.

Dus vanaf dit punt spreekt men over geloven zoals bedoeld in de Schriften, betekent dit hetzelfde als de niet aflatende geloof waarover gesproken wordt in James: Om ganser harte vertrouwen te hebben in, vasthouden aan en vertrouwen te hebben op wat het ook is waarin je “geloofd “.

Volgens de Schrift, zullen velen zeggen: “Heer, Heer ‘, en Hij zal antwoorden:” Weg van mij; Ik weet dat niet “.

Let wel, deze worden verondersteld ‘gelovigen’ te zijn in Christus.

Gelovigen en schijngelovigen

Net als de Farizeeën van Zijn tijd, deze schijngelovigen zijn als witgekalkte grafstenen. Dit is de reden waarom het absoluut onmisbaar voor u is om te onderscheiden wat het verschil is tussen de hedendaagse definitie en de Bijbelse vertaling van het woord “geloven”.

Dat gezegd hebbende … “Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt, het bewijs van de dingen die men niet ziet. Want door hetzelve hebben de ouden een goed verslag verkregen.

Door het geloof verstaan ​​wij dat de wereld door het Woord van God, opdat de dingen die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die verschijnen door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn, waardoor hij getuigenis is dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven, en door hem dat hij dood nog spreekt.

Henoch

Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet gevonden, omdat God hem had; want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij God het behaagde.

Maar zonder geloof is het onmogelijk om hem te behagen, want hij die tot God komt moet geloven dat hij God is, en dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoeken “. Hebreeën 11:1-6

“En Jezus antwoordende, zei tot hen: Hebt geloof in God. Daarom zeg Ik u, al wat je verlangt, wanneer je bidt, geloof dat je ze ontvangen, en je zult hen krijgen. En wanneer je staat te bidden, vergeeft, als je iets hebt tegen iemand; opdat ook uw Vader die in de hemelen is u uw misdaden vergeven.

Maar als je niet vergeeft, zal ook uw Vader die in de hemelen is uw misdaden niet vergeven. “. Markus 11: 22, 24-26

“Het is als sport om een ​​dwaas schandelijkheid te doen; maar een man van verstand, wijsheid De vreze van de goddelozen, die zal hem overkomen. Maar het verlangen van de rechtvaardige wordt toegekend. Gelijk een wervelwind voorbijgaat, alzo is de goddeloze niet meer, maar de rechtvaardige is een eeuwige stichting “.

Spreuken 10: 23-25

23 Zoals een boosdoener genoegen heeft in misdaden, verheugt een verstandig mens zich in wijsheid.

24 Waar de goddeloze bang voor is, gebeurt nog ook; maar God geeft de rechtvaardigen waar zij naar verlangen.

25 Verzwolgen door een wervelwind zal de goddeloze verdwijnen; de rechtvaardige staat echter op een sterk basis.

1 Kronieken 4:9-10

Jabez genoot het meeste aanzien van zijn broers. Zijn moeder noemde hem Jabez omdat de bevalling zo moeilijk verliep. (A)

10 Hij was degene, die de God van Israël vroeg: “Och, zegent u mij alstublieft! Help mij met wat ik doe, opdat mijn bezittingen worden uitgebreid. Bewaar mij voor het kwaad en alle onheil.” En God voldeed aan dat verzoek.

Johannes 14:8-14

Maar Filippus zei: “Heer, laat ons de Vader zien; dat is genoeg.”

“Nu ben Ik al zo lang bij u, Filippus. Kent u Mij nu nog niet? Wie Mij gezien heeft, heeft immers de Vader gezien? Hoe kunt u Mij dan vragen u de Vader te laten zien?

10 Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is? Wat Ik tegen u zeg, komt niet van Mijzelf, maar van mijn Vader. Hij leeft in Mij en doet in Mij Zijn werk.

11 Geloof toch dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is. De dingen die Ik doe, zijn het bewijs daarvan.

12 Luister goed, wie op Mij vertrouwt, zal dezelfde dingen doen als Ik. Zelfs nog grotere, want Ik ga naar de Vader.

13 Wat u in mijn naam biddend vraagt, zal Ik doen. Want daardoor zal blijken hoe groot en machtig de Vader in Mij is.

14 Als u Mij iets vraagt in mijn naam, zal Ik het doen.

Deze toont het grootste onbenutte potentieel voor twee of drie ware gelovigen in de Hemelse Vader.

En hoewel we zeker niet beperkt zijn tot dit aantal, is het beter om alleen maar twee of drie eendrachtig te zijn; dan twee of drie dozijn of honderd dubbele gelijkgestemde individuen.

