De transformerende werking van 40 dagen volhouden.

Het getal 40 dagen symboliseert over het algemeen een periode van testen, een proces of proeftijd.

Hier zijn de verzen uit de bijbel met het nummer veertig zijnde 40 dagen in hen.

Het getal 40 dagen in Genesis.

Gen 5:13 En Kenan leefde, nadat hij Mahalal achthonderd veertig jaren, en hij gewon zonen en dochters gewon:

Gen 7: 4 Want over nog zeven dagen, en ik zal doen regenen op de aarde veertig dagen en veertig nachten; en alle levende stof die ik heb gemaakt zal ik verdelgen van het oppervlak van de aarde.

Gen 07:12 En de regen was op de aarde veertig dagen en veertig nachten.het getal 40 in de bijbel johanpersyn.com De transformerende werking van 40 dagen volhouden.

Gen 07:17 En de vloed was veertig dagen op de aarde; en de wateren vermeerderden, en hieven de ark op, zodat zij oprees boven de aarde.

Gen 8: 6 En het geschiedde, ten einde van veertig dagen, dat Noach opende het raam van de ark, die hij gemaakt had:

Gen 18:28 Misschien zullen missen vijf van de vijftig rechtvaardigen; zult gij al de stad voor [gebrek aan] vijf vernietigen? En hij zeide: Indien ik daar vinden vijf en veertig, ik zal niet vernietigen [het].

Gen 18:29 En Hij zeide tot hem wederom, en zeiden: Misschien zullen aldaar veertig gevonden. En hij zeide: Ik zal niet doen [het] ter wille van veertig’s.

Gen 25:20 En Izak was veertig jaar oud toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel de Syrische van Paddan-Aram, de zuster van Laban, den Syriër.

Gen 26 : 34 en Ezau veertig jaren oud was toen hij tot een vrouw Judith, de dochter van Beeri, den Hethiet, en Basmath, de dochter van de Hethiet Elon: Gen 32:15 Dertig zogende kamelen met hun veulens, veertig koeien en tien stieren, twintig  ezels, en tien veulens.

Gen 47:28 en Jakob leefde in het land van Egypte zeventien jaar; zodat de dagen van Jakob was honderd zeven en veertig jaren.

Gen 50: 3 en veertig dagen werden aan hem vervuld; want alzo werden vervuld de dagen dergenen, die gebalsemd werden; en de Egyptenaars beweenden hem zeventig dagen.

Het getal 40 in Exodus

Exd 16:35 En de kinderen Israels aten Manna veertig jaren, totdat zij in een bewoond land kwamen; zij aten Manna, totdat zij kwamen aan de grenzen van het land Kanaan.

Exd 24:18 En Mozes ging in het midden der wolk, en maakte zich op den berg en Mozes was op dien berg veertig dagen en veertig nachten .

Exd 26:19 gij zult ook veertig zilveren voeten onder de twintig berderen; twee voeten onder een berd aan zijn twee houvasten, en twee voeten onder een ander berd aan zijn twee houvasten.

Exd 26:21 Met hun veertig voeten [van] zilver; twee voeten onder een berd, en twee voeten onder een ander bestuur.

Exd 34:28 En hij was aldaar met den HEERE, veertig dagen en veertig nachten; hij at geen brood, en dronk geen water. En hij schreef op de tafelen de woorden des verbonds, de tien geboden.

Exd 36:24 en veertig zilveren voeten maakte hij onder de twintig berderen; twee voeten onder een berd aan zijn twee houvasten, en twee voeten onder een ander berd aan zijn twee houvasten.

Exd 36:26 Met hun veertig zilveren voeten; twee voeten onder een berd, en twee voeten onder een ander bestuur.

Leviticus 25: 8 Gij zult u ook tellen zeven jaarweken tot u, zevenmaal zeven jaren; en de ruimte van de zeven sabbatten jaren zal u wezen tot negen en veertig jaar.

symboliek van het getal 40 transformeren in 40 dagen

Het getal 40 in Numerie.

Num 01:21 Degenen die werden genummerd van hen, [ook] van de stam van Ruben, [waren] zes en veertig duizend en vijfhonderd.

Num 01:25 Degenen die werden genummerd van hen, [ook] uit de stam van Gad, [waren] en veertig 5650.

Num 01:33 Degenen die werden genummerd van hen, [ook] van de stam van Efraïm [waren] veertig duizend en vijfhonderd.

Numeri 01:41 Degenen die werden genummerd van hen, [ook] uit de stam van Aser, [waren] en veertig duizend en vijfhonderd.

Num 2:11 zijn hier nu, en degenen die daarvan werden genummerd, [waren] zes en veertig duizend en vijfhonderd.

Num 2:15 zijn hier nu, en zijn getelden waren, [waren] vijf en veertig duizend zeshonderd en vijftig.

Num 02:19 zijn heir nu, en zijn getelden waren, [waren] veertig duizend en vijfhonderd. Num 2:28 zijn heir nu, en zijn getelden waren, [waren] en veertig duizend en vijfhonderd.

Num 13 : 25 daarna keerden zij weder van het zoeken van de locatie na veertig dagen.

Num 14:33 en uw kinderen zullen gaan weiden in deze woestijn, veertig jaren, en zullen uw hoererijen dragen, totdat uw dode lichamen verteerd zijn in de woestijn.

Num 14:34 naar het getal van de dagen, in welke gij dat land, [ook] veertig dagen, elken dag voor elk jaar, zult gij uw ongerechtigheden dragen, [ook] veertig jaar, en gij zult mijn afbreking.

Num 26: 7 Deze [zijn ] de geslachten der Rubenieten; en hun getelden van hen waren drie en veertig duizend zevenhonderd en dertig.

Num 26:18 Deze [zijn] de families van de kinderen van Gad, naar hun getelden van hen, veertig . duizend en vijfhonderd

Num 26:41 Deze [zijn] de zonen van Benjamin, naar hun geslachten; en hun getelden van hen [werd] vijf en veertig duizend en zeshonderd.

Num 26:50 Deze [zijn] de families van Nafthali, naar hun families. en zij die geteld waren ze [waren] vijf en veertig duizend en vierhonderd

Num 32:13 en des HEEREN toorn tegen Israël, en hij deed hen omzwerven in de woestijn, veertig jaren, totdat alle de generatie, die in de ogen van de HEER kwaad had gedaan, werd verbruikt.

het getal 40 in de bijbel johanpersyn.com De transformerende werking van 40 dagen volhouden.Num 35: 6 En onder de steden die gij aan de Levieten zult geven [er zal] zes vrijsteden, die gij benoemt voor de doodslager, dat hij daarheen vluchten: en dezelve zult gij hun twee en veertig steden.

Num 35: 7 [Dus] al de steden, die gij aan de Levieten geven [zal] acht en veertig steden. hen [zult gij geven] met haar voorsteden

Het getal 40 in Deuteronomium.

Deu 2: 7 Want de HEERE, uw God, heeft u in alle gezegend het werk van uw hand: hij kent uw wandelen door deze zo grote woestijn; deze veertig jaren is de HEERE, uw God [geweest is] met u; Gij hebt ontbrak er niets.

Deu 8: 2 En gij zult gedenken aan al den weg, dien de HEERE, uw God leidde u deze veertig jaar in de woestijn, om u te verootmoedigen, [en] om u te verzoeken, om te weten wat [was] in uw hart ., of gij zijn geboden, of zoudt houden geen.

Deu 8: 4 uw kleding is geboend niet oud op u, noch uw voet is niet gezwollen, deze veertig jaren.

Deu 9: 9 Toen ik op weg was naar de berg naar de tafels van de ontvangen steen, [ook] de tafelen des verbonds, dat de HEERE met u lieden gemaakt had, toen bleef ik in de berg veertig dagen en veertig nachten, ik heb geen brood eten noch water drinken:

Deu 09:11 en het geschiedde aan het eind veertig dagen en veertig nachten, [dat] de HEERE gaf mij de twee stenen tafelen, [ook] de tafels van het verbond.

Deu 09:18 en ik viel neder voor het aangezicht des HEEREN, als in het eerst, veertig dagen en veertig nachten. ik heb geen brood, en dronk geen water; om al uw zonde, die gij hadt gezondigd, doende dat kwaad is in de ogen des HEEREN, om hem tot toorn te verwekken

Deu 9:25 En ik wierp mij neder voor den HEERE, veertig dagen en veertig nachten, toen ik viel [bij de eerste]; omdat de HEERE gezegd had, dat Hij u verdelgen.

