God is goed. Deel 1 tot 6

God is goed. Deel 1 tot 6

Onlangs hoorde ik dat mensen als ze een groot verdriet meemaken dat dat een straf is van God. Ze verbinden dan 2 gebeurtenissen met elkaar om zichzelf er mee om de oren te slaan. Of ze voelen zich schuldig, omdat ze niet eerder hadden gebeld, niet elders waren naartoe geweest. Had ik maar ….dat of dat gedaan in plaats van … dat of dit. Daarmee vergeten ze de essentie van God nml. God is goed.

Dan denken ze dat dit een soort offer is dat ze moeten doen, een lijden dat ze moeten meemaken omwille van hun zonden, of omwille van de erfzonde.

Ze moesten maar zo stom niet zijn, anders was dat niet gebeurt.

Dat ze zo zijn dat ligt ofwel aan God ofwel aan zichzelf. Ze beschouwen zichzelf dan inherent slecht.

Als je denkt dat de visie van had is de machtige die ons en zijn eigen zoon op een sadische manier behandelt en dat we er nooit goed genoeg kunnen voor doen, dat dat in de bijbel staat dan is dat een bepaalde interpretatie.

Als je daar mee worstelt met de straffende God dan kunnen wellicht onderstaande bijbelse teksten op een ander idee brengen.

God beschrijft Zichzelf als genadig en meelevend, langzaam tot woede en overvloedig in liefde. God is goed en, van nature, in een goed humeur.

Psalm 103: 8-13;

De Here is vol medelijden, vergeving en genade. Hij heeft geduld en zijn goedheid en trouw zijn overvloedig.Hij blijft niet altijd boos op ons, eens komt daar een einde aan.Hij behandelt ons niet naar wat wij door onze zonden verdienen. Hij stelt het goede tegenover onze tekortkomingen. Zo groot en machtig als de hemel boven de aarde verheven is, net zo groot en machtig zijn zijn goedheid en trouw voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben. Hij neemt onze zonden van ons af en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen. Eigenlijk net zo ver als het oosten van het westen verwijderd is.Zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt, zo zorgt de Here voor wie ontzag voor Hem hebben.

Handelingen 14: 16-17;

Tot nu toe heeft Hij alle volken hun gang laten gaan.  Maar toch heeft Hij Zich nooit onbetuigd gelaten. Altijd waren er bewijzen van zijn goedheid: regen en goede oogsten, zodat we naar hartelust konden eten en genieten.’

 Jakobus 1: 17-18;

Alles wat goed en volmaakt is, wordt ons door God gegeven, Hij is de bron van alle licht. Hij is een en al licht en verandert nooit.  Hij heeft ons, volgens zijn plan, nieuw leven gegeven door ons de waarheid bekend te maken. Zo zijn wij als het ware de eerste vruchten van zijn nieuwe schepping geworden.

2 Petrus 3: 9;

 Sommigen denken dat Hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat Hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen.

God is Goed. Deel 2

Mattheüs 7:11;

Natuurlijk niet! Al bent u slecht, u geeft uw kinderen wat goed is. Hoeveel te meer zal uw hemelse Vader het goede geven aan wie Hem erom vragen.

Galaten 5: 22-23;

Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing.  Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt.

Psalm 119: 68;

U bent een goede God en doet het goede voor de mensen. Leer mij alles wat U van de mensen wilt.

Zephaniah 3:17 ;

(Z/Sefanja)

De Here, uw God, is bij u. Hij is een machtige verlosser. Hij zal vol blijdschap over u zijn. Hij zal u liefhebben en u niet beschuldigen. Hij zal over u juichen met een lied van vreugde.’

