Wat is de Dark Triad? Gevaarlijke persoonlijkheid constructie.

De “Dark Triad” is kortom een set van een persoonlijkheid constructie :

 1. machiavellisme,
 2. sub-klinisch narcisme
 3. sub-klinische psychopathie.

Deze Dark Triad persoonlijkheid constructie wordt namelijk als sociaal aversief beschouwd.

Dit is geen mentale weerbaarheid.

Het ontwikkelen van mentale weerbaarheid gaat over het vinden van de moed om te leven volgens uw waarden.

Mentaal sterke personen zijn  moedig genoeg om hun eigen definitie van succes te creëren.

Geestelijke kracht houdt meer in dan alleen wilskracht. Mentale weerbaarheid vereist hard werken en toewijding. Het gaat over het vaststellen van gezonde gewoonten. De mate waarin je kiest om je tijd en energie te besteden aan zelfverbetering speelt een belangrijk rol.

Daarover gaat het in dit artikel niet. Het betreft precies het niet vinden van zingeving, liefde en sociale integratie. Dat had bij de Dark Triad een specifieke persoonlijkheid constructie tot gevolg had.

Dat wil zeggen, individuen die kenmerken bezitten van de “persoonlijkheid constructie om te vermijden”  zijn :

 1. zelfzuchtig.
 2. Ze bezitten ofschoon een groots gevoel van belangrijkheid.
 3. Tevens voelen ze een verhoogd gevoel van recht.

Deze kenmerken maken deel uit van de Dark Triad.

Verder zijn deze individuen vaak bezig met dominantie en macht. Deze individuen zullen agressieve tactieken zoals manipulatie en uitbuiting gebruiken. Ze willen absoluut krijgen wat het ook is dat ze voelen dat ze verdienen.

Impulsiviteit is een kernsymptoom dat bijdraagt aan disfunctie en beperkingen in het gehele spectrum van psychische aandoeningen. Met impulsiviteit bedoelen we het onvermogen om zelfbeheersing uit te oefenen.

Persoonlijkheidsstoornissen worden nu geaccepteerd als een belangrijk onderwerp in de reguliere psychiatrie over de hele wereld.

Hoewel het in de praktijk vaak niet wordt herkend het verhoogd sterfelijkrisico is het bewezen. Onderzoek hebben aangetoond dat het  aanzienlijke morbiditeit veroorzaakt psychische stoornissen. Psychische stoornissen gaan gepaard met hoge kosten voor diensten en de samenleving.  Dat morbiditeits risico verstoort ook de vooruitgang in de behandeling van andere psychische stoornissen.

We hebben nu bewijs dat persoonlijkheidsstoornissen, zoals momenteel geclassificeerd, ongeveer 6% van de wereldbevolking treffen en dat de verschillen tussen landen geen consistente variatie vertonen.

Maak geen simplificatie van persoonlijkheidsstoornissen.

De meerderheid van hen zijn geen teruggetrokken, sociale buitenbeentjes die alleen wonen. Het zijn geen monsters, of ze gelijken niet op monsters.  Ze lijken doodnormaal en niet vreemd. Veel dark triad personen verbergen zich in het zicht van hun gemeenschap. Dark triad individuen behoren tot alle raciale groepen en veel van hen zijn vrouwelijk.

Ze zijn niet alleen gemotiveerd door seks. Er zijn veel andere motivaties, waaronder woede, opwinding, financieel gewin en aandacht zoeken. Ze kunnen geloven en voelen dat ze nooit geïdentificeerd zullen worden. Niet alle Dark Triad mensen zijn zelf mishandeld geworden of komen uit gebroken huizen.

Niet altijd zal hun geweld escaleren of raken ze te verslaafd aan hun daden om te stoppen.

Probeer de psychologie van deze personen niet te simplificeren. In tegendeel voor elke poging om een “waarheid” te geven op basis van een gemeenschappelijke factor, kan men tegenvoorbeelden vinden.

Er is geen formule om te bepalen hoeveel de natuur of de opvoeding een rol spelen.

Er is geen antwoord op de vraag of hun DNA de oorsprong van Dark Triad is?

DNA zal niet helpen bij het identificeren van een Dark Triad op zicht. Noch de analyse van de opvoeding biedt een éénsluitend antwoord.

Sommigen hebben berouw getoond, hebben hun misdadenbekend of zelfmoord gepleegd.

Is er een enkele set parameters voor eigenschappen of gedragingen van Dark Triad?  Neen, er is geen blauwdruk van die slimme, witte, eenzame, gamende man.  Dat is een vooroordeel. De blauwdruk is eveneens niet dat de narcist in zijn jeugd is mishandeld. Hij heeft ook geen hoofdwonde gehad. Noch werd hij bijvoorbeeld door een autoriteit gedwongen om blanke vrouwen seksueel aan te vallen en te doden.

Veel dark triad personen hebben bijvoorbeeld een slachtoffervoorkeur, maar velen hebben dat niet. Hoewel velen opgroeiden in beledigende huizen, genoten sommigen van voorrechten en ondervonden geen misbruik.  FBI profiler Robert K. Ressler zegt dat veralgemeningen een slechte dienst bewijzen aan het onderwerp.

Ze kunnen verschillende inteligentie niveaus hebben en niet louter stompzinnig. Het zijn niet noodzakelijk teruggetrokken, sociale buitenbeentjes die alleen wonen. Al deze stoornissen bevinden zich op een schaal en zijn dus niet specifiek te koppelen aan een specifiek gedrag.

persoonlijkheid contructie om te vermijden genezen van narcistisch misbruik VKoN johanpersyn.com

1. Machiavellisme wordt het best weergegeven als een manipulatieve persoonlijkheid constructie.

Hij is iemand die gelooft dat de doelen de middelen heiligen, ongeacht het menselijke leed.

Hier vind je een engelstalige interactieve versie van de MACH-IV-test van het machiavellisme.

Deze personen zijn:

 1. arrogant,
 2. berekenend
 3. zullen alle noodzakelijke middelen gebruiken.
 4. misleiding
 5. het vertrouwen van anderen ondermijnen
 6. tot pure oplichting om hun doelen te bereiken.
 7. alleen gefocust op hun eigen ambitie
 8. interesses prioriteit geven aan geld en macht over relaties
 9. komen over als charmant
 10. zelfverzekerd exploiteren
 11. anderen manipuleren om vooruit te komen
 12. leugen en misleiden wanneer nodig
 13. gebruik vleierij vaak
 14. ontbreekt in principes en waarden
 15. kan overkomen als afstandelijk of moeilijk
 16. kunnen echt cynisch zijn
 17. van goedheid en moraliteit in staat om anderen schade te berokkenen om hun middelen te bereiken
 18. lage niveaus van empathie
 19. vaak vermijden betrokkenheid en emotionele gehechtheid
 20. kan zeer geduldig zijn als gevolg van het berekenen van de natuur
 21. onthullen zelden hun ware bedoelingen
 22. zijn vatbaar voor toevallige ontmoetingen tussen seksen
 23. kunnen goed zijn in het lezen van sociale situaties
 24. zijn niet warm in sociale interacties
 25. hebben weinig bewust zijn van de gevolgen van hun acties,
 26. kunnen moeite hebben om hun eigen emoties te identificeren

De maatschappij ziet personen met Machiavellianisme als aversief.

Zij zien echter zichzelf niet als egoïstisch of gerechtigd. Ze zijn excellent in het rationaliseren van hun gedrag.

Hier vind je een onderzoek met als titel : ” Wat is de emotionele kern van de multidimensionale machiavellistische persoonlijkheidskenmerken?

Machiavellisme wordt gekenmerkt door cynische overtuigingen, een manipulatieve interpersoonlijke stijl en emotionele afstandelijkheid (Christie & Geis, 1970).

Degenen met een hoog niveau van machiavellisme zijn laag in consciëntieusheid, sympathie, kenmerkende emotionele intelligentie en empathie (Austin, Farrelly, Black, & Moore, 2007;Wai & Tiliopoulos, 2012).

Ze tonen de bereidheid om andere mensen te exploiteren om individuele doelen te bereiken (Wilson, Near, & Miller, 1996).

Machiavellistische volwassenen maken gebruik van een reeks tactieken om anderen te manipuleren (Jonason & Webster, 2012),

Tot deze taktieken behoren ook het schamen, beschaamd of schuldig maken van hun doelwit (Austin et al., 2007). Hoog zijn op het machiavellisme maakt het moeilijker om op een positieve manier met anderen te communiceren en vriendschappen van hoge kwaliteit te vormen en te onderhouden (Lyons & Aitken, 2010).

Op deze link vind je verschillende wetenschappelijke studies over machiavellisme (Engelstalig) .

Om psychotherapie effectief te laten zijn, moet een cliënt eerlijk zijn.  Alleen daardoor is een vertrouwensrelatie tussen zichzelf en zijn therapeut mogelijk. Machiavellisme is een eigenschap waarbij iemand vaak oneerlijk is en anderen niet vertrouwt.

Cognitieve gedragstherapie is een type therapie dat soms wordt aanbevolen voor mensen met kwaadaardige persoonlijkheidskenmerken.

Het houdt in dat de manier waarop we denken ons gedrag dicteert. Door het identificeren en vervangen van ongeordende gedachten en gevoelens kan gedrag getransformeren.  Mits sterke therapeuten de acties begeleiden. Het is onmogelijk om als partner, vriend of familielid de machevellist te veranderen.

2. Narcisme is een persoonlijkheid constructie die wordt gekenmerkt door specifieke gevoelens :

 1. dominantie,
 2. grootsheid
 3. superioriteit.

Mensen met narcisme ervaren vaak een verhoogd gevoel van recht.  Kenmerkend is hun noodzaak om te slagen. Daarbij verlangen ze gretig om bewonderd te worden.

Dit  bewonderingsdring leidt bij narcisten vaak tot spraakmakende en stressvolle banen. Omdat hun  imago zo belangrijk is voor narcisten, presteren ze uitzonderlijk goed in moeilijke situaties.

Terwijl narcisten goed presteren op de werkplek, zijn ze geen teamspelers. Ze zijn alleen geïnteresseerd in hun eigen prestaties.

Personen met deze persoonlijkheid constructie zullen alle middelen gebruiken om te krijgen wat ze willen. Bij die middelen hebben we inclusief het gebruik van misleiding en manipulatie.

Hoewel concepten van pathologisch narcisme zo oud zijn als psychologie en psychiatrie zelf, zijn slechts een klein aantal klinische onderzoeken gebaseerd op de criteria voor narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPD), zoals gedefinieerd in de diagnostische en statistische handboeken voor psychische stoornissen (DSM).

Er zijn dus veel te veel generalisaties en simplificaties in omloop met veel verwarring tot gevolg. Daarom wees kritisch in verband met diagnoses. Wat je niet moet doen is een diagnose stellen als niet-gekwalificieerd persoon.

3. Psychopathie is een vernietigende persoonlijkheid constructie met asociaal gedrag.

Psychopathische hersen onderzoek

Onderzoek toont aan dat psychopathische hersenen zodanig zijn bekabeld dat ze tot gevaarlijke en gewelddadige acties kunnen leiden.

Met behulp van een mobiele MRI-scanner worden de hersenen van gevangenen gescand door onderzoekers. Ze ontdekten dat het brein van mensen die tekenen van psychopathie vertonen zodanig is bedraad dat ze directe beloningen overwaarderen. Evenwel de toekomstige gevolgen van potentieel gevaarlijke of immorele acties worden genegeerd.

Er was een onderzoek op kinderen met een vroeg gebrek aan angst ten opzichte van de emoties van leeftijdsgenoten. Ook onverschilligheid en hardvochtig werd in dat onderzoek meegenomen. Ze ontdekten dat deze kinderen in het bijzonder het grootste risico lopen om een psychopatische stoornis te ontwikkelen.

Mits goede behandeling groeien niet noodzakelijk deze tendenties bij kinderen uit tot een stoornis.

Persoonlijkheid constructie die psychopaten hebben zijn:

 1. hoge impulsiviteit,
 2. opwinding zoeken,
 3. lage empathie en
 4. roekeloosheid.

Het is een constellatie van kenmerken

1.  De affectieve kenmerken omvatten : gebrek aan gebrek aan schuld, een tekort aan empathie, diepe emotionele banden met anderen

2.  De interpersoonlijke kenmerken omvatten ; narcisme, oppervlakkige charme;

3.  Het impulsieve en antisociale gedrag omvat oneerlijkheid, manipulativiteit,  roekeloos nemen van risico’s.

Hoewel psychopathie een risicofactor is voor fysieke agressie, is dit in geen geval synoniem aan agressie.

In tegenstelling tot individuen met psychotische stoornissen, hebben de meeste psychopaten contact met de realiteit en lijken ze rationeel.

Psychopathische personen worden gevonden in verhoogde mate in gevangenissen, maar zijn ook te vinden in gemeenschaps-instellingen.

Om dezelfde reden zijn psychopaten oppervlakkig charmant. Bovendien zijn ze bedreven leugenaars. Kortom ze gebruiken deze vaardigheden om anderen te manipuleren en te exploiteren.

Verder voelen ze geen spijt of schuldgevoel na het bedriegen of manipuleren.

Geen invloed op hun eigen keuzes.

Psychopaten zijn niet in staat om emoties te voelen, zoals spijt en teleurstelling denken we meestal.

In een bepaalde mate kunnen ze dat wel. Niet psychopaten gaan niet meer hetzelfde doen als dat spijt of teleurstelling met zich meebrengt. Wat psychopaten niet kunnen doen is nauwkeurige voorspellingen doen over de uitkomsten van hun keuzes.

Zo concludeert Joshua Buckholtz in een studie die mede door hem is geschreven.  Anders gezegd deze studie constateert dat ze wel spijt hebben, maar het heeft geen invloed op hun keuzes.

Ze hebben moeite met het extraheren van informatie uit de omgeving.  Die informatie kan aangeven dat een actie die ze gaan ondernemen zal resulteren in de ervaring van spijt.

“Er zijn twee componenten om spijt van te hebben,” legde Buckholtz uit.

“Er is spijt achteraf”

Spijt achteraf is hoe we meestal denken over spijt. Spijt is de emotionele ervaring. Je krijgt spijt nadat je hebt geleerd dat je een betere uitkomst hebt als je een andere keuze maakt.

Signalen om spijt te vermijden.

Maar we gebruiken ook signalen uit onze omgeving om voorspellingen te doen. We stellen ons de vraag welke acties al dan niet tot spijt zullen leiden.

Wat psychopaten van andere mensen verschillend maakt :

ten eerste hun onvermogen om die toekomstige spijt signalen te gebruiken.

Ten tweede slagen ze er niet in om vroegere informatie te gebruiken “over de keuzes die ze werden gegeven” .

Ze kunnen niet anticiperen hoeveel spijt ze gaan ervaren in de toekomst als ze opnieuw een daad verrichten.

Ten derde kunnen ze niet hun besluitvorming dienovereenkomstig aan passen.

Een nieuw model van de psychopathische stoornis

Het onderzoek van Joshua Buckholtz, en Arielle Baskin-Sommers,  biedt een nieuw model van de psychopathische stoornis. Deze persoonlijkheid constructie werpt een belangrijk licht op het besluitvormingsproces van psychopaten.

“We weten eigenlijk heel weinig over hoe psychopaten keuzes maken,” zei Buckholtz. “Er is allerlei onderzoek gedaan naar hun emoties en emotionele ervaringen. Intussen weten we bijna niets over hoe ze informatie die wij vanzelfsprekend uit de wereld halen integreren.  We weten niet hoe ze informatie gebruiken om beslissingen te nemen in het dagelijks leven.

Een beter inzicht krijgen in het “waarom psychopaten zulke vreselijke keuzes” maken is erg belangrijk. Waarschijnlijk wordt dat het onderwerp van zal de volgende generatie van onderzoek .

Zowel de wetenschappelijke als algemene cultuurliteratuur over psychopathie heeft een lange geschiedenis. Doch blijft er in veel mensen veel verwarring bestaan.  Het probleem is dat het psychopathische individu niet noodzakelijkerwijs een gek en moorddadig is.

Goede resultaten werden bereikt met het decompressiemodel om criminele activiteiten te verminderen bij jeugdige psychopaten.

Dit model draait om positieve versterking.

Personeelsleden van de MJTC  gaan opzoek bij hun jeugdige psychopatische cliënten om goed gedrag op te merken. Gesteld dat ze goed gedrag vinden geven ze onmiddellijk een soort beloning. Dit komt omdat psychopathische hersenen niet reageren op straf, maar wel reageren op beloningen.

Overeenkomsten en verschillen tussen persoonlijkheid constructie om te vermijden.

De persoonlijkheden waaruit de Dark Triad bestaat, hebben veel overlappende kenmerken zoals;

 1. Een gevoel van recht.
 2. Egoïsme.
 3. Een groots gevoel van eigendunk.

Machiavellisten, narcisten en psychopaten :

Allemaal manipuleren en misbruiken ze om te krijgen wat ze willen.

Ondanks de overeenkomsten tussen deze drie persoonlijkheden heeft onderzoek aangetoond dat ze allemaal verschillende constructies zijn.

Machiavellisten verschillen bijvoorbeeld van narcisten. In het bijzonder doen Machiavellisten geen overdreven beweringen over hun belang. Ze proberen niet om te imponeren.

Een tweede voorbeeld is dat machiavellisten en narcisten verschillen van psychopaten. Deze individuen kunnen de emoties van anderen begrijpen. Ook kunnen ze empathie voor hun slachtoffers faken.

persoonlijkheid constructie narcisme psychopathie

Conclusie : De persoonlijkheid contructie om te vermijden.

Omdat ze zich niet alleen manipulatief met anderen bezig houden. Daarnaast zijn ze constant gefocust op hun eigen wensen en behoeften.  Er is een meest opvallend trek in deze individuen. Al met al zullen ze alles doen om hun doelen te bereiken. Ze kijken niet naar de gevolgen.

Bijgevolg zal deze minachting er toe leiden dat deze aversieve persoonlijkheden zich anti-sociaal gedragen.

Meestal plegen ze dan ook misdaden. Als gevolg daarvan zijn ze gevaarlijk.

Ben jij zo’n speciaal persoon?  Jazeker, want in tegenstelling tot hen die niets weten over narcisme, wil jij narcisten vermijden.

Het is ongelooflijk moeilijk om empathie aan te leren. Doch kunnen liefdevolle relaties en therapie helpen een gezond en sociaal gedrag te herstellen. In het bijzonder als persoonlijkheidsmoeilijkheden heel vroeg worden opgemerkt.  Zodoende kan een escalatie worden vermeden.  Hoe eerder hoe liever, natuurlijk. Als partner kun je evenwel hen niet genezen.

Weet je, Dank U om je tijd te nemen om dit te lezen en te beluisteren.

Ik ben nieuwsgierig om te horen wat jij nog zou willen toevoegen.

Daarom download nu dit deel van de audioversie. Beluister dit artikel met als titel ” 3 anti-sociale persoonlijkheid constructies om te vermijden. “

Bedankt, zoals altijd om aardig en creatief te zijn in de reacties.

Johan

PS : Weet je, er is een goede plek om te beginnen te genezen of herstellen. Eindelijk kun je nu gewoon door een goede metgezel en een goede vriend te zijn een belangrijke stap zetten. Iedereen kan dat door aardig en meer bewust te zijn. Fantastische vrienden verspreiden dit artikel om anderen te helpen.

Aanverwante teksten en referenties

Will the Real Psychopath Please Stand Up?

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie

3 onverwachte wetenschappelijke tekenen dat iemand een psychopaat is

The Psychology of a Psychopath

Joshua W. Buckholtz

Aftermath Survivor Forums

Onderzoek naar psychopathologisch narcisme

Onderzoek en studie van persoonlijkheid stoornis

The Science of Developing Mental Toughness in Your Health, Work, and Life

‘Machiavellian’ scientists more likely to commit research fraud

Handboek psychopathie en de antisociale-persoonlijkheidsstoornis

Wat denk je, is jouw buurman sociopaat?

De lessen van de psychopaat EBOOK Levenslessen van heiligen spionnen en seriemoordenaars

Play
Print Friendly, PDF & Email
Advertisements

Wat betekent deze tekst voor U?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.