De gevolgen van de bovengenoemde Schrift maakt het voor mij gewone sterveling in de geest werkelijk in alle mogelijkheden. Want zie je, Satan is geen schepper, maar eerder een imitator.

Als je goed kijkt naar de Keltische Hekserij zul je zeker veel meer Bijbelse gelijkenissen zien, dan niet. De heksen hebben hun samenkomsten om andere dan deze reden; behalve dat ze hun kracht ontlenen van een geschapen wezen, in plaats van de auteur van het Geloof, namelijk de kracht komt van zichzelf.

Het samenkomen bij de Hemelse Vader dat super synergie schept

Toch is de doctrine van het samenkomen, het verenigd en eensgezind zijn dat een vierdimensionale “Super Synergie” schept overweldigend spannend.

Geef grote aandacht aan de gedachte om deel te nemen of een eensgezinde Bijbelse mastermind groep op te richten.

Het begon allemaal 10 jaar geleden. Dat was toen ik nog verbitterd en ontgoocheld was, over de afgebroken relaties en in mijn situatie in het algemeen. Er was frustratie zoals mijn kinderen zo weinig mijn kinderen kunnen zien, en het werk dat ik toen deed.

Verbeelding en visualiseren

Ik ging echter niet naar clubs of dancings zoals andere alleenstaande mannen. Ik begon opnieuw te studeren. Bij de studie kwam ik terecht bij de persoonlijke groei en NLP. Eén van de NLP-methoden is gebruik te maken van mijn verbeelding en visualiseren om mijn zielsverwant te vinden.

Bovendien zocht ik naar enkele vroegere vrienden op het internet om opnieuw contact te leggen. En plots daar werd ik zelf gecontacteerd door een vriendin waar ik 10 jaar voordien een sterke spirituele band mee had gehad in Jonge Kerk Roeselare.

Een intentie manifesteren

Ik stelde de intentie aan het Universum dat ik de perfecte vrouw zou aantrekken in mijn leven om verliefd op te worden en dat dat wederkerig zou zijn en dat was precies wat er gebeurde.

Eerst spraken we verschillende keren af in Roeselare toen ik mijn moeder ging bezoeken. Daarna vertrok ik op reis naar Zwitserland waar ik me meer en meer toelegde op het bidden tot de Hemelse Vader met die bedoeling. Ook bezocht ik regelmatig de kerk in Saas-Grund en de Kappelenweg volgde. 

Daarna hadden we meer en meer contact en telefoneerden we naar elkaar. Toen stierf haar vader. Het was duidelijk dat we elkaar nodig hadden. Ik ging naar de begrafenis en uiteindelijk spraken we af bij haar thuis om te gaan wandelen aan zee. We deden dat net zoals we dat 25 jaar geleden deden en als bij toverslag was het BOOM.

We  waren terug geestelijk verbonden met de Vader die in de Hemel is.

De teksten uit het evangelie die hierboven aangehaald stonden inspireerden ons. Ik zei ook dat we daar meer moesten naar luisteren. We woonden toen 100 km van elkaar. Er moest een weg gevonden worden om op termijn een bij elkaar te wonen. We beslisten te geloven dat het mogelijk was dat we gelukkig zouden zijn met elkaar.

En het klikte echt. Wij beiden vonden elkaar echt aantrekkelijk dus hebben we besloten om elkaar te ontmoeten in een weekeind bij mij thuis. Om een lang verhaal kort te maken, besloten we 2 maanden later samen naar Zwitserland te gaan.

Onze liefde werd mooier dan dat ik me had kunnen voorstellen.

Of ik nu de wet van aantrekking  van liefde in mijn leven manifesteerde of als dat het gevolg was dat ik ook bad tot de Vader die in de hemel is, wellicht beiden.

Dit is de reden waarom ik er 100%  van overtuigd ben dat de wet van aantrekking echt werkt als je het combineert met bidden en een goed doet voor uw naaste.

Krachtige bedoelingen tot de Hemelse Vader

Je dient echter ook de tijd te nemen om krachtige bedoelingen te hebben. Spreek dan die affirmaties uit gedurende een lange tijd.

Vandaag zijn we nog steeds smoorverliefd en  gelukkig getrouwd, en zorgen we samen voor ons pleegkindje en onze kinderen.

Door deze liefde heb ik  zelfs geluk en welzijn aangetrokken met deze zelfde uitgangspunten.

de Vader die in de Hemel is
Opgeven of overgave aan je dromen? Wat is de sweet spot status?

Daarenboven is het mijn passie om deze informatie door te geven aan jou.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Voeg je bij 4.590 andere abonnees