zelfbedrog

Over het bedriegen en het zelfbedrog van de narcist, nietwaar? Deel 2

Hij of zij is erin geslaagd om pijnlijke gevoelens van minderwaardigheid om te zetten in grootsheid.

Dit is iets wat de gemiddelde persoon niet doet, behalve in de fantasie. Dergelijke compenserende verdedigingen zijn echter per definitie neurotisch, pathologisch en zelfbedrog.

Grandiositeit dient om inferioriteitsgevoelens bewusteloos en op afstand te houden. In zeer ongewone gevallen wordt dergelijke grootsheid psychotisch. Dit kan zich uiten in de vorm van paranoïde wanen over God, Jezus, de Redder of Messias.

Kwetsbaarheid en diepe woede bij de narcist.

Maar paradoxaal genoeg maakt deze chronische onderdrukking de narcist buitengewoon kwetsbaar voor dergelijke onbewuste gevoelens van inferioriteit, vooral wanneer deze worden aangetast door verschillende vormen van narcistische verwonding, zoals het niet respecteren, beledigen of tegenwerken.

Dergelijke triggers zullen diepe woede teweeg brengen. Hun “dunne huid”, zullen sommigen zeggen.

Wanneer deze inferioriteitsgevoelens onvermijdelijk worden gestimuleerd door dergelijke dagelijkse gebeurtenissen, reageert de narcist niet door dergelijke “negatieve” affecten te erkennen en te accepteren.

Deze reactie wordt bevestigd door minstens één recente studie uitgevoerd bij U.C. Berkeley. Erkenning en aanvaarding van negatieve affecten in de realiteit zou psychologisch gezond zijn.

De pathologische narcist echter reageert eerder door direct of indirect narcistische woede te ervaren en uit te drukken.

Zo verdedigt de narcist zich tegen het zich bewust worden van deze ongemakkelijke gevoelens van inferioriteit waaraan we allemaal soms zijn blootgesteld.

Dit is de reden waarom narcisten dwangmatig hun eigen versie van de werkelijkheid maken en bestendigen, informatie verdraaien en vervormen om hun eigen doelen te bereiken.

Om hun eigen persona te behouden en te beschermen, zoals C.G. Jung dat noemde. Niet alleen om hun zelfbeeld in het oog van het publiek te houden, maar ook hun eigen grandioze imago en opgeblazen beoordeling van zichzelf.

Daarom nemen degenen die hen bewonderen, of hun eigen narcistische voorraden zoeken door in hun nabijheid te zijn, ook deel aan deze bijzondere realiteit.

Dit alles vereist een aanzienlijke mate van zelfbedrog.

Dit zelfbedrog wordt gevoed door een belangrijk gebrek aan zelfliefde. De meesten hebben wel een mate van empathie, sommige kunnen zelfs beschouwd worden als sociale narcisten.

Is het geen feit dat we allen werden en worden beïnvloed door onze kwetsuren en door de narcistische tendenzen in de samenleving?

Het hoeft je dan ook niet te verwonderen dat iedereen telkens voor de keuze staat om de ander op een gezonde manier graag te zien, zoals je jezelf op een gezonde manier kan graag zien.

Het proces van ontwikkeling is nooit af. Door verouderen komen we in andere levensfasen. De samenleving ontwikkelt zich ook snel. Het klimaat, de technologie veranderen, de populatie groeit, culturen vermengen zich, maar ook de eigen identiteit krijgt voortdurend positieve en negatieve impulsen.

En dat we dikwijls ons laten verleiden het tegendeel te doen door wat we op dat moment aan godsbeeld hebben.  Dat welk concept, beeld van een god hoe dan ook vol twijfels zit.

Folie a deux is een idiomatische Franse uitdrukking die “gekte van twee” betekent.

Dit syndroom werd vroeger diagnostisch genoemd in de DSM-IV-TR van de American Psychiatric Association als Shared Psychotic Disorder, één van de verschillende soorten psychose.

Het wordt niet langer beschouwd als een afzonderlijke psychiatrische stoornis door DSM 5, maar in plaats daarvan ondergebracht onder “Andere psychotische stoornis“.

De symbiotische relatie is in wezen een waanstoornis.

Hoeveel komt die aandoening voor? Wat veroorzaakt deze? Wat kan ze ons leren over de aard en gevaren van zelfbedrog?

