Categorieën
Begrippen Narcisme Nederland België Nederlandstalig Recent

Het doel van de narcist heiligt de middelen : situationele ethiek.

Definitie van situationele ethiek:

Situationele ethiek is een filosofie die het idee propageert dat, wanneer een crisis wordt aangepakt, het doel de middelen heiligt. Maar ook dat een “rigide” interpretatie van regels en wetten terzijde kan worden geschoven als daarmee een groter goed of minder kwaad wordt gediend.

Elke gedachte in een storm. Passend en onpassend gedrag. 

Situationele ethiek kan gevaarlijk zijn in combinatie met het verwrongen, crisisgevoelige denken van mensen die aan persoonlijkheidsstoornissen lijden.

Voorbeeld

Stel je bijvoorbeeld voor dat je wordt uitgenodigd om te dineren in het huis van een vriend. Je komt aan, wisselt beleefd gesprek, geniet van een paar hapjes en gaat aan tafel zitten.

Halverwege het hoofdgerecht begin je ineens te schreeuwen tegen de andere gasten, de stoelen omver te werpen, de gastheer uit zijn stoel te halen en hem fysiek aan te vallen.

Dat zou beschouwd worden als zeer ongepast gedrag — maar niet als je hem natuurlijk had zien stikken, de situatie onder controle had, één gast opdroeg om hulp te roepen, een ander om buiten te wachten en de ambulance te laten roepen en ondertussen verharde obstructies uit de  beheerde de levensreddende Heimlich-manoeuvre uitvoert.

Afhankelijk van de situatie.

Dit buitengewone voorbeeld illustreert een belangrijk punt: er is een wereld van verschil in wat passend en ongepast gedrag is, afhankelijk van de situatie.

Vooral wanneer het om een ​​crisis gaat, zijn veel gedragingen die de meeste mensen als zeer ongepast beschouwen, zeer geschikt.

In sommige noodsituaties is de normale ethiek niet voor een goede reden van toepassing.

Wat normale ethiek is, is natuurlijk cultuur bepaald. Ook de antropologie van René Girard legt de oorsprong en de betekenis uit van het offeren. Hier vind je een tekst die dieper ingaat op het kannibalisme, wat niet betekent dat ik het daar mee eens ben.

Rechtvaardiging onaanvaardbaar gedrag.

Waar het een kwestie wordt, is waar een foutieve redenering als gevolg van een persoonlijkheidsstoornis een gevoel van crisis veroorzaakt en daarom een ​​rechtvaardiging voor onaanvaardbaar gedrag.

Hoe een echte crisis eruit ziet?

Een raam breken — om te ontsnappen aan een vuur.
Een vreemdeling aanvallen — uit zelfverdediging.
Een persoon doden in oorlogstijd.
Rijden door een rood licht — wanneer een gewonde naar een ziekenhuis wordt gebracht.
Een dier doden — een pijnlijke dood verkorten (euthanasie).

Situationele ethiek wordt toegepast in de meeste gebruikelijke juridische en religieuze stelsels vanwege de erkenning dat een strikte of fundamentalistische interpretatie van regels, wetten en morele codes soms tot onrechtvaardigheid kan leiden.

Het kan ook een persoon voordeel bieden met dubieuze motieven met voldoende dekking of rechtvaardiging om zich te gedragen in een onrechtvaardige manier.

De meeste rechtszaken zijn een oefening waarin de situationele ethiek rond een zaak wordt geëvalueerd in het licht van de toepasselijke wetgeving, het beschikbare bewijsmateriaal en de belangrijke omstandigheden.

Situationele ethiek heeft ook aanzienlijke beperkingen en zwakke punten.

Omdat situationele ethiek acties  gedrag probeert te rechtvaardigen op basis van verwachte gevolgen, zijn ze afhankelijk van het individuele subjectieve oordeel van elke persoon, hun interpretatie van een situatie en hun huidige overtuigingen over de toekomstige gevolgen van hun acties.