Psalm 104;

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen.
Here, mijn God, wat bent U groot!
U bent omringd door pracht en majesteit.
God kleedt Zich in het licht alsof het een mantel is.
De hemel wordt door Hem als een tent opgezet.
In de wateren maakt Hij zijn zalen.
De wolken zijn de wagen waarop Hij rijdt
en Hij wandelt op de vleugels van de wind.
De windrichtingen zijn zijn boodschappers
en het vlammende vuur dient Hem.
De aarde werd door Hem vast neergezet,
zij zal niet omvallen.
U hebt de diepten van het water bedekt als met een kleed.
Het water reikte zelfs tot boven de bergen.
Het stroomde weg op uw gezag.
Voor uw stem, die klonk als de dreiging van de donder,
vloeide het snel weg.
De hoge bergen en de diepe dalen
ontstonden precies waar U ze hebben wilde.
U hebt aan het water grenzen gesteld,
die niet worden overschreden.
De aarde heeft niets meer te vrezen.
God laat de bronnen ontspringen
en het water als kleine beekjes
langs de berghellingen naar beneden stromen.
Alle dieren lessen hun dorst daaraan,
ook de wilde ezels.
De vogels nestelen in de bomen langs de oevers
en zingen het hoogste lied.
God voorziet de bergen van water.
De aarde kan alleen maar vrucht dragen dankzij U.
God laat het gras groeien als voedsel voor het vee.
Ook andere gewassen voor de mensen,
zodat zij brood kunnen eten.
Ook de wijn komt zo uit de aarde voort,
die doet de mensen goed.
Ja, door brood en wijn worden de mensen gezond en sterk.
De ceders in de Libanon zijn van de Here.
Ook zij ontvangen ruim voldoende water.
De vogels nestelen erin.
De ooievaars hebben hun nesten in de cipressen.
Hoog in de bergen leven de steenbokken
en de klipdassen kunnen veilig wonen op de rotsen.
God laat de maan en de zon op hun vaste tijden
opgaan en ondergaan.
Wanneer U de duisternis laat invallen,
begint de nacht en alle dieren laten van zich horen.
 Jonge leeuwen willen op jacht naar voedsel,
zij vragen God hun eten te geven.
 Wanneer het ʼs morgens licht wordt,
gaan zij slapen in hun hol.
Dan beginnen de mensen te leven
en te werken tot de avond valt.
 U hebt zo geweldig veel gemaakt, Here.
U hebt alles met wijsheid gemaakt.
De hele aarde is vol van uw schepping.
De zee bijvoorbeeld,
groot en uitgestrekt ligt zij daar
vol kleine en grote dieren,
ontelbaar zijn ze.
Er varen schepen op.
Het grote zeemonster Leviatan
leeft in de zee,
hij is als speelgoed voor U.
Alles wacht op U.
U geeft elk dier op zijn tijd te eten.
Als U hun dat geeft,
bewaren zij het.
Als U eten geeft,
zullen zij allemaal genoeg hebben.
Maar als U niet verschijnt,
worden zij vernietigd.
Als zij geen adem meer krijgen,
sterven zij.
Dan worden zij weer stof.
Maar als U uw Geest stuurt,
worden zij gemaakt
en alles op aarde lijkt nieuw te worden.
De macht en majesteit van de Here
blijven tot in eeuwigheid.
De Here is blij met alles
wat Hij heeft gemaakt.
Als Hij naar de aarde kijkt,
begint die te trillen.
Als Hij de bergen aanraakt,
roken de vulkanen.

Mijn leven lang zal ik zingen voor de Here.
Zolang ik adem heb,
zal ik lofliederen zingen voor mijn God.
Ik bid dat Hij Zich verheugt over mijn gedachten.
Ik zal altijd met vreugde aan de Here denken.
Eens zullen alle zondaars en ongelovigen
niet meer bestaan op deze aarde.
Met hart en ziel prijs ik de Here.
Halleluja!

God is goed ! Deel 3

Exodus 34: 5 – 7 ;

De Here verscheen voor hem in de vorm van een wolk, kwam bij hem staan en riep de naam van de Here luid uit. 

De Here ging hem voorbij en riep: ‘HereHere, God, barmhartig en genadig, geduldig, groot in goedheid en trouw, die zijn goedheid aan duizenden betoont, die ongerechtigheid, overtredingen en zonden vergeeft. 

Maar de schuldige zal Hij zeker niet als onschuldig beschouwen. Van de zonden van de vaders worden de zonen en kleinzonen en nóg latere geslachten de dupe.’

Handelingen 17: 22-31.

De boodschap, de bediening en het offer van Jezus onthullen perfect de aard van God als een goede Vader.