Deu 10:10 En ik stond op den berg, op basis van de eerste keer, veertig dagen en veertig nachten; en de HEERE verhoorde mij op dat moment ook, [en] de Here u niet willen verderven.

Deu 25: 3 Met veertig slagen zal hij hem, [en] er niet toedoen, [als] hij zou moeten overschrijden, en sloegen hem daarboven met meer slagen, dan is uw broeder moet verachtelijk gehouden worde.

Deu 29: 5 en ik heb u lieden veertig jaren in de woestijn: je kleren niet oud op u waxen, en uw schoen is niet oud waxen aan uw voet.

Het getal 40 in Josua.

Jos 04:13 Ongeveer veertig duizend voorbereid op oorlog trokken er voor het aangezicht des HEEREN ten strijde, naar de vlakke velden van Jericho.

Jos 5: 6 Want de kinderen Israëls wandelden veertig jaren in de woestijn, totdat al het volk, mannen van [die waren] oorlog, die uit Egypte kwam, waren verbruikt, omdat zij niet gehoord naar de stem des HEEREN: dien de HEERE gezworen had, dat hij ze niet zou laten zien het land, hetwelk de HEERE aan hun vaderen gezworen had ons te zullen geven, een land vloeiende van melk en honing.

Jos 14: 7 Veertig jaar [was] ik toen Mozes, de knecht des HEEREN, mij uitgezonden heeft van Kades naar bespieden het land; en ik hem antwoord bracht, zoals [het] in mijn hart.

Jos 14:10 En nu, zie, de HEERE heeft mij in het leven gehouden, zoals hij zei, theseforty en vijf jaren, sedert dat de HEERE dit woord tot Mozes, terwijl [de kinderen] Israël in de woestijn wandelde. en nu, zie, ik [ben] deze dag vijf en tachtig jaar oud.het getal 40 in de bijbel johanpersyn.com De transformerende werking van 40 dagen volhouden.

Jos 21:41 Al de steden der Levieten, in het bezit van de kinderen Israëls [waren] acht en veertig steden en haar voorsteden.

Het getal 40 in Rechters.

Richteren 3:11 en het land was stil, veertig jaren. En Othniel, de zoon van Kenaz, stierf.

Richteren 5: 8 Verkoos hij nieuwe goden; vervolgens [was] oorlog in de poorten; werd er ook een schild of speer gezien onder veertig duizend in Israel?

Richteren 5:31 Dus laten omkomen al Uw vijanden, o HEERE: maar [laat], die Hem liefhebben [zijn] als de zon toen hij opgaat in haar kracht. En het land was stil, veertig jaren.

Richteren 8:28 Zo werd Midian ondergebracht voor het aangezicht van de kinderen Israels, zodat ze niet meer hieven hun hoofd. En het land was stil 40 jaar in de dagen van Gideon.

Jdg 12: 6 En zij zeiden tot hem: Zeg nu Schibboleth en hij zei Sibboleth: want hij kon niet omlijsten op [het] recht spreken. Toen namen zij hem, en versloegen hem aan de veren van de Jordaan: en er vielen in die tijd van Efraim twee en veertig duizend.

Jdg 12:14 En hij had veertig zonen, en dertig neven, rijdende op zeventig ezelveulens: en hij richtte Israel acht jaar.

Jdg 13: 1 en de kinderen Israëls, dat kwaad was in de ogen des HEEREN; en de HEERE gaf hen in de hand der Filistijnen veertig jaren.

Het getal 40 in Samuel.

1Sa 04:18 En het geschiedde, toen hij melding van de ark van God, dat hij viel uit den stoel naar achteren langs de kant van de poort, en zijn nek rem, en hij stierf: want hij een oude man, en zwaar was. En hij had Israel gericht veertig jaar.

1Sa 17:16 De Filistijn naderde ‘s morgens en’ s avonds, en presenteerde hij zich daar veertig dagen.

2Sa 2:10 Isboseth, Sauls zoon [was] veertig jaar oud toen hij koning werd over Israel, en regeerde twee jaar. Maar het huis van Juda volgde David. 2Sa 5: 4. David [was] dertig jaar oud toen hij begon te regeren, [en] hij regeerde veertig jaar

2Sa 10:18 En de Syriërs aangezicht van Israel vluchtten; . en David versloeg [de mannen van] zevenhonderd wagens van de Syriërs, en veertig duizend ruiters, en sloeg Shobach de kapitein van hun gastheer, die daar stierf

2Sa 15: 7 En het geschiedde, na veertig jaar, dat Absalom zeide tot de koning, toch, laat me gaan en mijn gelofte, die ik den HEERE beloofd heb, te Hebron.

Het getal 40 in Koningen.

1 Koningen 02:11 en de dagen, die David geregeerd heeft over Israel [waren] veertig jaar: zeven jaar regeerde hij in Hebron en drie en dertig jaren regeerde hij in Jeruzalem.

Koningen 4:26 Salomo had ook veertig duizend paardenstallen tot zijn wagenen, en twaalf duizend ruiters.

1 Koningen 06:17 en het huis, dat [is], de tempel, die was veertig ellen [lang].

1 Koningen 7: 3 En [werd] bedekt met ceder van boven op de ribben, die [lag] op vijf en veertig pilaren waren, vijftien [in] een rij.

1 Koningen 7:38 hij maakte ook tien wasvaten messing; een wasvat hield veertig bath; [en] een wasvat was van vier ellen: [en] op elk één van de tien stellingen was een wasvat.

1 Koningen 11:42 en de tijd die Salomo regeerde in Jeruzalem over heel Israël [was] veertig jaar .

1 Koningen 15:10 En veertig jaar regeerde hij in Jeruzalem. En naam van zijn moeder [was] Maacha, een dochter van Absalom.

1 Koningen 19: 8. En hij stond op en deed eten en drinken, en ging in de kracht van die spijs, veertig dagen en veertig nachten, tot aan Horeb den berg Gods.

2 Koningen 2 : 24 en hij keerde terug, en hij zag ze, en vloekte hen, in de naam van de HEER. Toen kwamen twee beren uit het woud, en tarra twee en veertig kinderen van hen.

2 Koningen 8: 9 Zo ging Hazael hem tegemoet, en nam een geschenk in zijn hand, te weten, alle goed van Damaskus, veertig kamelen ‘ belasting, en kwam, en stond voor zijn aangezicht, en zeide: Uw zoon Benhadad, de koning van Syrie, heeft mij tot u, zeggende: Zal ik van deze ziekte?

2 Koningen 10:14 en hij zeide: Grijpt hen levend. En zij grepen hen levend, en zij sloegen hen bij de put van het scheren huis, [ook] twee en veertig mannen; hij liet niet een van hen.

2 Koningen 12: 1 In het zevende jaar van Jehu werd Joas koning; en veertig jaar regeerde hij in Jeruzalem. En de naam van zijn moeder [was] Zibja van Beersheba.

2 Koningen 14:23 In het vijftiende jaar van Amazia, de zoon van Joas, koning van Juda, Jerobeam, de zoon van Joas, koning van Israël, werd koning, in Samaria, [en regeerde] en veertig jaar .

Het getal 40 in Kronieken.

1Ch 05:18 de zonen van Ruben, de Gadieten en de halve stam van Manasse, van de dappere mannen, mannen die schild en zwaard dragen, en om te schieten met boog, en ervaren in den krijg, [waren] vier en veertig . duizend zevenhonderd en zestig, uitgaande in het heir .

1Ch 00:36 en uit Aser, zoals uitging naar de strijd, expert in de oorlog, veertigduizend

1Ch 19:18 Maar de Syriërs aangezicht van Israel vluchtten; en David sloeg van de Syrians zeven duizend [mannen die vochten in] wagens en veertig duizend man te voet, en doodde Sofach de kapitein van de gastheer.

1Ch 29:27 En de tijd dat hij regeerde over Israël [was] veertig jaar; zeven jaren heeft hij geregeerd in Hebron, en drie en dertig [jaar] regeerde hij in Jeruzalem. 2 Kronieken 9:30 En Salomo regeerde te Jeruzalem over gans Israel, veertig jaren.

2 Kronieken 12:13 En de koning Rehabeam versterkte zich in Jeruzalem, en regeerde; want Rehabeam [was] een en veertig jaar oud toen hij begon te regeren, en hij regeerde zeventien jaar in Jeruzalem, de stad die de HEERE uit alle stammen van Israël gekozen had om zijn naam daar te zetten. En naam van zijn moeder [was] Naama, de Ammonietische.

2 Kronieken 22: 2 Twee en veertig jaar oud [was] Ahazia toen hij begon te regeren, en hij regeerde een jaar te Jeruzalem. De naam van zijn moeder ook [was] Athalia, de dochter van Omri.

2 Kronieken 24: 1 Joas [was] zeven jaar oud toen hij begon te regeren, en hij regeerde veertig jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder ook [was] Zibja van Beersheba.

Het getal 40 in Ezra.

Ezra 2: 8 De kinderen van Zatthu, negenhonderd en vijf.

Ezra 2:10 De kinderen van Bani, zeshonderd twee en veertig.

Ezra 2:24 De kinderen van Azmaveth, twee en veertig.

Ezra 2:25 De kinderen van Kirjath, Cefira en Beeroth, zevenhonderd drie en veertig.

Ezra 2:34 De kinderen van Jericho, driehonderd vijf en veertig.

Ezra 2:38 De kinderen van Pashur, duizend tweehonderd zeven en veertig.

Ezra 2:64 De hele gemeente te zamen [was] en veertig 2300 [en] zestig,

Ezra 2:66 Hun paarden [waren] 730 en zes; hun muildieren, tweehonderd vijf en veertig;

Het getal 40 in Nehemia.

Neh 05:15 En de vorige landvoogden, die [waren] voor mij waren het volk bezwaard, en van hen genomen aan brood en wijn, daarna veertig zilveren sikkelen; ja, ook heersten hun jongens over het volk: maar dat deed ik niet, vanwege de vrees voor God.

Neh 07:13 De kinderen van Zatthu, 840 en vijf. Neh 07:15 De kinderen van Binnui, zeshonderd acht en veertig.

Neh 07:28 De mannen van Beth-Azmaveth, twee en veertig.

Neh 07:29 De mannen van Kirjath, Cefira en Beeroth, zevenhonderd drie en veertig.

Nehemia 7:36 De kinderen van Jericho, driehonderd en veertig; .

vijf Neh 7:41 de kinderen van Pashur, duizend tweehonderd zeven en veertig.

Neh 7:44 de zangers: de kinderen van Asaf, honderd acht en veertig .

Nehemia 7:62 de kinderen van Delaja, de kinderen van Tobia , de kinderen van Nekoda, zeshonderd twee en veertig.

Neh 7:66 de hele gemeente te zamen [was] twee en veertig duizend driehonderd en zestig,

Neh 7:67 Behalve hun knechten en hun maagden, die [waren] zeven duizend driehonderd zeven en dertig; en zij hadden tweehonderd vijf en veertig zangers en zangeressen.

Nehemia 7:68 hun paarden, zevenhonderd zes en dertig; hun muildieren, tweehonderd vijf en veertig;

09:21 Ja, veertig jaar hebt gij hen in de woestijn te houden, [zodat] zij hebben geen gebrek gehad; hun klederen zijn niet verouderd, en hun voeten niet gezwollen.

Neh 11:13 En zijn broederen, hoofden der vaderen, waren tweehonderd twee en veertig en Amassai, de zoon van Azareel, de zoon van Achzai, de zoon van Mesillemoth, de zoon van Immer,

Het getal 40 in Job.

Job 42:16 Job leefde na dezen honderd en veertig jaren, dat hij zag zijn kinderen, en de zonen van zijn zonen, [ook] in vier geslachten.

Het getal 40 in Psalmen.

Psalm 95:10 veertig jaar lang was ik verdriet gehad aan [dit] geslacht, en heb gezegd: zij [is] een volk, dwalende in hun hart, en zij hebben mijn wegen niet gekend:

Jer 52:30 in het drie en twintigste jaar van Nebukadrezar voerde Nebuzaradan, de overste der trawanten, gevankelijk weg van de Joden zevenhonderd vijf en veertig personen: alle personen die [waren] 4006 tweehonderd.

Het getal 40 in Ezekiel.

Eze 4: 6 als gij nu deze voleinden, liggen weer op uw rechterzijde, en gij zult dragen de ongerechtigheid van het huis van Juda veertig dagen: Ik heb u elke dag benoemd voor een jaar.

Eze 29:11 Geen mensenvoet zal daar doorgaan, noch beestenvoet zal daar doorgaan, noch zal zij bewoond worden veertig jaar.

Eze 29:12 En ik zal het land van te maken Egypte verlaten in het midden van de landen [die] verwoest, en haar steden tussen de steden [die] verwoest zullen woest veertig jaren; en ik zal de Egyptenaars verstrooien onder de heidenen, en zal hen verspreiden in de landen.

Eze 29:13 Maar zo zegt de Heere HEERE: Aan het einde van veertig jaren zal Ik de Egyptenaars vergaderen uit de volken, waarheen zij verstrooid zijn:

Eze 41: 2 En de breedte van de deur [was] tien ellen; en de zijkanten van de deur [waren] vijf ellen aan de ene kant, en vijf ellen aan de andere kant: en hij de lengte daarvan, veertig ellen. en de breedte twintig ellen

Eze 46:22 In de vier hoeken van de rechtbank [waren] rechtbanken van veertig [el] lang en dertig de breedte; dezelve vier hoeken [waren] van één maat.

 

Audio versie

Het getal 40 in Amos.

Amo 02:10 ook ik heb u uit het land Egypte, en leidde 40 jaren in de woestijn ., naar het land van de Amoriet bezitten ?

Amo 5:25 hebt gij bood mij offers en aanbod in de wildernis veertig jaar, o huis Israëls

Jon 3: 4 en Jona begon in de stad een dagreis aan te gaan, en hij riep , en zei: Nog veertig dagen, dan zal Nineve worden omgekeerd.

Het getal 40 in Mattheüs.

Mat. 4: 2 en toen hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, was hij daarna hongerde Mar 01:13 en hij was aldaar in de woestijn veertig dagen verzocht van Satan; en was bij de wilde beesten; en de engelen dienden Hem.

Luk 4: 2 werd veertig dagen verzocht van den duivel. En in die dagen at hij niets: en toen ze werden beëindigd, hij hongerde Joh 2:20 De Joden dan zeiden: Zes en veertig jaren is over dezen tempel gebouwd, en Gij, zult Gij dien in drie dagen?

Het getal 40 in Handelingen.

Act 1: 3 aan wie ook toonde hij zich in leven na zijn passie met vele gewisse kentekenen, zijnde van hen gezien veertig dagen, en sprekende van de dingen, die het koninkrijk van God: Act 4:22 Want de mens was meer dan veertig jaren oud, aan wie dit wonder der genezing geschied was.

Act 07:23 En toen hij veertig jaar oud was, kwam hem in zijn hart, zijn broeders, de kinderen Israels, te bezoeken.

Act 07:30 En als veertig jaren vervuld waren, verscheen in hem de woestijn van den berg Sina een engel van de Heer in een vlam van brand in een struik.

Act 07:36 hij bracht hen uit, nadat hij had wonderen en tekenen toonde in het land van Egypte, en in de Rode zee, en in . de woestijn, veertig jaren

Act 07:42 Toen keerde God, en gaf ze aan de gastheer van de hemel te aanbidden; zoals het in het boek van de profeten, o huis Israëls wordt geschreven, hebt gij bood me gedood beesten en offers [door de ruimte van] veertig jaar in de woestijn?

Act 13:18 En over de tijd van veertig jaar geleden . hij hun manieren in de woestijn

Act 13:21 en toen aan begeerden zij een koning. en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit den stam van Benjamin, door de ruimte van veertig jaar

Act 23:13 en zij waren meer dan veertig, die dezen eed had gemaakt.

Act 23:21 Maar gij niet op tot hen: want op de loer liggen voor hem van hen meer dan veertig mannen, die zich hebben verbonden met een eed, dat zij noch eten noch drinken, totdat zij hem hebben gedood. en zij zijn nu gereed, verwachtende de toezegging van u

 Het getal 40 in Corenthiers.

2Cr 11:24 van de Joden vijf keer kreeg ik veertig [strepen] min één.

Het getal 40 in Hebreeën.

Hbr 3: 9 Als uw vaders mij verleid, bleek me , en hebben mijn werken gezien, veertig jaren.

Hbr 03:17 Maar met wie was hij verdrietig veertig jaar? [was] niet met hen, die gezondigd hadden, welker lichamen gevallen zijn in de woestijn? U ZIET De overstromingen regens duurde 40 dagen en 40 nachten Mozes was in Egypte 40 jaar, Midian 40 jaar, en op de berg 40 dagen. Israël zwierf . in de woestijn 40 jaar de spionnen waren in Kanaän voor 40 dagen. Elia vastte 40 dagen. 40 dagen werd gegeven aan Nineveh. Jezus vastte 40 dagen was Jezus met Zijn discipelen gedurende 40 dagen na Zijn opstanding (Handelingen 1: 3).

Het nummer 40 is een zeer bekend een in de Bijbel.

In het verhaal van Noach en de zondvloed, het regent 40 dagen en 40 nachten (Gen. 7: 4,12,17; 8: 6). Na de verzegeling van het verbond bij Mt. Sinai, Mozes met God op de berg voor 40 dagen en 40 nachten (Exodus 24:18).

Als de profeet Elia wordt door koningin Izebel nagestreefd, vlucht hij voor zijn leven en reist 40 dagen en nachten tot hij komt naar de berg van God op Horeb (Sinai) (1 Kon 19: 8).

Het nummer 40 verschijnt ook in het Nieuwe Testament.

Jezus is de verleiding in de woestijn voor 40 dagen en nachten;

Zijn hemelvaart treedt 40 dagen na de opstanding (Handelingen 1: 3).

Getallen in de Bijbel zijn vaak niet bedoeld om letterlijk worden genomen, maar serveren een symbolische functie.

Onze vermoedens worden gewekt vooral met een nummer dat zo vaak terugkeert als 40.

Wat zou de symbolische betekenis van het getal 40 zijn?

Op een niveau, dat staat voor een langere periode, maar er is meer.

De langere tijd heeft de inhoud:

Het is een tijd van nood, van strijd, van het testen.

Er is in feite een extra-bijbelse bewijs voor dit gebruik ook.

Maar in de Bijbel, een derde niveau van betekenis verschijnt.

Veertig duidt een periode van voorbereiding voor een aantal speciale actie van de Heer;

het is een tijd van SCHEIDING VAN GOD, leven onder het bewind van de VEERTIG ORGANEN (de stof) in plaats van het geestelijke.

Na de zondvloed in Genesis, begint een nieuwe creatie.

Na Mozes praat met God, wordt het verbond vernieuwd.

Na omzwervingen van Israël in de woestijn, zullen zij in het Beloofde Land in te voeren.

Na de reis van Elia, God sterkt hem om zijn profetische bediening te hervatten.

Nadat Jezus ‘verzoeking, begint hij zijn openbare bediening;

na de Hemelvaart, komen we in het tijdperk van de Kerk.

Aan het eind van het seizoen van de vastentijd, vieren we de Heilige Week en de grote feest van Pasen.

Wilderness Sinds de “tijd” van de dolende is symbolisch, hoe zit het met de plaats?

Israël zeker wist dat de echte wildernis, omdat dat vrij goed de regio’s zou omschrijven naar het zuiden, zuidwesten en oosten over de Jordaan.

De woestijn is een plaats waar geen water en geen voedsel sinds weinig vegetatie kan er groeien.

Het is ook de verblijfplaats van gevaarlijke dieren.

De woestijn is een plaats van extremen waar de keuzes zijn meer duidelijk-cut.

Dat is  waarom, werd onze Heer gekruisigd in een plaats geestelijk genaamd EGYPT.

Omdat het wordt gebruikt als een metafoor, die van elkaar gescheiden.

De woestijn heeft een symbolische betekenis.

In de religie van Kanaän, een speciale god genaamd Mot (een woord dat ook kan betekenen ‘dood’) had de leiding over de hete, droge, onvruchtbare plaats, de woestijn, en van de hete, droge, onvruchtbare tijd, de zomer.

Ophoudt regen; vegetatie opdroogt en sterft.

De woestijn is een negatieve plaats waar de macht van de dood / Mot de scepter zwaait, waarbij fundamentele vragen moeten worden aangepakt.

In de evangeliën is Jezus in de verleiding in de woestijn om een ander soort Messias te zijn; om het pad van het spektakel en de macht in plaats van die van de nederige dienst te nemen, maar deze verleiding zou blijven gedurende zijn bediening tot aan zijn dood zelf wanneer hij getergd naar beneden te komen van het kruis.

Veel spirituele schrijvers vandaag spreken van een ‘wildernis ervaring. ”

Dit is een soort retraite ervaring, tijd apart gezet om zich te concentreren op, om te vragen, te overwegen, om te reageren op fundamentele vragen van het geestelijk leven.

Het hoeft niet te zijn, en vaak is het niet, een letterlijke ‘woeste plaats, “al is dat is niet onmogelijk.

Lent is de Kerk jaarlijkse “wildernis ervaring,” zijn terugtocht opnieuw de fundamentele vragen te stellen AGAIN

Gen 7:. 4 – Rained 40 dagen en 40 nachten .

Exo 24:18 – Mozes op de berg Sinaï 40 dagen en 40 nachten

Exo 34:28 – Mozes vastte 40 dagen en 40 nachten.

Num 13:25 – Israël spioneerde het land 40 dagen.

Num 14:33 – Israël zwierf 40 jaar. 1 Sa 04:18 – Eli geleid Israel 40 jaar.

1Sa 17:16 – Goliath beschimpt . Israël 40 dagen

1 Koningen 19: 8 – Elia’s reis naar Horeb duurde 40 dagen en 40 nachten.

Eze 29:12 – Niemand staat door Egypte te gaan voor 40 jaar zal zijn.

JNH 3: 4 – Jona predikte Nineve zou worden vernietigd in 40 dagen.

Mattheüs 4: 2 – Jezus vastte 40 dagen en 40 nachten, dan is de verleiding.

Act 1: 3 – 40 dagen en 40 nachten tussen opstanding en hemelvaart. de betekenis van het getal veertig wordt apart wonen, of gescheiden van god, want je werkt vanuit uw dierlijke natuur, jij bent de nummer veertig.

het getal 40, transformerende werking van veertig solidariteit met slachtoffers van narcisme VKoN

Het getal veertig “40” heeft opmerkelijke toevalligheden in de Bijbel.

Er waren veertig dagen regen (Gen. 7:17) op het moment van de overstroming, veertig dagen voordat u weer de raaf (Gen. 8: 6),

Veertig dagen voor het balsemen (Gen. 50: 3), en van het vasten door Mozes (Ex 24:18; 34:28; Deut. 9:. 9,25), door Elijah (1 Kin 19: 8.), en door Jezus (Mattheüs 4: 2.). Spies waren in het beloofde land veertig dagen (Numeri 13:25.).

Veertig dagen van de proeftijd werd gegeven aan de inwoners van Nineve (Jona 3: 4),

de verleiding van Jezus duurde veertig dagen (Lucas 4: 1-2) . en

Christus verbleef veertig dagen hier op aarde na Zijn opstanding (Handelingen 1: 3)

Het nummer 40 is ook symbolisch gebruikt in Ezechiël 4: 6.As veertig jaar, de Israëlieten in de woestijn wandelde (Ex 16:35; Num.. 14:34, 32:13).

Er was voor de vrede in Israël veertig jaar (Richt. 3:11, 5:31, 8:28) zijn.

Egypte moest worden verwoest (Ezek.29: 11) en hersteld na (Ezek.29: 13) .Ook, werden veertig slagen toegediend in het straffen van criminelen (Deut 25: 3.)

En de ‘veertig min één’ of negenendertig . wimpers (. 2 Kor 11:24)

Goliath, den Filistijn, nam zijn stand tegen Israël veertig dagen en zowel David en Salomo regeerde over Israël veertig jaar (1 Kin 02:11, 11 (1 Sam 17:16.).: 42).

Is er een gemeenschappelijk thema?

In de zin van berouw / vasten ja, maar er is geen ‘ingestelde tijd’ in de Bijbel voor hoe lang we moeten bekeren of snel.

Nl 7: 4 – Rained 40 dagen en 40 nachten

Exo 24:18 – Mozes op de berg Sinaï 40 dagen en 40 nachten

Exo 34:28 – Mozes vastte 40 dagen en 40 nachten Num 13:25 – Israël spioneerde het land 40 dagen Num 14:33 – Israël zwierf 40 jaar

1Sa 04:18 – Eli geleid Israel 40 jaar 1Sa 17: 16 – Goliath beschimpt Israël 40 dagen

1 Koningen 19: 8 – Elia’s reis naar Horeb duurde 40 dagen en 40 nachten

Eze 29:12 – Niemand staat door Egypte te gaan voor 40 jaar zal zijn

JNH 3: – Jona predikte Nineve zou worden vernietigd in 40 dagen

Mat 4: 2 – Jezus vastte 40 dagen en 40 nachten, dan is de verleiding

Act 1: 3 – 40 dagen en 40 nachten tussen opstanding en hemelvaart

Eén van de wetten van de mikwe (een bijeenkomst van wateren voor immersie), is dat het moet Houd ten minste veertig Seah, of ongeveer 200 liter water.

Bij de afleiding deze hoeveelheid veertig Seah zagen we dat in zekere zin is dit was gebaseerd op een meting van de mens.

Het is interessant om op te merken dat het concept van veertig een groot aantal malen optreedt in de Torah.

De zondvloed van Noach duurde veertig dagen, Mozes op de berg Sinaï voor “veertig dagen en veertig nachten” toen hij de Thora ontvangen, en de Israëlieten op dezelfde manier bracht veertig jaar in de woestijn.

Er zijn veel andere plaatsen waar we het concept van de veertig vinden in de Bijbel.

Waarom is de nummer veertig zo belangrijk?

Waarom komt het getal 40 als de duur van de tijd zo vaak voor in de Torah?

We zien het begin van een antwoord in de wetten van de bevalling, zoals ze in de tijd van de Heilige Tempel toegepast.

De pijn en zwakte in verband met de bevalling zijn een indicatie van de onvolmaaktheid van de menselijke voortplanting, en daarom brengen ze over een staat van “onzuiverheid” in een vrouw die bevallen is

De Talmoed zegt dat een van de redenen een vrouw moest een offer na de geboorte van een kind was omdat ze zoveel pijn, dat ze nooit meer zou zweren om een kind te baren hadden brengen. Talmud – Mas.

Nidah 31b R. Simeon b. Yohai werd gevraagd door zijn discipelen:

Waarom heeft de Torah aan dat een vrouw na de bevalling een offer moet brengen?

Hij antwoordde: Toen ze knielt bij het ​​dragen zweert ze onstuimig dat ze geen gemeenschap meer met haar man zal hebben.

De Torah, daarom, opdat zij een offer moeten brengen. (R. Joseph bedenkingen: Heeft ze niet trots gehandeld in welk geval de absolutie van de eed is afhankelijk van haar spijt.

Bovendien, ze moeten een offer voor een eed voorgeschreven gebracht.

En waarom de Thora bepaalt dat in het geval van een mannelijke [de vrouw schoon is] na zeven dagen en in dat van een vrouw na veertien dagen op de geboorte van een man met wie al verheugen zij betreurt haar eed na 7 dagen, [maar de geboorte van een vrouwelijke] over wie iedereen boos is dat ze betreurt haar eed na veertien dagen.

En waarom heeft de Torah aan dat de besnijdenis op de achtste dag moet gebeuren?het getal 40 in de bijbel johanpersyn.com De transformerende werking van 40 dagen volhouden in de bijbel

Om te voorkomen dat de gasten zelf niet genieten [8], terwijl zijn vader en moeder zijn niet in de stemming voor. Bevalling, en de pijn die ermee verbonden zijn, is gerelateerd aan onvolmaaktheid van de mens en daarom vraagt ​​”zuivering.

In het spreken van deze zuivering , de Tora zegt:

Leviticus 12: 2-4 “Wanneer een vrouw bedenkt en draagt ​​een mannelijk kind, zo zal zij zeven dagen onrein zijn, als de dagen van niddah … en ze blijven … voor de drieëndertig dagen. … ” het tellen van de benodigde voor zuivering na de bevalling dagen, vinden we een totaal van veertig. Onze wijzen leren ons dat deze veertig dagen te vertegenwoordigen het moment dat een embryo is om menselijke vorm te bereiken. Vanuit een oogpunt van de Joodse wet, een embryo doet willekeurige toestand als mens niet tot veertig dagen na de bevruchting.

Dit concept is ook geluid uit een wetenschappelijk oogpunt, daar het bekend is dat de menselijke embryo begint herkenbare menselijke vorm aannemen rond de veertigste dag na de bevruchting.

Dit verklaart waarom de overstroming in de Torah beschreven duurde veertig dagen.

Volgens de traditionele interpretaties, de belangrijkste zonde die bracht over de zondvloed was hoererij. De Midrasj zo zegt dat de vloed duurde veertig dagen, omdat de mensen van die generatie “verdraaid het embryo, dat wordt gevormd in veertig dagen.” Daarom zal Ik HEM veertig dagen en veertig nachten regenen.

En alle levende stof (YEKUM) die ik heb GEMAAKT ZAL IK uitwissen. R. Berechja zei:. Dat betekent, wat bestaat (kayomaya) daarop R. ABIN zei: Degene die tegen hem is ontstaan ​​[zijn broer]

R. Levi zei dat in de naam van Resh Lakisj: Hij [God] gehouden hem [Cain] in spanning, totdat de zondvloed kwam en veegde hem weg. dus het is geschreven, en Hij uitgewist een iegelijk, die waren ontstaan ​​(Gen. VII, 23)

Het is interessant om op te merken dat de Zohar een soortgelijke reden geeft voor de straf door water. De verdeling van de wateren vertegenwoordigen de originele concept van de Aters onder de diaphram en het water in de hersenen boven de diaphram. “boven water” als het mannelijke element, en de “lagere wateren” als de vrouwelijke.

Daarom is de “bovenste wateren” en “lagere wateren” kwamen samen om hen te straffen.

De Thora zegt dus: .

Genesis 07:11 “De veren van de grote diepe waren opengespleten, en de sluizen des hemels geopend Dit zelfde concept geldt ook voor Mikveh, die kan worden gemaakt van de regen en bronwater hetzelfde.

Het concept geldt ook voor het geven van de Thora. Dit houdt ook het idee van de geboorte.

Het Joodse volk werden opnieuw geboren onder het verbond van de Thora en de Tora zelf, in de mens wordt overgedragen, moest een geboorte proces te ondergaan.

Zoals  in het geval van de mens, dit was tot veertig dagen dezelfde redenering verklaart ook waarom de Israëlieten veertig jaar in de woestijn doorbrachten.

Toen Mozes spionnen naar het Beloofde Land stuurde om te verkennen, de Tora vertelt ons dat:.

Numeri 13:25 “zij terug van spionage het land aan het eind van veertig dagen. ” de spionnen wisten dat de Israëlieten een geestelijke wedergeboorte zouden ondergaan als ze het Beloofde land (de hersenen) ingevoerd om deze wedergeboorte zelf beleven en verslag uit te brengen, de spionnen brachten veertig dagen in het land.

Ze waren niet waardig van het land, echter, en dus brachten ze een slecht verslag terug.

Naar aanleiding van dit rapport, de Israëlieten tegen Mozes rebelleerden, niet het vertrouwen dat God hun het land zou geven.

Er werd toen besloten dat ze veertig jaar moeten doorbrengen in de woestijn, zoals de Thora zegt:

Numeri 14:34 “Naar aanleiding van het aantal dagen waarin je verkenden het land veertig dagen – voor elke dag, zult gij uw zonden voor een beer jaar veertig jaar. ” Deze veertig jaar vertegenwoordigen nog een ander soort van wedergeboorte de wedergeboorte van een hele generatie die het waard zijn uiteindelijk het invoeren van het Beloofde Land zou zijn.

We zien dat het aantal veertig het proces van de geboorte vertegenwoordigt.

Zoals we al zeiden, is het in verband met de maatregel van de mens. Dit verklaart ook de veertig Seah van water dat de Mikveh moet bevatten. De Mikveh vertegenwoordigt ook de baarmoeder, en dus, deze veertig Seah evenwijdig aan de veertig dagen waarin het embryo wordt gevormd.

Numeri 13: 16-25 Dit zijn de namen van de mannen Mozes zond om het land te verkennen. (Mozes gaf Hosea, zoon van Nun, de naam Joshua.) Toen Mozes stuurde ze naar Kanaän te verkennen, zei hij: “Ga door de Negev en op naar het gebergte. Zie wat het land uit en de vraag of de mensen die daar wonen zijn sterk of zwak, weinig of veel.

Wat voor soort land wonen ze in? is het goed of slecht? Wat voor steden wonen ze in? Zijn ze dorpsteden of versterkt? Hoe wordt de grond? is het vruchtbare of slecht? Are er bomen op het of niet? Doe je best om een deel van de vrucht van het land terug te brengen. ” (Het was het seizoen voor de eerste rijpe druiven.) Dus ze gingen en verkend het land, van de woestijn Zin tot aan Rehob, in de richting van Lebo Hamath.

Ze gingen omhoog door de Negev en kwamen in Hebron, waar de Ahiman, Sesai en Talmai, afstammelingen van Enak, leefde. (Hebron was gebouwd zeven jaar voor Zoan in Egypte.) Toen ze het dal Eskol bereikt, sneden ze een tak die van een cluster van druiven. Twee van hen droeg het op een paal tussen hen, samen met een aantal granaatappelen en vijgen .

Die plaats is het dal van Eskol genoemd vanwege de tros druiven de Israëlieten cut off er. Aan het einde van de veertig dagen keerden zij uit het land te verkennen.

Numeri 14: 29-35 In deze woestijn uw lichaam zal een ieder van u twintig jaar of meer, die werd geteld in de volkstelling en die mopperde tegen mij vallen. Niet een van jullie zal het land Ik zwoer met de hand op te steken om uw huis te maken, behalve Kaleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, de zoon van Nun in te voeren.

de symboliek en transformerende werking van het getal 40

 

Zoals voor uw kinderen dat u zei dat er zou worden genomen als buit, zal ik ze in te brengen in het land die u hebt geweigerd genieten. Maar je je lichaam in deze woestijn zal vallen. Uw kinderen zullen hier herders voor veertig jaar, lijden voor je ontrouw, tot de laatste van je lichaam ligt in de woestijn.

Veertig jaar lang één jaar voor elk van de veertig dagen dat je het land verkent zal u lijden voor uw zonden en weten wat het is om mij tegen te hebben.’Ik, de HEERE, heb gesproken, en ik zal zeker deze dingen doen om deze hele slechte gemeenschap, die zich tegen mij verzet. Zij zullen hun einde in deze woestijn te voldoen; Hier zullen ze sterven. ”

Numeri 32:13 des Heeren toorn tegen Israël, en Hij deed hen omzwerven in de woestijn, veertig jaren, totdat de hele generatie van mensen die in zijn ogen het kwaad had gedaan was verdwenen.

Deuteronomy 2: 7 De HEERE, uw God heeft u gezegend in al het werk van uw handen Hij waakte over uw reis door dit uitgestrekte desert. Deze veertig jaar de HEERE, uw God, met u geweest, en je hebt niet iets dat je ontbrak.

Deuteronomium 8: 1-6 Wees voorzichtig om elke opdracht uit te voeren die ik u geef vandaag, opdat gij leeft en om te verhogen en om te kunnen binnenkomen in het land, dat de HEERE beloofde onder ede aan uw voorouders.

Weet je nog hoe de HEER, uw God leidde u helemaal in de woestijn , om u te verootmoedigen en u op de proef om te weten wat er in je hart, of u zijn geboden zou houden.

Hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en dan voeden u met het Man, dat gij noch uw vaders hadden bekend, om je te leren dat de mens leeft niet op alleen brood, maar op ieder woord dat komt uit de mond van de HEER. je kleren niet versleten en uw voeten niet gezwollen tijdens deze 40 jaar. Weet dan in je hart dat als een man zijn zoon vermaant, zodat de HEER, uw God, u disciplines.

Houd u aan de geboden van de HERE, uw God, wandelende in zijn wegen en hem te vereren.

Deuteronomium 9: 9-11 Toen ik ging boven op de berg naar de stenen tafelen te ontvangen, de tafelen des verbonds, dat de HEERE met u gemaakt had, ik bleef op de berg veertig dagen en veertig nachten; Ik at geen brood en dronk geen water. De Heer gaf me twee stenen tafelen gegraveerd door de vinger van God. Op hen waren al de geboden des HEEREN uitgeroepen om u op de berg uit het vuur, op de dag van de vergadering. Aan het einde van de veertig dagen en veertig nachten, de HEERE gaf mij de twee stenen tafelen, de tafelen van het verbond.

Deuteronomium 9: 15-26 Dus ik draaide zich om en daalde van de berg, terwijl het was in vuur en vlam met vuur. En de twee tafelen van het verbond waren in mijn handen. Toen ik keek, zag ik dat u tegen de HEER, uw God, gezondigd had; je had gemaakt voor jezelf een afgod gegoten in de vorm van een kalf. Je had al snel afgeweken van de manier waarop u de HEERE geboden had.

Dus nam ik de twee tafelen, en wierp ze uit mijn handen, ze te breken in stukken voor uw ogen. Toen nogmaals ik viel ter aarde werpen voor de HERE veertig dagen en veertig nachten; Ik at geen brood en dronk geen water, want van alle zonden je had begaan, doen wat kwaad was in de ogen van de HEER was en zo provoceren hem te verwekken.

Ik vreesde de toorn en de grimmigheid des HEEREN, want hij boos was genoeg met je om je te vernietigen. Maar nogmaals de HERE luisterde naar me. En de HEERE was boos genoeg met Aaron, om hem te vernietigen, maar op dat moment heb ik gebeden voor Aaron ook. Ook nam ik die zondig ding van jou, het kalf dat u gemaakt had, en verbrandde het in het vuur. Dan verpletterde ik het en maalde het tot poeder zo fijn als stof en wierp het stof in een stroom die naar beneden stroomde van de berg.

Je hebt ook de HERE boos gemaakt op Tabera, in Massa en Kibroth Thaava. En als u de HEERE uit verstuurd vanaf Kades Barnea, zei hij: “Ga en neem bezit van het land, ik heb u gegeven dat te nemen.” Maar je kwam in opstand tegen het bevel van de HEER, uw God. Je hebt hem niet vertrouwd of hem gehoorzaamd. Je hebt opstandig geweest tegen de HERE al sinds ik je heb gekend.

Die veertig dagen en veertig nachten lag ik uitgestrekt op de grond voor de HERE omdat de HEER had gezegd dat hij mij zou vernietigen. Ik bad tot de Heer en zei: “O God, de HEER, niet doen vernietigen uw volk, uw eigen erfenis die u verlost door uw grote kracht en uit Egypte met een sterke hand heb uitgeleid.

Deuteronomium 10:10 Nu had ik bleef op de berg veertig dagen en nachten, als ik de eerste keer, en de HEERE luisterde naar me op dit moment enook het was niet zijn wil om je te vernietigen..

Deuteronomium 25: 1-4 Wanneer mannen een geschil hebben, zijn ze om het te nemen naar de rechter en de jury zal de zaak beslissen, vrijgesproken van de onschuldige en veroordeling van de schuldig is. Als de schuldige man verdient te worden geslagen, zal de rechter hem gaan liggen en hebben hem gegeseld in zijn aanwezigheid met het aantal wimpers zijn misdaad verdient.

Maar hij moet hem niet meer dan veertig zweepslagen geven. Als hij meer wordt gegeseld dan dat, zal je broer worden afgebroken in je ogen.

Deuteronomy 29: 5-6 in de veertig jaar dat ik u geleid door de woestijn, heb je kleren niet slijten, noch de schoenen aan uw voeten.

Je at geen brood en dronk geen wijn of andere gegiste drank. Ik heb dit gedaan zodat u wellicht weet, dat Ik de HEERE, uw God.

Joshua 5: 5-7 Alle mensen die uit waren kwam besneden, maar alle mensen geboren in de woestijn tijdens de reis van Egypte niet gehad. De Israëlieten waren over in de woestijn verhuisde veertig jaar totdat alle mannen die van de militaire leeftijd waren toen ze Egypte verlieten gestorven, omdat zij de HERE niet hebben gehoorzaamd. Want de HEERE gezworen had, dat zij het ​​land niet zou zien dat hij had plechtig beloofd hun vaders om ons geven, een land dat overvloeit van melk en honing. Zo verwekte Hij hun zonen in hun plaats, en deze waren degenen Jozua besneden. Ze waren nog onbesneden, omdat zij niet was besneden op de weg.

Jozua 14: 6-8 En de mannen van Juda benaderd Jozua, te Gilgal, en Kaleb, de zoon van Jefunne, de Keneziet zei tegen hem: ‘Weet je wat de HEER zei tegen Mozes de man Gods in Kades Barnea over jou en mij. ik was veertig jaar oud, toen Mozes, de knecht des HEEREN, mij van Kades Barnea zond om het land te verkennen. en ik bracht hem terug een rapport volgens mijn overtuiging, Maar mijn broeders, die gingen met mij maakte de harten van de mensen te smelten met angst, ik echter, volgde de HEERE, mijn God van ganser harte..

Judges 3: 7-11 de Israëlieten doe kwaad waren in de ogen van de HEER, ze vergaten de HEERE, hun God, en dienden de Baals en de bossen. de toorn des HEEREN brandde tegen Israël, zodat hij hen in de hand van Cuschan Rischataim, koning van Aram Naharaim, aan wie de Israëlieten waren onderworpen voor acht jaar verkocht. Maar toen zij riepen tot den HEERE, hij verwekte hun een verlosser, Othniel, zoon van Kenaz, de jongere broer van Kaleb, die hen verloste. De Geest des HEEREN was over hem, zodat hij werd Israëlische rechter en ging naar de oorlog.

De HEERE gaf Cuschan Rischataim, koning van Aram in de handen van Othniël, die hem overmeesterd.

Dus het land had vrede voor veertig jaren, totdat Othniël, zoon van Kenaz, stierf.

Judges 5: 20-31 uit de hemel de sterren gestreden, vanuit hun banen streden tegen Sisera.

De rivier Kison wentelde hen weg, de eeuwenoude rivier, de rivier Kison, mijn ziel; wees sterk! Toen donderde het hoeven van de paarden ‘- galopperen, galopperen gaan zijn machtige rossen.

‘Curse Meroz,’ zei de Engel des HEEREN. ‘Vloek de mensen bitter, omdat zij niet gekomen zijn om de HERE te helpen, om den HEERE te helpen tegen de machtige.’ ‘De meeste gezegende vrouwen Jaël, de vrouw van Heber de Keniet, meest gezegende van-tent woning vrouwen.

Hij vroeg voor water, en zij gaf hem melk,.. in een kom geschikt voor edelen brachten zij hem gestremde melk haar hand reikte naar de tent, haar rechterhand voor de hamer van de werkman, ze sloeg Sisera, zij verpletterde zijn hoofd, ze verbrijzelde en doorboorde het.

Aan haar voeten zonk hij, viel hij, daar lag hij aan haar voeten, hij zonk, hij viel,., waar hij zonk, daar viel hij dood.

“Door het venster Sisera’s moeder keek.; achter het rooster ze uitriep: ‘Waarom is zijn wagen gekomen! Waarom is het gekletter van zijn wagens uitgesteld? De wijste van haar dames beantwoordde haar; inderdaad, ze blijft zeggen tegen zichzelf, zijn ze niet vinden en de buit te verdelen: een meisje of twee voor elke man, kleurrijke kleding als buit voor Sisera, kleurrijke gewaden geborduurd, zeer geborduurde kledingstukken voor mijn nek dit alles als buit ‘? “Zo kunnen al uw vijanden vergaan, o HEERE! Maar kunnen zij die houden van je, zijn als de zon als hij stijgt in haar kracht. ” Vervolgens had het land rust veertig jaar.

Richteren 8:28 Zo Midianieten onderworpen was voor de Israëlieten en had zijn hoofd niet opnieuw op te heffen. Tijdens het leven van Gideon, genoot het land veertig jaar rust.

Richteren 13: 1 Opnieuw waren de Israëlieten kwaad in de ogen des HEEREN, zo gaf de HEERE hen in de hand der Filistijnen veertig jaren.

I Samuel 4: 16-18 Hij Eli zei: “ik kom net uit de gevechtslinie, ik vluchtte het deze dag.” Eli vroeg: ‘Wat is er gebeurd, mijn zoon?’ De man die het nieuws bracht antwoordde: “Israël vlucht voor de Filistijnen, en het leger heeft zware verliezen geleden. Ook uw twee zonen, Hofni en Pinehas, zijn gestorven, en de ark Gods is gevangen.” Toen hij de ark genoemd van God, Eli viel achterover van zijn stoel aan de zijde van de poort. Zijn nek was gebroken en hij stierf, want hij was een oude man en dat was zwaar. Hij had Israël veertig jaar geleid.

I Samuel 17: 12-19 David nu was de zoon van een Efrathiet genaamd Jesse, die kwam uit Bethlehem in Juda. Jesse had acht zonen, en in Sauls tijd dat hij was oud en goed gevorderd in jaren. Drie oudste zonen van Jesse’s waren Saul gevolgd om de oorlog: de eerstgeborene was Eliab; de tweede, Abinadab; en de derde Samma. David was de jongste. De drie oudste volgden Saul, maar David ging heen en weer van Saul, om zijns vaders schapen in Bethlehem neigen.

Voor veertig dagen de Filistijn kwam naar voren elke ochtend en avond en nam zijn stand. Nu Jesse zei tegen zijn zoon David, “Neem deze efa geroosterd graan en deze tien broden voor uw broers en haast u naar hun kamp. Neem deze tien kazen mee voor de commandant van hun eenheid. Zie hoe je broers zijn en terug te brengen enige zekerheid van hen. Ze zijn met Saul en alle mannen van Israël in de vallei van Elah, om te strijden tegen de Filistijnen. ”

2 Samuël 2:10 Isboseth, den zoon van Saul, was veertig jaar oud toen hij koning over Israël werd, en hij regeerde twee jaar. Het huis van Juda, echter, volgde David.

2 Samuël 5: 4 Dertig jaar was David oud, als hij koning werd, en hij regeerde veertig jaar.

I Koningen 2: 10-11 Toen rustte David met zijn vaderen en werd begraven in de Stad Davids. Hij had veertig jaar regeerde over Israel – zeven jaar in Hebron en drieëndertig in Jeruzalem.

In Koningen 6: 14-17 Salomo bouwde de tempel en voltooid. Hij bekleed zijn binnenmuren met ceder boards, ze lambrisering van de vloer van de tempel aan het plafond, en bedekte de vloer van de tempel met planken van dennen. Hij afgescheiden twintig ellen aan de achterzijde van de tempel met ceder planken van vloer tot plafond te vormen binnen de tempel een innerlijke heiligdom, het heilige der heiligen.

De grote zaal in de voorzijde van deze kamer was veertig ellen. * * *

De Shabbat voorafgaande aan de week bevat de potentie van die aankomende week. Ergo, Shabbat Hagadol voor Pesach, Shabbat Chazone vóór de Negende van Av en de komende Shabbat Shuvah die Yom Kippur voorafgaat. Deze Shabbat ‘parasjat Nitsavim is altijd te lezen alvorens Rosj Hasjana.

Niet alleen het eerste vers weerspiegelen deze, “Je staat vandaag jullie allen voor Hasjem,” het komt tot uiting in het feit dat Nitsavim is 40 verzen lang, parallel aan de 40 dagen vanaf het begin van de maand Elul tot Yom Kippur .

symboliek en transformerende werking van het getal 40

Het getal 40 veertig verschijnt in de Tora om een tijd van wedergeboorte en vernieuwing aan te duiden.

Dit komt tot uiting in de natuur in het feit dat het 40 dagen duurt om een politiek correcte bevruchte ei tot een seksistische foetus te maken.

In de tijd van Noach, regende het veertig dagen en veertig nachten dat was om de wereld een nieuw begin te geven.

Moshe was boven op Mt. Sinaï 40 dagen en nachten die de geboorte van een nieuwe natie neergeslagen.

Na het plegen van de zonde van het gouden kalf, ging Moshe nog een 40 dagen en nachten, als voor de hand liggende redenen.

Ook moet het geen verrassing zijn, zo niet verwacht dat we 40 dagen hebben tussen het begin van de maand Elul en Jom Kippoer als elke Jood hoopt te worden “wedergeboren”.

Onze leien schoongeveegd.

JA!

Onze zonden vergeven.

LOF HASHEM! Een nieuwe start. ! AMEN.

Het is geen toeval dat het teken van de maand van Elul is de (Joodse) Maiden, symbool van zuiverheid en deugd, zo lang kunnen we haar weg te houden van het Witte Huis.

Het moet deze keer duidelijk zijn voor de lezer, dat het aantal veertig een symbool is van de man / vrouw die apart wonen van god, als in uw geest diep begraven in het vlees (40) en probeert om thuis te komen aan de vaders huis (hersenen) door de (7) zeehonden. Dan zult u aan het beloofde land zijn gekomen, word je hebt veranderd op de berg, heeft de 40 dagen regen verdwenen in jou etc ….

Dus, je eerste geboorte in deze wereld wordt gesymboliseerd door het getal 40, de tweede geboorte, dat is de geestelijke geboorte, of tweede geboorte is door middel van het getal zeven en dan is het volledig tot uiting komt in het nummer twaalf, en de 24 ouderlingen zal aanwezig zijn in de tempel (de hersenen).

de transformerende werking van 40 dagen

Conclusie over het getal 40 in de bijbel.

Of de nummer 40 een echte speciale betekenis heeft of niet daarover wordt  nog steeds gedebatteerd.

De Bijbel lijkt zeker het getal 40 te gebruiken een geestelijke waarheid te benadrukken.

Sommige mensen plaatsen te veel belang op numerologie, in een poging om een speciale betekenis achter elk nummer te vinden in de Bijbel.

Vaak is een getal in de Bijbel gewoon een nummer in, inclusief het nummer 40.

Maar 40 komt wel 146 keer voor in de bijbel.

Dit zegt  psalm 146 :

Psalmen 146 Het Boek (HTB).

146 Prijs de HERE! Laat alles in mij de HERE prijzen!

Ik wil de HERE eren zolang ik leef. Ik wil psalmen zingen voor mijn God, zolang ik daarvoor de adem heb.

Stel uw vertrouwen niet op vooraanstaande mensen. Zij kunnen u niet redden.

Want als zulke mensen sterven, blazen zij de laatste adem uit en bestaan niet meer. Vanaf dat moment kunnen zij niets meer doen.

Gelukkig is hij die zijn hulp ontvangt van de God van Jakob, die alles verwacht van de HERE, zijn God.

Want God heeft de hemelen en de aarde gemaakt en de zeeën met alles wat daarin zwemt. Hij is trouw tot over de grenzen van de dood heen.

Hij doet recht aan onderdrukte mensen en geeft voedsel aan wie honger lijden. De HERE bevrijdt de gevangenen van hun boeien.

De HERE laat blinden weer zien en beurt mensen op die gebukt gaan onder zorgen. Hij houdt van oprechte mensen.

De HERE beschermt mensen die in een ander land vertoeven en Hij zorgt voor weduwen en wezen. Ongelovigen helpt Hij echter niet. Hun wegen maakt Hij tot dwaalwegen.

10 De HERE is Koning tot in eeuwigheid. Jeruzalem, uw God is er voor elke nieuwe generatie. Prijs de HERE!

God laat sommigen zoeken naar verborgen betekenissen, verborgen boodschappen, of codes in de Bijbel.

Maar voor het merendeel van ons is er meer dan genoeg waarheid in de duidelijke woorden van de Schrift om al onze behoeften te voldoen en ons “compleet en goed toegerust voor elk goed werk”.

Want God is licht en geen duisternis. (2 Timoteüs 3:16).

Als 40 dan vooral te maken heeft met testen, onderzoek en analyse, bedenk dan dit :

Dat een geloof dat niet wordt getest niet te vertrouwen is, dus als u op dit moment te kampen hebt met een proef of een test, wees niet moe en geef niet op, want dit betekent niet noodzakelijk dat God u straft maar kan het testen zijn om te zien hoe sterk je geloof en vertrouwen in Hem werkelijk is.

Symboliek.

Volgens de Bijbel, het is een getal van het wachten, de voorbereiding, de test of de straf.Het geheim van 40 jaar huwelijk De transformerende werking van 40 dagen volhouden in de bijbel

Ook de Bijbel neemt vaak zijn toevlucht naar de nummer 40 wanneer het een nieuw hoofdstuk van de geschiedenis van het heil begint. Anderzijds, zou de duur van veertig een generatie zijn of een langdurig termijn waarvan we de exacte lengte willen negeren.

40 Symboliseert ook de dood met zichzelf en de geestelijke wedergeboorte.

Volgens R. Allendy, “is het bereiken van een cyclus ter wereld, of liever het ritme van de cyclische herhalingen in het heelal”.

Volgens Saint Augustin drukt veertig de perfectie uit “, omdat de wet werd gegeven in de tien geboden, dan is het de hele wereld dat de wet werd gepredikt, en de hele wereld is opgebouwd uit vier delen, Oost en West, Zuid en Noord , daarom door vermenigvuldiging van tien bij vier, krijgen we veertig of nou ja, het is door de vier boeken van het Evangelie dat de wet is volbracht “..

40 Vertegenwoordigt de man opgenomen in het heelal en het bestrijden van de prins van de aandoening, volgens Claude van Sint-Maarten.

40 Vertegenwoordigt de volledige en voldoende tijd om het werk af te maken, volgens Lacuria.

40 Vertegenwoordigt de eeuwig hel, volgens J. Böhme, omdat het de beperking van de cycli van de belichaming waarvan de vorm niet verandert.

Het is een Symbool van de boete.

40 komt overeen met de dertiende letter van het Hebreeuwse alfabet dat evenals in de Tarot dood betekent, het einde van een bepaald stadium markerend.

de transformerende werking van het 40 dagen volhouden

Psalm 40.

Psalmen 40 Het Boek (Het Boek)

40 Een psalm van David voor de koordirigent.

Met verlangen keek ik uit naar de HERE; toen boog Hij Zich tot mij over en hoorde mijn roepen om hulp.

Hij trok mij omhoog uit de diepte van de zonde en uit de modder van de wereld. Hij zette mij stevig op mijn voeten, op een rots. Dank zij Hem kan ik weer goed lopen.

Hij leerde mij een nieuw lied, een lofzang voor onze God. Ik hoop dat velen mij zullen zien en ook ontzag voor de HERE zullen krijgen. Dat zij ook op Hem gaan vertrouwen.

Gelukkig is de man, die zijn vertrouwen op de HERE stelt. Die niets laat afhangen van trotse mensen of zich laat raden door leugenaars.

HERE, mijn God, Uw wonderen zijn ontelbaar, evenals Uw zorg voor ons. Niets is met U te vergelijken. Als ik over Uw wonderen en zorgen zou willen vertellen, zou ik niet weten waar ik moest beginnen.

Het gaat U niet om slacht of spijsoffers; U vraagt niet om brand en zondoffer. Voor U telt mijn gehoorzaamheid.

Toen zei ik: “Ik kom eraan; in de wet werd al over mij geschreven.

Mijn hele hart verlangt ernaar Uw wil te doen, mijn God. Uw wet is mijn leven.”

10 Ik vertel de blijde boodschap van Uw liefde en rechtvaardigheid in de samenkomsten. U weet HERE, dat ik niet zal nalaten over U te spreken.

11 Ik verzwijg Uw rechtvaardigheid niet en spreek over Uw trouw en bewaring. Aan grote groepen mensen vertel ik over Uw goedheid en liefde en waarheid.

12 Laat mij ruimschoots delen in Uw medelijden. Laten Uw goedheid en waarheid mij voortdurend beschermen.

13 Want er komen talloze rampen over mij heen; mijn zonden bereiken mij en ik weet er geen raad mee. Het zijn er zoveel. De moed zakt mij in de schoenen.

14 HERE, wilt U mij redden? Haast U en help mij, HERE!

15 Laten zij die mij naar het leven staan, zich diep schamen en afdruipen. Laten zij die mij in het ongeluk willen storten, terugdeinzen en belachelijk worden gemaakt.

16 Laten zij, die mij uitlachen, maar met stomheid geslagen worden.

17 Laten alle mensen die U zoeken, over U jubelen en grote blijdschap over U hebben. Laat ieder die Uw zorg ervaart, zeggen: “De HERE is groot!”

18 Al bezit ik niets en zit ik diep in de ellende, toch denkt de HERE aan mij. Mijn God, U bent mijn helper en bevrijder. Kom snel, mijn God.

Johan Persyn & Annemie Persyn-Declercq

de transformerende werking van het 40 dagen volhouden

Aanverwante artikel

Service E-mail: jo030256@gmail.com

Leven en leefregels.

Mensen die snel veroordelen worden nooit gelukkig.

Liefdes Verhaal van Christelijke Spiritualiteit

Deel uw gedachten met ons want samen kunnen we opzettelijk de wereld verrijken door waarde aan elkaar toe te voegen.