Wanneer narcisten in ‘verwarring’ worden gebracht kunnen de gevolgen omdat de betrokken mensen totaal andere realiteiten hebben , de resultaten explosief zijn.

Praktijkvoorbeeld van situationele ethiek.

Stel je nu voor dat je terug bent op dat etentje en dat dezelfde reeks gebeurtenissen plaatsvindt – maar deze keer vergiste je je en je geloofde alleen maar dat de persoon stikte.

Deze keer word je niet als een held beschouwd. Je kunt worden beschouwd als een maker van problemen, een schuldige aan het verstoren van een feest of een dwaas.

Je hebt een crisisreactie in een niet-kritieke situatie gebracht.

Het verdedigen van een criminele daad van een partner kan omwille van de emotionele afhankelijkheid als een ‘crisisreactie’ beschouwd worden om te vermijden dat die criminele daad aan het licht komt, maar is wel medeplichtigheid als dat tot gevolg heeft dat het slachtoffer niet erkend wordt.

Meestal zal een narcist en zijn vliegende apen zich in zo’n situatie voordoen als het slachtoffer van de daden van het slachtoffer.

Als gevolg van het misbruik kan een slachtoffer dat geïsoleerd wordt vluchten in drugs.

De dader kan zich dan verschansen achter het druggebruik. Het slachtoffer verzint alles, en de dader en zijn vliegende apen beschouwen zich als de lijders onder het druggebruik van het werkelijk slachtoffer.

Het druggebruik is om te ontsnappen aan de eenzaamheid, namelijk zich niet waardevol te voelen omwille van de verwaarlozing, en de druk om te zwijgen wat het misbruik precies was.

Mensen kunnen beginnen vraagtekens te plaatsen bij je oordeel, je motieven, je reacties en je methoden.

Dit is een scenario dat vele keren is gespeeld in de levens van mensen met persoonlijkheidsstoornissen, omdat ze steeds weer een crisis waarnemen en een crisisreactie aannemen, waarbij ouders, kinderen, broers en zussen, familieleden, partners, collega’s, vrienden, kennissen en omstanders geen crisis zien. De crisis is immers hun eigen narcistisch misbruik dat ze projecteren op anderen.

Dit verschil in perceptie vormt de kern van veel van de conflicten in een NPD / Niet narcist-relatie.

Hoe het eruit ziet wanneer de situationele ethiek wordt toegepast door persoonlijkheidsgestoorde individuen?

De vriendelijke opstelling van een man ten opzichte van een vrouwelijke medewerker wordt door zijn persoonlijkheidsgestoorde echtgenote geïnterpreteerd als een overspelige bedoeling, die een angst voor verlatingsreactie en beschuldigingen van flirten, ontrouw en overspel teweegbrengt.

Een histrionische moeder, verteerd door angst, voelt dat haar kinderen dringende zorg nodig hebben en trekt een grote som geld van de familiebankrekening terug om zo snel mogelijk een privébehandeling te krijgen.

Een narcistische medewerker interpreteert de groeiende professionele prestaties van een collega als een persoonlijke bedreiging en rechtvaardigt zijn wraakzuchtige reactie.

Een borderline-moeder, die zich in haar gevoel gevangen voelt voelt zich waardeloos.

Zij heeft daarbij ook een gevoel van mislukking. De borderliner voelt zich waardeloos bij het observeren van het groeiende vertrouwen. Ook de onafhankelijkheid van haar tienerdochter valt in slechte aarde. Vanzelfsprekend is die tienerdochter jonger, slimmer, mooier dan haar is.

Haar tienerdochter wordt niet belemmerd door dezelfde overweldigende hoeveelheid beperkingen en verantwoordelijkheden. De tienerdochter is geneigd om haar fouten uit te dagen in momenten van puberale trots.

Gevoelig aan bespotting en vernederd besluit de moeder “terug te slaan in zelfverdediging”.