Johannes 3: 16-17;

Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar door Hem van de ondergang te redden.

Hebreeën 1: 2-3;

aan wie Hij alles heeft gegeven en door wie Hij de wereld heeft gemaakt. Gods Zoon straalt van Gods heerlijkheid en uit alles wat Hij is en doet, blijkt dat Hij in wezen God is. Hij beheerst alles met zijn machtig woord.

Door voor ons te sterven, heeft Hij ons gereinigd en al onze zonden uitgewist. Daarna is Hij gaan zitten aan de rechterhand van de Almachtige God in de hemel.

Johannes 14: 6-7;

Ik ben de weg, de waarheid en het leven,’ antwoordde Jezus, ‘Ik ben de enige weg tot de Vader.  Als jullie Mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. Van nu af aan kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem gezien.’

Jesaja 9: 6;

Aan zijn vredevolle bewind zal nooit een einde komen. Vanaf de troon van zijn vader David zal Hij rechtvaardig regeren. Hij zal alle volken van de wereld rechtvaardigheid en vrede brengen. En dit alles zal gebeuren omdat de brandende liefde van de Here van de hemelse legers zich heeft voorgenomen dit te doen!

Kolossen 1:19;

Want God had besloten met zijn hele wezen in zijn Zoon te wonen.

Colossenzen 2:9;

Want in Hem woont het hele wezen van God in een lichamelijke gestalte.

 Johannes 1:1;

In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God.

Johannes 1:18;

Niemand heeft ooit God gezien, maar zijn enige Zoon, die één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is.

God is goed. Deel 4

Johannes 8: 1 – 11;

Vergeving voor de overspelige vrouw

Jezus bracht de nacht door op de Olijfberg. 

De volgende morgen was Hij alweer vroeg in de tempel.

De mensen kwamen om Hem heen staan en luisterden naar Hem. 

De bijbelgeleerden en Farizeeën brachten een vrouw bij Hem die op overspel was betrapt.

Zij duwden haar midden in de kring en zeiden:  ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt terwijl zij overspel pleegde. 

In de wet van Mozes staat dat wij zoʼn vrouw moeten stenigen.

Wat is uw mening?’ 

Zij waren erop uit Hem in de val te laten lopen.

Dan zouden zij een reden hebben om Hem aan te klagen.

Jezus ging op zijn hurken zitten en schreef met zijn vinger in het stof. 

Toen zij bleven aandringen, stond Hij op en zei: ‘Laat hij die zelf nooit zondigt, de eerste steen maar gooien!’ 

Hij hurkte opnieuw en begon weer te schrijven. 

Na deze woorden dropen de mannen één voor één af, de leiders het eerst.

Jezus bleef alleen met de vrouw achter. 

Hij stond op en vroeg: ‘Waar is iedereen?

Heeft niemand u veroordeeld?’

 ‘Nee, Here,’ antwoordde zij.

‘Wel,’ zei Jezus, ‘Ik veroordeel u ook niet.

Ga maar en zondig voortaan niet meer.’

Johannes 8:19.

God is een goede vader; we kunnen Hem vertrouwen, ongeacht onze omstandigheden.

Romeinen 8: 28-32;

Eén ding weten wij: voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen. 

Hij heeft altijd geweten wie Hem zouden liefhebben.

En Hij bepaalde ook dat die mensen zijn Zoon zouden weerspiegelen.

Want Hij wilde dat zijn Zoon de eerste en belangrijkste van vele broers zou zijn.  Maar God heeft allen die daartoe bestemd waren, ook geroepen.

En Hij heeft hen ook rechtvaardig gemaakt.

Meer nog: Hij heeft hen ook in zijn schitterende heerlijkheid opgenomen.

Wat kunnen wij hier nog over zeggen?

Als God aan onze kant staat, wie kan dan tegen ons zijn? 

God heeft immers zijn eigen Zoon niet ontzien, maar Hem uitgeleverd ten behoeve van ons allemaal.

Zal Hij, nu Hij zijn Zoon heeft gegeven, ons dan ook niet alles geven?

Jakobus 1: 12-18;

Gelukkig is hij die telkens verleidingen weerstaat en niet doet wat verkeerd is, want later zal hij als beloning de kroon krijgen die God beloofd heeft aan allen die Hem liefhebben: het eeuwige leven.

