De Here is goed! Deel 7

De Here is goed!

Psalm 119: 11;

Ik vul mijn hart met uw woorden, dat is de enige manier om niet te zondigen en U geen verdriet te doen.

Mark 5: 18-21;

Hij ging weer in de boot. De man die bezeten was geweest, zei dat hij graag met Hem meewilde, maar Jezus vond dat niet goed. 

‘Ga naar huis,’ zei Hij, ‘naar uw familie en vrienden en vertel hun wat God voor u heeft gedaan, hoe goed Hij voor u is geweest.’ 

De man ging weg en vertelde overal in de provincie Dekapolis wat Jezus voor hem had gedaan. Iedereen luisterde met verbazing naar hem.

De genezing van het dochtertje van Jaïrus.

Jezus stak het meer weer over.

Toen Hij aan de overkant afmeerde, stond er op de oever een menigte mensen te wachten.

Deuteronomium 6: 17-24;

 U moet al zijn geboden met woord en daad gehoorzamen. 

Alleen dan zult u doen wat rechtvaardig en goed is in de ogen van de Here.

Als u Hem gehoorzaamt, zal het u goed gaan en zult u het land kunnen binnentrekken en in bezit nemen dat de Here uw voorouders beloofde. 

Ook zult u in staat zijn uw vijanden die in uw land leven te verdrijven, want de Here heeft dat al bepaald.

Als uw zoon later aan u vraagt: “Wat is het nut van de wetten die de Here, onze God, ons heeft gegeven?”, moet u hem antwoorden:

“In Egypte waren wij slaven van de farao en de Here voerde ons met grote kracht en machtige wonderen uit Egypte, wonderen die onheil brachten over Egypte, de farao en zijn hele volk.

Wij hebben dat met onze eigen ogen gezien. 

Hij leidde ons uit Egypte om ons het land te geven dat Hij onze voorouders had beloofd. 

Hij heeft ons bevolen al deze wetten te gehoorzamen en Hem hoog in ere te houden, zodat Hij ons kan laten leven zoals Hij tot nu toe heeft gedaan.

1 Kronieken 16: 23-36;

Zing voor de Here, o aarde, vertel elke dag van het heil dat Hij ons brengt.
Toon zijn eer aan de volken en vertel iedereen van zijn wonderen.
Want de Here is groot en moet uitbundig worden geprezen, Hij moet worden geëerd boven alle andere goden.
Die andere goden zijn afgoden, maar de Here maakte de hemelen.
Majesteit en eer gaan voor Hem uit, kracht en blijdschap heersen in zijn woning.
O, volken van de hele aarde, schrijf de macht en eer toe aan zijn naam.
 Ja, geef de Here de heerlijkheid die aan zijn naam verbonden is. Breng een offer en ga voor Hem staan, aanbid de Here en doe dat in heilige kleding.
Beef voor Hem, aarde! Dan zal de wereld niet meer wankelen.
Laten de hemelen en de aarde blij zijn, dan zullen de heidenen zeggen: “Het is de Here die regeert.”
Laten de grote zeeën brullen en laat de natuur blij zijn.

Laten de bomen zingen van vreugde voor de Here, want Hij komt om recht te spreken over de wereld.
Prijs de Here, want Hij is goed.

Zijn liefde en trouw duren tot in eeuwigheid.
Roep tot Hem: “Och, red ons, God van ons heil, breng ons veilig terug vanuit de volken!

Dan zullen wij uw heilige naam danken en U triomferend prijzen.”
Gezegend is de Here, de God van Israël, voor altijd en eeuwig!’

En daarop riepen alle aanwezigen ‘Amen’ en prezen de Here.

Jozua 4: 1-9

Het gedenkteken.

Nadat het hele volk aan de overkant van de Jordaan was aangekomen, zei de Here tegen Jozua: 

 ‘Laten de twaalf mannen die werden gekozen voor een speciale opdracht—uit elke stam één—ieder een steen opnemen van de plaats waar de priesters in het midden van de Jordaan staan.

Zij moeten die stenen op de oever brengen en opstapelen als een gedenkteken op de plaats waar u vannacht uw kamp opslaat.’  Jozua riep de twaalf mannen bij zich en zei:

‘Ga naar het midden van de Jordaan waar de ark van de Here is. Ieder van u moet daar een steen op zijn schouder nemen en op de oever brengen, twaalf stenen in totaal, één voor elk van de twaalf stammen. 

Wij zullen die gebruiken om een gedenkteken op te richten. En als onze kinderen later vragen:

“Waarvoor dient dat gedenkteken?” kunt u hun vertellen:

“Dat is om ons eraan te herinneren dat de Jordaan ophield met stromen toen de ark van het verbond de rivier overstak!”

Het gedenkteken zal een voortdurende herinnering zijn aan dit verbazingwekkende wonder.’

 De mannen deden wat Jozua hun had opgedragen.

Zij haalden twaalf stenen uit het midden van de Jordaan, voor elke stam één, zoals de Here Jozua had bevolen.

Zij brachten de stenen naar de plaats waar het kamp voor die nacht was opgeslagen en maakten er een gedenkteken van.

 Jozua bouwde nóg een gedenkteken van twaalf stenen midden in de rivier, op de plaats waar de priesters stonden.

En dat staat er vandaag nog.

God is Goed. Wat betekent dit?

God is voor ons; Hij koos ervoor om ons van onze zonde te verlossen.

Romeinen 5: 8;

Maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.

Romeinen 8: 31-32;

31 Wat kunnen wij hier nog over zeggen? Als God aan onze kant staat, wie kan dan tegen ons zijn? 32 God heeft immers zijn eigen Zoon niet ontzien, maar Hem uitgeleverd ten behoeve van ons allemaal. Zal Hij, nu Hij zijn Zoon heeft gegeven, ons dan ook niet alles geven?

1 corinthiërs 1:30;

Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing;31 Opdat het zij, gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere.

2 Korinthiërs 5:19.

19 Door Christus herstelde God zijn relatie met de wereld, Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wiste ze uit. En wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen.

klik hier voor meer info

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.580 andere abonnees