Een waan is per definitie een psychotisch symptoom.

Een waan is een vaste, valse, irrationele overtuiging. Deze waan komt niet overeen met de objectieve realiteit. Toch zal de narcist en de volger zich er heftig aan vastklampen.

Gedeelde psychotische stoornis verwijst naar het begin van een dergelijke waanachtige gemoedstoestand bij iemand als gevolg van een nauwe relatie met een andere persoon die al aan psychose lijdt.

Ja, in die zin kan psychose overdraagbaar zijn.

Deze relatief zeldzame mentale stoornis illustreert twee vitale waarheden: psychose is in tegenstelling tot de conventionele mainstream visie niet alleen de manifestatie van een biochemische aberratie of  ‘gebroken hersenen’, maar een diepgaand psychologisch fenomeen.

En als zo toont het de gevaarlijke mate aan waarin de menselijke geest in staat is tot massaal zelfbedrog. Het bewijst de ontzagwekkende kracht van de psychologie.

Niemand van ons kan onszelf niet bedriegen.

We doen het de hele tijd. Zulk zelfbedrog dat in de meest buitengewone en pathologische vormen die we waanbeelden noemen, is veel meer doordringend dan de meeste mensen denken.

Beschouw het gewone voorbeeld van een verhit conflict met een echtgenoot, geliefde, familielid of goede vriend. Hoe komt het dat na het feit elke deelnemer een volledig tegenstrijdige versie van wat er is gebeurd kan hebben?

Objectief gezien gebeurde er eerst A, daarna gebeurde B, vervolgens werd C gezegd, gevolgd D, enz.

Maar wat als de objectieve feiten of ons eigen gedrag niet goed overeenkomen met hoe we onszelf zien?

We verdraaien de feiten. Dat doen we ons specifieke standpunt te ondersteunen. Ook om onze overtuigingen te behouden over het soort persoon dat we zijn of willen zijn.

Wanneer de objectieve feiten het ego en de integriteit ervan bedreigen, ervaren we wat sociale psychologen ‘bevestiging van de bevestiging‘ noemen, een soort cognitieve dissonantie die kortgeleden bekend is als ‘Morton’s Demon’.

We verwerpen bepaalde feiten die onverenigbaar zijn met onze mythe over onszelf door andere minder bedreigende en meer ondersteunende. We verdraaien de waarheid.

En we worden overtuigd van de waarachtigheid van deze verdraaide waarheid.

We doen dit allemaal onbewust. We weten niet eens dat we het doen! Dit gaat verder dan louter “cognitieve vervorming”. Dat leidt tot een radicale herschrijving van geschiedenis. Maar ook van de realiteit. Dat heeft als doel ons kostbare zelfbeeld of persona te behouden.

In de meest zeer ongewone vorm kan zo’n zelfbedrog leiden tot bepaalde waanbeelden die symptomatisch zijn voor psychose. Dit illustreert duidelijk de krachtige onbewuste cognitieve component van verschillende soorten psychotische stoornissen. En degenen die spelen in de pathologisch narcistische persoonlijkheid.

Symbiotische dynamiek.

Hoewel dergelijke gevallen extreem zijn, is dit soort symbiotische dynamiek tot op zekere hoogte aanwezig in de meeste relaties. Altijd partners ondersteunen regelmatig de subjectieve realiteit van de ander.

Zelfs als dat betekent dat je jezelf bedriegt om het te doen. Bewijs hiervan kan worden gezien in co-afhankelijke relaties waarin de ernst van misbruik of drugsmisbruik of geestesziekte in de ene persoon wordt geminimaliseerd door de andere persoon.

Dit verraderlijke zelfbedrog komt niet alleen voor bij koppels.  Zelfbedrog komt ook voor bij gezinnen en vriendschappen. Bovendien kun je zelfbedrog vinden bij groepen, religieuze sekten en politieke partijen. Je vindt zelfbedrog zelfs bij hele landen.

Cognitieve dissonantie leidt ertoe dat we alles wat ons gekoesterde zelfbeeld kan tegenspreken of ons persoonlijke of collectieve narcisme beledigt, negeren of ontkennen.

Dus de waarheid die we zien is selectief, en dient om in de eerste plaats onze ervaring van onszelf als goed, vriendelijk, eerlijk, religieus, spiritueel, liefdevol, enz. te versterken. Bijvoorbeeld een sociale narcist ziet zichzelf als een wereldverbeteraar.

Morton’s demon.

Of, in sommige gevallen, kan de bevestiging van de bevestiging zelfs leiden tot de afwijzing van positieve eigenschappen. Dat noemen we Morton’s Demon. Want die positieve eigenschappen lijken onverenigbaar met iemands diepgewortelde negatieve kijk op zichzelf. Daardoor  bevestigt de narcist of de volger het destructieve gedrag.

Met name, wanneer de personen in “een gekte met twee” uiteindelijk worden gescheiden, heb je een specifiek resultaat. De persoon die de waanideeën van de ander heeft overgenomen vertoont doorgaans geen psychotische symptomen meer.

Terwijl de oorspronkelijke en meer dominante waanachtige partner de “inductor” of “primaire casus” psychotisch blijft . Kortom, het is een aanwijzing dat diegene die blijft feiten ontkennen de inductor is.

Waarom blijft de inductor psychotisch?

Het is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat de persoon die het misleidende systeem van een ander op zich neemt psychologisch intacter is. Dit vergeleken met de inductor die ermee begonnen is.

Daarom dat wanneer  je een slachtoffer verwijdert uit de directe invloed van de waanvoorstelling heeft dat een bepaald resultaat. Ze nemen niet langer volledig deel aan of onderschrijven niet langer de verwrongen subjectieve realiteit van de narcist.

Sterker nog, ze kunnen passief of zelfs liefdevol met de ander zijn samengekomen. Dat doen ze om valse solidariteit en steun te bieden in zijn of haar misleidende versie van de werkelijkheid. Dit doen ze juist om niet in de steek te laten of door de ander te worden verlaten.

Passieve volgelingen.

Een praktische illustratie van deze dynamiek kan worden gezien in verschillende soorten cultussen. In elk van die cultussen zijn er passieve volgelingen. Die passieve volgelingen zijn fanatiek om de grootse en paranoïde wanen van de charismatische leider te internaliseren.

Als en wanneer ontvankelijke volgers de cultus verlaten, nemen deze symptomen na verloop van tijd af.

Vaak begaafd met het vermogen om de massa’s te beïnvloeden en te motiveren. Dat kun ze door  de kracht van hun oratie, manipulatie en apocalyptische visie. Dergelijke leiders worden zoals psycholoog Henry Murray opmerkt, de ‘incarnatie van de onuitgesproken behoeften en verlangens van de menigte’.

Zulke opgeblazen individuen zien zichzelf als profeten, redders, messiassen.

Maar het zijn valse profeten. Net zoals de mythische figuren van de Antichrist in het christendom. Of ook Armilus in het jodendom en Masih ad-Dajjal in de islam.

In feite zijn deze niet alleen valse profeten. Ze zijn zelfs nog patserlijker en vervelender. Ze worden de eigenlijke belichaming van de kwaadaardige daders met hun  grotesk slechte daden.

Denk aan Charles Manson, Jim Jones, David Koresh. Maar denk ook aan Adolf Hitler, Osama bin Laden, Abu Bakr Al-Baghdadi, Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-Un en anderen.

Pseudo-deskundigheid.

De ontkenning of weigering om deze verraderlijke vorm van het kwaad te herkennen. Dat is een zelfbedrieglijke gemoedstoestand volgens de existentiële psychologe Rollo May. Deze wordt aangeduid als pseudo – deskundigheid. Dat maakt iemand vatbaar voor manipulatie.

In werkelijkheid bedriegen we allemaal onszelf over een groot aantal zaken. We bedriegen onszelf over ons slecht gedrag. We bedriegen over hoe we ons voelen. Maar ook bedriegen we onszelf over het altijd aanwezige existentiële feit van de dood.

Onze schaduwzijde.

Zulk zelfbedrog is diepgaand gerelateerd aan Freuds brede opvatting van het onbewuste. Dat is de onbekende aspecten van onze psyche. Specifiek aan Jung’s idee is dat van de schaduw.  De schaduw dat zijn die onaanvaardbare trekken en neigingen die we in ons verbergen voor zowel anderen als onszelf.

Dit vermogen om ons eigen egoïsme, angsten, wreedheid en medeplichtigheid aan het kwaad, onbewustheid, te ontkennen is op zichzelf een verraderlijke vorm van zelfbedrog.

Daarom kan geleidelijk groeien, meer bewust worden in de loop van psychotherapie, een schokkend, pijnlijk en ontnuchterend proces zijn.

Jung bemerkte het therapeutische belang van het bewust tolereren van de ‘spanning van tegengestelden’ die we vandaag de dag ‘cognitieve dissonantie’ noemen.

Dat is een onvervalste confrontatie met de waarheid over zichzelf. Deze ervaart men bijna altijd in eerste instantie als een belediging of nederlaag van het ego. Kortom een verwoestende slag voor ons narcisme.

Daarom ook dat de invloed op een narcist om hem te veranderen een tegenovergesteld effect heeft als dat van familie of vrienden komt.

Geen wonder dat we zo vurig weerstand bieden aan dit proces.

Het vergt veel moed en toewijding om op brute manier eerlijk tegen jezelf te zijn.

Maar het is juist deze bereidheid om ons chronische zelfbedrog te stoppen.  De waarheid onder ogen zien is uiteindelijk wat ons bevrijdt.

Misschien wil je een gesprek met me hebben over je problemen?

Onthoud: je hebt de macht om op elk gewenst moment van het onbewuste naar het bewuste leven over te schakelen. Het is krachtig te groeien in onoverwinnelijkheid tegenover de narcist! Als je het beu bent om je slachtoffer te voelen, dan is het vandaag een goede dag. Je kunt helemaal onoverwinnelijk worden.

Ik hoop dat deze post over onoverwinnelijk worden  je van dienst is! Als je het leuk vond, vergeet dan niet om het te delen.

Zoals altijd, heel erg bedankt voor het zijn van een mooie ziel. Ik apprecieer jouw duim en deling van de video’s of het artikel.

Je bent goed genoeg.

Je hebt gaven, talenten en vaardigheden, en ook minder aangename tot traumatische vaardigheden met narcisten & narcisme.  We beschouwen het als onze taak om je te helpen deze te delen met de wereld.  Je helpen actie te ondernemen na misbruik door een narcist zal je in de gezonde zone brengen.

Dat kan zijn door je te doen stappen nemen naar hulpverlening. Ik raad je aan om uit je isolement te treden.  Dien je je zelfliefde verder te ontwikkelen door creatief te zijn? De spanning in je lichaam kun je verminderen door mindfulness, meditatie, osteopathie, acupunctuur enz.

Het kan belangrijk zijn dat je in beweging komt door sport of fitness. Bovendien blijft het enorm belangrijk om op je voeding te letten zodat je niet verzwakt. Een volledige check-up bij de huisarts kan belangrijk zijn gezien je enkele gezondheidsrisico’s kan lopen.

Bewustwording.

Herhaling van traumatische situaties wil je vermijden door bewustwording, engagement in een gemeenschap (online & offline) zodat je nieuwe vertrouwvolle contacten vindt die kunnen uitgroeien tot vriendschap.

Herhaling is de bakermat van de kennis. Kennis  aan je vingertoppen is gebruiksklaar om toe te passen.  Voor je je eigen mening vormt, is het goed over de tekst te mediteren.

Het is belangrijk dat je deze blog volgt zodat ik je regelmatig op de hoogte kan brengen. Het is als je blijft kloppen op dezelfde nagel dat je resultaat krijgt. Daarom plaats ik ook regelmatig nieuwe onderwerpen. Deze site volgen doe je door je beste email in te vullen op de site-bar rechts.

Aanvullende informatie in kleinere statussen dan de eerder langere artikels hier op deze site vind je op mijn Facebook pagina’s.

Zonder actie te ondernemen na misbruik door een narcist krijg je geenszins bewustzijn van wat je overkomt. Je voelt je leeg, overweldigt, je energie lijkt verdwenen. Helaas de weg terug is niet gemakkelijk zonder de nodige steun en kennis.

Maar geen paniek, je hoeft immers het wiel niet uit te vinden. Narcisme kent een zeer lange geschiedenis. En vaak vind je in je omgeving iemand die het ook meegemaakt heeft als je het durft te uiten.

Anders vind je ook mij op sociale media en anderen die zorgen voor bewustmaking. Die kun je ook liken en sharen zonder daarvoor bevriend te zijn.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer

narcistisch misbruik herstelprogramma

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.581 andere abonnees