 Maar als u moeite hebt om de zonde het hoofd te bieden, moet u niet zeggen dat God u in de verleiding brengt.

God heeft nooit de neiging iets slechts te doen en Hij brengt niemand in verleiding. 

Het zijn uw eigen slechte verlangens die u in verleiding brengen. 

De slechte verlangens waar u aan toegeeft brengen u tot zonde en als de zonde volgroeid is, brengt die de dood voort.  

Broeders en zusters, verlaat dus nooit de weg van God.

Alles wat goed en volmaakt is, wordt ons door God gegeven, Hij is de bron van alle licht.

Hij is een en al licht en verandert nooit. 

Hij heeft ons, volgens zijn plan, nieuw leven gegeven door ons de waarheid bekend te maken.

Zo zijn wij als het ware de eerste vruchten van zijn nieuwe schepping geworden.

Hebreeën 11: 6;

Maar als iemand niet gelooft, kan God niet tevreden over hem zijn. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en beloont wie Hem zoeken.

Nahum 1: 7;

De Here is goed. Hij is een helper in de nood, een schuilplaats voor allen die op Hem vertrouwen.

Mattheüs 10: 29-31;

Geen enkele mus valt op de grond zonder dat je hemelse Vader ervan weet. En wat kost nu een mus? Bijna niets. Zelfs de haren op je hoofd zijn allemaal geteld. Maak je dus geen zorgen. Jij bent voor God veel meer waard dan een zwerm mussen.

God is goed ! Deel 5

Handelingen 16:23 -26.

Na vreselijk te zijn geslagen, werden zij in de gevangenis gegooid.

De cipier kreeg orders hen streng te bewaken. 

Daarom nam deze geen risico en bracht hij hen naar de diepste kerker.

Voor alle zekerheid sloot hij hun voeten in het blok.

Rond middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden.

Zij zongen lofliederen voor God en de andere gevangenen luisterden naar hen. 

Ineens was er een geweldige aardbeving.

De gevangenis stond op haar grondvesten te trillen.

Op hetzelfde moment sprongen alle deuren open en gingen de boeien van de gevangenen los.

Vijanden komen om te stelen en te doden, maar Jezus kwam om demonische werken te vernietigen en ons overvloedig leven te geven.

Johannes 10: 10-11;

De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen.

Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven.

Ik ben de goede herder.

De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.

1 Johannes 3: 8;

Maar wie blijft zondigen, bewijst daarmee dat hij bij de duivel hoort, die nadat hij voor het eerst gezondigd had, altijd is blijven zondigen.

Maar de Zoon van God is gekomen om aan de activiteiten van de duivel een einde te maken.

Handelingen 10:38;

U hebt vast wel gehoord van Jezus van Nazareth, de man aan wie God de Heilige Geest en grote kracht gaf.

Hij trok het land door en deed heel veel goeds.

Hij genas alle mensen die in de macht van de duivel leefden, want God was met Hem.

1 Petrus 5: 8-10;

Maar ondanks dat moet u de situatie goed inzien en op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel.

Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. 

Sla zijn aanvallen af door vast op de Here te vertrouwen.

Het is een hele troost te weten dat de christenen over de hele wereld hetzelfde moeten doormaken.

Onze God is een en al ontferming.

Hij heeft u allen geroepen om deel te hebben aan dezelfde eeuwige heerlijkheid als Christus.

Nadat het een korte tijd heel moeilijk is geweest, zal Hij u persoonlijk overeind helpen op de plaats waar u hoort te staan.

Hij zal u zó sterk maken dat u nooit meer hoeft te wankelen.

Efeziërs 6:12;

Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen.

Mark 5: 1-19.

Gods goedheid is extravagant.

Als we ons herinneren en herhalen wat Hij heeft gedaan door middel van onze getuigenissen, wordt het geloof geschapen dat Hij het opnieuw kan en wil doen.

Romeinen 10: 15-17;

 Wie zal het hun vertellen, als hij niet gestuurd is? Daarover staat in de Boeken: ‘Wat heerlijk klinkt het geluid van de voeten van de brengers van het goede nieuws!’