Een ontwijkende vader, gekweld door de onophoudelijke vraag van zijn kinderen naar aandacht en lof, trekt zich terug op een plek waar hij denkt dat hij voor zichzelf kan zorgen.

In al deze gevallen is een verandering van prioriteiten gerechtvaardigd door de vermeende noodzaak om een ​​crisis aan te pakken. Het is niet zo dat de narcist geen geweten of gevoel voor moraliteit heeft. De narcist(e) trekt er echter geen conclusies uit voor zijn gedrag.  Daarbij is het beter in hun ogen de minste van twee kwaden kiezen.

En omdat de prioriteiten voor de betrokkenen anders zijn is het gebruikelijke resultaat dan een conflict.

Voorbeelden van situationele ethiek toegepast door Niet persoonlijkheidsgestoorde individuen. 

Situationele ethiek kan ook een belangrijke rol spelen in de reacties van niet-individuele personen op typische persoonlijkheidsgestoorde gedragingen en de crises die daaruit voortvloeien.

Sociale taboes doorbreken:

Om zichzelf te beschermen en verder misbruik, letsel of schade te voorkomen, moeten niet-narcisten soms culturele protocollen of sociale taboes doorbreken, bijvoorbeeld:

Een persoon tegen zijn wil dwingen om in een instelling voor geestelijke verzorging te gaan om een ​​behandeling te ondergaan.

Geen-Contact” toepassen op  een ouder om emotionele of verbale mishandeling te voorkomen of familie leden.

Scheiden van een echtgenoot om aan misbruik te ontsnappen.
Voogdijrechten of toegang van een ouder belemmeren om de kinderen te beschermen.

Familiefeesten vermijden uit angst dat een familielid slecht gedrag zal herhalen.

Dit soort acties kan ertoe leiden dat andere omstanders de motivaties van de niet narcist verkeerd begrijpen.

Het is bijvoorbeeld niet ongewoon voor verre familieleden om volwassen kinderen te verwijten dat ze “Geen-Contact” gaan met een misbruikende ouder.

Als een ouder zijn kind beschermt tegen een narcistische ouder wordt die soms door familieleden beschuldigd van oudervervreemding.  Het gebeurt vaak ook dat religieuze vrienden (van uit een niet inclusief geloof) om verontwaardigd te kijken als  een niet-narcist van zijn echtgenoot scheidt.

Wat je niet moet doen bij een situationeel ethisch conflict?

Maak geen excuses voor iemand die zich op een gevaarlijke, disfunctionele of ongepaste manier gedraagt.

Negeer een echte crisis niet waar er één is. Ga niet over tot belediging over de situatie .

Niet argumenteren, klagen, bekritiseren of veroordelen. De andere persoon reageert waarschijnlijk eenvoudigweg door zijn eigen gedrag te rechtvaardigen.

Laat jezelf niet geïsoleerd raken. Daarbij probeer het niet om het alleen te doen. Ga er niet vanuit dat jij een narcist kunt veranderen.

klik op de foto voor meer info

Wat je kunt doen bij een situationeel ethisch conflict?

Omring jezelf met mensen die de situatie begrijpen. Je hebt mensen nodig die narcisme begrijpen. Zo’n mensen kunnen je een realiteitscheck kunnen geven.

Bescherm en verwijder uzelf en alle kinderen tegen gevaarlijke of beledigend gedrag.

Stel vooraf een actieplan op voor wat u de volgende keer zult doen.

Als je nog suggesties hebt hoe je in zo’n situatie best actie onderneemt wil je het ons dan lezers. Uw gedetailleerde ervaring kan een aha-moment  betekenen voor een lezers. Heb je vragen? Ik antwoord graag. Wij willen doorbraken. Jij ook?

Echt bruikbare suggesties.

Van kwetsuur naar litteken. Hulpverlening aan kinderen met complex trauma. Paperback

auteurs:

Eileen Tang, Nicole Vliegen, Patrick Meurs

Kinderen met complex trauma (ook gehechtheidstrauma of vroeg ontwikkelingstrauma genoemd) worden in de hulpverlening aangemeld omdat ze moeilijk in de omgang zijn.

Hun opvoeders, begeleiders en ouders kunnen een gespecialiseerde handleiding gebruiken om deze kinderen zonder kleerscheuren te helpen opgroeien. Ontwikkelingstaken die bij andere kinderen iets meer ‘vanzelf’ verlopen, of met alleen maar kleinere hobbels in de weg, zijn voor deze kinderen soms onoverkomelijke struikelblokken of doen de ontwikkeling helemaal vastlopen.

klik op de foto voor meer info

Ze krijgen wel eens etiketten als ‘ontwikkelingsgestoord’, ‘gedragsgestoord’, of ‘gehechtheidsgestoord’ opgeplakt. Deze kinderen en hun ouders verdienen een trauma-sensitieve context met veel begrip én professionele kennis. Dit boek wil daartoe bijdragen.

In het boek kijkt men hoe moeilijke ervaringen tijdens de eerste levensfase de ontwikkeling van een kind kunnen beïnvloeden, en welke ontwikkeling deze kinderen (vaak adoptie- en pleegkinderen) vervolgens kunnen doormaken.

Daarna neemt men de lezer mee in de therapieruimte, om er stil te staan bij de processen van verandering en groei die meer opbouwende ontwikkelingssporen mogelijk kunnen maken.

Omgaan met traumagerelateerde dissociatie. Vaardigheidstraining voor patiënten en hun therapeuten. Paperback

Omgaan met traumagerelateerde dissociatie is geschreven voor zowel mensen die worstelen met een complexe dissociatieve stoornis als voor hun therapeuten.

Dit boek reikt praktische oplossingen aan voor mensen met een dissociatieve stoornis en de problemen die zich tijdens de eerste fase van hun behandeling voordoen.

Het boek legt uit wat er onder dissociatieve en andere traumagerelateerde symptomen wordt verstaan en het helpt mensen om de dissociatieve delen van hun persoonlijkheid te begrijpen en om op een opbouwende manier met deze delen samen te werken.

Het boek introduceert onmisbare begrippen en onderwerpen die van belang zijn voor herstel. Daarnaast biedt het praktische vaardigheden die helpen om beter met de opgaven van het dagelijkse leven om te gaan.

Ik raad cliënten aan om dit boek alleen te gebruiken als zij in individuele therapie zijn of aan een systematisch opgebouwde vaardigheidstraining deelnemen die wordt geleid door therapeuten die in deze materie geschoold zijn.

Op deze manier hebben zij het meeste profijt van dit boek en krijgen zij de juiste ondersteuning. Doelgroep: cliënten met dissociatieve stoornissen en hun therapeuten

Doelgroep
cliënten met dissociatieve stoornissen en hun therapeuten.

Traumasporen.  Het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen. Paperback

Dit diepmenselijke boek geeft een verhelderend inzicht in de oorzaken en gevolgen van trauma, en biedt hoop en duidelijkheid voor iedereen die de verwoestende effecten van traumatische ervaringen heeft leren kennen.

Trauma is een van de grootste gezondheidsproblemen van deze tijd, niet alleen vanwege zijn uitwerking op slachtoffers van ongelukken en misdrijven, maar vooral ook vanwege de vaak minder zichtbare tol die huiselijk geweld, seksueel misbruik, mishandeling, verwaarlozing en verslaving eisen.

Op basis van ruim dertig jaar onderzoek en klinische ervaring in de voorhoede van zijn vakgebied, toont prof. dr. Bessel van der Kolk hoe de angst en het isolement in de kern van het trauma letterlijk veranderingen aanbrengen in zowel de hersenen als het lichaam.

Hij verklaart waarom getraumatiseerde mensen steeds weer kwellen door onbegrijpelijke angst, gevoelloosheid en onbeheersbare woede, en hoe trauma hun vermogen om zich te concentreren, zich te herinneren, vertrouwensrelaties aan te gaan en zich thuis te voelen in hun eigen lijf negatief beïnvloedt.

Doordat ze de controle over zichzelf hebben verloren en gefrustreerd zijn geraakt door eerdere vergeefse behandelingen, zijn ze vaak bang dat ze onherstelbaar zijn beschadigd.

Traumasporen beschrijft op inspirerende manier hoe een groep therapeuten en wetenschappers — samen met hun moedige patiënten — heeft geworsteld om nieuwe ontwikkelingen over hersenwetenschappen, gehechtheidsonderzoek en lichaamsbewustzijn te integreren tot behandelingen waarmee getraumatiseerde mensen zich kunnen bevrijden van de tirannie van het verleden.

Nieuwe wegen voor herstel.

Gebaseerd op het reguleren en synchroniseren van lichaam en geest door yoga, mindfulness, EMDR, neurofeedback, theater en andere methoden, laat hij nieuwe wegen naar herstel zien. Immers zo kan de cliënt  stap voor stap het vermogen herwinnen om ‘te weten wat je weet en te voelen wat je voelt’.

Bovendien creëren ze ervaringen die rechtstreeks ingaan tegen de machteloosheid en onzichtbaarheid die gepaard gaan met trauma, waardoor zowel volwassenen als kinderen weer zeggenschap over hun eigen lichaam en hun eigen leven kunnen krijgen.

Oorspronkelijke titel: The Body Keeps the Score
Prof. dr. Bessel van der Kolk werkt al meer dan dertig jaar met getraumatiseerde mensen, is een baanbrekend onderzoeker en is een van ‘s werelds meest vooraanstaande deskundigen over traumagerelateerde stress.

Hij is de oprichter en medisch directeur van het Trauma Center in Brookline, Massachusetts, VS. Daarnaast is hij professor in de psychiatrie aan de medische faculteit van de universiteit van Boston en directeur van het National Complex Trauma Treatment Network. Hij geeft les over de gehele wereld.

De tijger ontwaakt. Traumabehandeling met lichaamsgerichte therapie. Paperback.  EBOOK

Door schokkende gebeurtenissen kunnen mensen een trauma oplopen en onder meer last krijgen van slapeloosheid, angstgevoelens, concentratiestoornissen, prikkelbaarheid en woede-uitbarstingen.

De natuur heeft het anders geregeld: prooidieren zijn in staat om snel na een levensbedreigende situatie weer normaal te functioneren. Volgens Peter Levine, expert over traumaverwerking, geldt dit ook voor mensen in een traumatische situatie.

Maar in tegenstelling tot prooidieren, die de lichamelijke spanning van een levensbedreigend moment weer heel snel afleggen en hun leven hervatten, slagen wij mensen daar niet altijd in.

Vaak zet de spanning zich vast in ons lichaam en uit die zich vervolgens in slapeloosheid, angstgevoelens, concentratiestoornissen, prikkelbaarheid of woede-uitbarstingen.

Zo ontwikkelt zich het Posttraumatische Stresssyndroom (PTSS). Somatic Experiencing gaat ervan uit dat traumaverschijnselen eerder biologisch dan psychologisch zijn.

Daarom bestrijd men het best trauma op een lichaamsgerichte manier : door iemand de oorzaak van zijn trauma opnieuw te laten beleven (“de tijger ontwaakt’) en daarbij het lichaam in staat te stellen de geblokkeerde overlevingsenergie los te laten.

Peter Levine heeft een achtergrond in biofysica, stressbehandeling en psychologie; zo werkte hij onder andere als stress-consulent in het Spaceshuttleproject van de NASA.

Hij is expert over traumabehandeling en was de grondlegger van Somatic Experiencing.

Understanding Codependency: How to Overcome Abuse, Addiction, Trauma and Shaming to Live a Peaceful Life. Ebook

Heb je moeite om jezelf te waarderen? Schuldgevoelens, schaamte en een laag zelfbeeld plagen je constant? Heef je jeugd misbruik en trauma met zich meegebracht, waardoor je vervuld bent van bitterheid, pijn, angst en zelfhaat?

In dit boek leer je wat er te weten valt over codependentie, de oorsprong ervan en hoe het de levens van individuen en gezinnen kan schaden.

Je zal leren:

Hoe een codependent levensstijl eruit ziet?
De eigenschappen die codependentie definiëren.
De echte emotionele en fysieke kosten van codependency.
Daders vertellen leugens gedurende de kindertijd aan toekomstige codependenten.
Hoe je geest, lichaam en ziel te genezen? En nog veel meer!

Wat nog belangrijker is, u zult leren hoe u kunt genezen van codependente gewoonten. Namelijk u kunt stoppen met het besturen van andere mensen. Als je gevangen zit in een cyclus van codependentie, is het nu het moment om je te bevrijden.  Je kunt terug je leven opeisen en niet langer codependent zijn.

Matilda  DVD

Van de beroemde schrijver Roald Dahl en de unieke visie van Danny DeVito komt Matilda, opnieuw geremasterd in HD!
Dit moderne sprookje brengt een mix van dolkomische humor en de magische boodschap der liefde.

Met Mrs. Doubtfire’s Mara Wilson als Matilda, een superslim meisje, onbegrepen door haar ouders, haar broer en een boosaardige schooldirecteur. Maar met hulp van haar dappere,  ontdekt Matilda dat ze haar gelijk kan halen zonder boos te worden. Mathilda is haar beste vriendin en een geweldige lerares.

Precious  DVd

Lee Daniel’s nieuwe film Precious, gebaseerd op het boek Push van Saphhire, is een eerlijke film over mensen en hun sterke wilskracht om te groeien en te overleven.

Claireece “Precious” Jones, een zestienjarig Afro-Amerikaans meisje in Harlem, groeit op in een keiharde omgeving. Het leven lacht haar niet bepaald toe: ze is voor de tweede keer in verwachting. Thuis loopt ze op eieren om te vermijden dat haar moeder, haar mishandelt.

Haar leven verandert als ze de kans krijgt over te stappen naar een alternatieve school. Daar komt ze onder de hoede van Ms. Rain. Een vrouw die haar begrijpt en haar laat voelen dat ze bijzonder is en talenten heeft. Hier begint Precious haar nieuwe toekomst.

Tangled  DVD

Verdwaasd en gedesoriënteerd staat David ( Shawn Hattsy) op in het ziekenhuis.  Agente (Lorraine Bracco) ondervraagt hem meteen omdat zijn vriendin Jenny ( Rachel Leigh Cook) en zijn beste vriend Alan ( Jonathan Rhys-Meyers) verdwenen zijn.

Als de politie verder in deze zaak duikt, blijkt dat er een merkwaardige driehoeksverhouding bestaat tussen de drie schoolvrienden. Daarbij is Jenny het mooie middelpunt.

Wie heeft een verhouding met wie? Wie heeft de drugshandel van Alan verraden? En wie is er tot misdaad in staat om zo’n mooie leuke vriendin te behouden?

Door Annemie Declercq

Annemie behaalde aan de Hogeschool Gent een Bachelor diploma in Orthopedagogie. Ze heeft een passie voor het bouwen van groepsluiken werkwelzijn en het gebruikmaken van de goedstoel-methodiek en presentie.
Ze werkt al vele jaren om mensen te helpen werk te vinden en te behouden en dit als armoede consulente.
Ze houdt van fietsen, boeken, schrijven, wandelen en muziek luisteren.
Annemie Declercq is moeder van 3 kinderen, grootmoeder, pleegmoeder, en plusmama van 2. Ervaringsdeskundige narcistisch misbruik, ouderverstoting en zelfgenezer van trauma.

Voeg hieronder een reactie toe! Reactie annuleren