Maar niet iedereen heeft geluisterd naar het goede nieuws van God.

De profeet Jesaja zei al: ‘Here, wie gelooft wat wij vertellen?’  

Dus alleen door te luisteren naar wat Christus gezegd heeft, kunt u in Hem gaan geloven.

God is goed. Deel 6

Hebreeën 13: 7-8;

Vergeet de voorgangers niet die u het woord van God hebben doorgegeven. Kijk eens hoe zij geleefd hebben en gestorven zijn, vertrouw net zo op God als zij deden. Jezus Christus was, is en blijft voor altijd Dezelfde.

Handelingen 10: 34-48;

Petrus zei: ‘Het is mij nu pas echt duidelijk dat God geen onderscheid maakt tussen mensen. Hij aanvaardt ieder die ontzag voor Hem heeft en die doet wat Hij wil, ongeacht tot welk volk die persoon behoort. 

Hij heeft het volk van Israël de heerlijke boodschap van vrede gebracht, door Jezus Christus, de Here van allen.

U weet wel wat er in Israël is gebeurd. Het begon in Galilea, niet lang nadat Johannes de Doper de mensen opriep zich te laten dopen. 

U hebt vast wel gehoord van Jezus van Nazareth, de man aan wie God de Heilige Geest en grote kracht gaf. Hij trok het land door en deed heel veel goeds.

Hij genas alle mensen die in de macht van de duivel leefden, want God was met Hem. 

Wij hebben met eigen ogen gezien wat Hij allemaal heeft gedaan, zowel in Jeruzalem als in heel Israël.

Het volk heeft Hem gedood door Hem te kruisigen. 

Maar God heeft Hem op de derde dag na zijn dood weer levend gemaakt en Hem aan enkele mensen laten zien,  aan getuigen die tevoren door God waren uitgekozen, niet aan het grote publiek, maar aan ons, die met Hem hebben gegeten en gedronken, nadat Hij uit de dood was opgestaan. 

Hij heeft ons opdracht gegeven dit nieuws bekend te maken en de mensen te verzekeren dat Jezus door God is aangesteld om recht te spreken over de levenden en de doden. 

Alle profeten hebben over Hem gesproken. Zij hebben verklaard dat ieder die in Hem gelooft, door zijn naam vergeving van zonden krijgt.’

Terwijl Petrus nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die naar hem luisterden. 

De Joodse volgelingen van Jezus die met Petrus waren meegekomen, waren verbaasd dat de Heilige Geest ook aan mensen van een ander volk was gegeven. 

Maar er was geen twijfel mogelijk, want zij hoorden hen in vreemde talen spreken en God verheerlijken. 

‘Wie kan er nog bezwaar tegen hebben dat deze mensen gedoopt worden,’ zei Petrus, ‘nu zij, net als wij, de Heilige Geest hebben ontvangen?’ 

Hij gaf de andere volgelingen van Jezus opdracht hen in de naam van Jezus Christus te dopen. Cornelius vroeg hem nog een paar dagen te blijven.

Openbaring 19:10;

Ik viel voor hem neer om hem te aanbidden, maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar van Jezus, net als u en uw broeders en zusters die openlijk voor hun geloof in Jezus uitkomen. Aanbid God.’ Want de kern van alle profetie is uitkomen voor het geloof in Jezus.

Psalm 44: 1-5;

Een leerzaam gezang van de Korachieten voor de koordirigent.

God, onze ouders hebben ons steeds weer verteld
hoe U in de geschiedenis met ons volk hebt gehandeld.
Wij hebben het zelf gehoord.
Eigenhandig hebt U de volken weggejaagd
en onze voorouders in het land gezet.
U hebt andere volken verdrukt
en onze voorouders sterker laten worden.
Zij hebben echt niet
zelf het land veroverd,
noch hun zwaard,
noch hun lichamelijke kracht
heeft hen bevrijd.
Uw kracht
en uw zorg
hebben dat gedaan,
omdat U hen liefhad.
God, U bent mijn Koning,
zorgt U toch voor de verlossing van uw volk!

Gebruik misschien de commentaren om elkaar te steunen!

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer