Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en

De transformerende werking van 40 dagen volhouden. Deel 1

Het getal 40 dagen symboliseert over het algemeen een periode van testen, een proces of proeftijd.

Hier zijn de verzen uit de bijbel met het nummer veertig zijnde 40 dagen in hen.

Het getal 40 dagen in Genesis.

Gen 5:13 En Kenan leefde, nadat hij Mahalal achthonderd veertig jaren, en hij gewon zonen en dochters gewon:

Gen 7: 4 Want over nog zeven dagen, en ik zal doen regenen op de aarde veertig dagen en veertig nachten; en alle levende stof die ik heb gemaakt zal ik verdelgen van het oppervlak van de aarde.

Gen 07:12 En de regen was op de aarde veertig dagen en veertig nachten.

Gen 07:17 En de vloed was veertig dagen op de aarde; en de wateren vermeerderden, en hieven de ark op, zodat zij oprees boven de aarde.

Gen 8: 6 En het geschiedde, om van veertig dagen dat Noach opende het raam van de ark, die hij gemaakt had:

Gen 18:28 Misschien zullen missen vijf van de vijftig rechtvaardigen; zult gij al de stad voor [gebrek aan] vijf vernietigen? En hij zei: Als ik daar vinden vijf en veertig, ik zal niet vernietigen [het].

Gen 18:29 En Hij zei tot hem opnieuw, en zeiden: Misschien zullen aldaar veertig gevonden. En hij zei: Ik zal niet doen [het] ter wille van veertig’s.

Gen 25:20: En Izak was veertig jaar oud toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel de Syrische van Paddan-Aram, de zuster van Laban, den Syriër.

Gen 26: 34 en Ezau veertig jaren oud was toen hij tot een vrouw Judith, de dochter van Beeri, den Hethiet, en Basmath, de dochter van de Hethiet Elon: Gen 32:15 Dertig zogende kamelen met hun veulens, veertig koeien en tien stieren, twintig  ezels, en tien veulens.

Gen 47:28 en Jakob leefde in het land van Egypte zeventien jaar; zodat de dagen van Jakob was honderd zeven en veertig jaren.

Gen 50: 3 en veertig dagen werden aan hem vervuld; want alzo werden vervuld de dagen der genen, die gebalsemd werden; en de Egyptenaars beweenden hem zeventig dagen.

Het getal 40 in Exodus.

Exd 16:35 En de kinderen Israël aten Manna veertig jaren, totdat zij in een bewoond land kwamen; zij aten Manna, totdat zij kwamen aan de grenzen van het land Kanaän.

Exd 24:18 En Mozes ging in het midden der wolk, en maakte zich op den berg en Mozes was op dien berg veertig dagen en veertig nachten.

Exd 26:19 gij zult ook veertig zilveren voeten onder de twintig berderen; twee voeten onder een berd aan zijn twee houvasten, en twee voeten onder een ander berd aan zijn twee houvasten.

Exd 26:21 Met hun veertig voeten [van] zilver; twee voeten onder een berd, en twee voeten onder een ander bestuur.

Exd 34:28 En hij was aldaar met den HEERE, veertig dagen en veertig nachten; hij at geen brood, en dronk geen water. En hij schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de tien geboden.

Exd 36:24 en veertig zilveren voeten maakte hij onder de twintig berderen; twee voeten onder een berd aan zijn twee houvasten, en twee voeten onder een ander berd aan zijn twee houvasten.

Exd 36:26 Met hun veertig zilveren voeten; twee voeten onder een berd, en twee voeten onder een ander bestuur.

Leviticus 25: 8 Je zult u ook tellen zeven jaarweken tot u, zevenmaal zeven jaren; en de ruimte van de zeven sabbatten jaren zal u wezenot negen en veertig jaar.

40 dagen
Ik leer je heel bewust een nieuwe versie van jezelf te creëren

Het getal 40 in Numerie.

Num 01:21 Degenen die werden genummerd van hen, [ook] van de stam van Ruben, [waren] zes en veertig duizend en vijfhonderd.

Num 01:25 Degenen die werden genummerd van hen, [ook] uit de stam van Gad, [waren] en veertig 5650.

Num 01:33 Degenen die werden genummerd van hen, [ook] van de stam van Efraïm [waren] veertig duizend en vijfhonderd.

Numeri 01:41 Degenen die werden genummerd van hen, [ook] uit de stam van Aser, [waren] en veertig duizend en vijfhonderd.

Num 2:11 zijn hier nu, en degenen die daarvan werden genummerd, [waren] zes en veertig duizend en vijfhonderd.

Num 2:15 zijn hier nu, en zijn getelden waren, [waren] vijf en veertig duizend zeshonderd en vijftig.

Num 02:19 zijn heir nu, en zijn getelden waren, [waren] veertig duizend en vijfhonderd. Num 2:28 zijn heir nu, en zijn getelden waren, [waren] en veertig duizend en vijfhonderd.

Num 13 : 25 daarna keerden zij weder van het zoeken van de locatie na veertig dagen.

Num 14:33 en uw kinderen zullen gaan weiden in deze woestijn, veertig jaren, en zullen uw hoererijen dragen, totdat uw dode lichamen verteerd zijn in de woestijn.

Num 14:34 naar het getal van de dagen, in welke gij dat land, [ook] veertig dagen, elke dag voor elk jaar, zult je uw ongerechtigheden dragen, [ook] veertig jaar, en gij zult mijn afbreking.

Num 26: 7 Deze [zijn] de geslachten van de Rubenieten; en hun getelden van hen waren drie en veertig duizend zevenhonderd en dertig.

Num 26:18 Deze [zijn] de families van de kinderen van Gad, naar hun getelden van hen, veertig . duizend en vijfhonderd

Num 26:41 Deze [zijn] de zonen van Benjamin, naar hun geslachten; en hun getelden van hen [werd] vijf en veertig duizend en zeshonderd.

Num 26:50 Deze [zijn] de families van Nafthali, naar hun families. en zij die geteld waren ze [waren] vijf en veertig duizend en vierhonderd

Num 32:13 en van de HEEREN toorn tegen Israël, en hij deed hen omzwerven in de woestijn, veertig jaren, totdat alle de generatie, die in de ogen van de HEER kwaad had gedaan, werd verbruikt.

Num 35: 6 En onder de steden die je aan de Levieten zult geven [er zal] zes vrijsteden, die je benoemt voor de doodslager dat hij daarheen vluchten: en dezelve zult je hun twee en veertig steden.

Num 35: 7 [Dus] al de steden, die je aan de Levieten geven [zal] acht en veertig steden. hen [zult je geven] met haar voorsteden

Het getal 40 in Deuteronomium.

Deu 2: 7 Want de HEERE, uw God, heeft u in alle gezegend het werk van uw hand: hij kent uw wandelen door deze zo grote woestijn; deze veertig jaren is de HEERE, uw God [geweest is] met u; Je ontbrak er niets.

Deu 8: 2 En je zult gedenken aan al den weg, dien de HEERE, uw God leidde u deze veertig jaar in de woestijn, om u te verootmoedigen, [en] om u te verzoeken, om te weten wat [was] in uw hart, of je zijn geboden, of zoudt houden geen.

Deu 8: 4 uw kleding is geboend niet oud op u, noch uw voet is niet gezwollen, deze veertig jaren.

Deu 9: 9 Toen ik op weg was naar de berg naar de tafels van de ontvangen steen, [ook] de tafelen van het verbond dat de HEERE met u lieden gemaakt had, toen bleef ik in de berg veertig dagen en veertig nachten, ik heb geen brood eten noch water drinken:

Deu 09:11 en het geschiedde aan het eind veertig dagen en veertig nachten, [dat] de HEERE gaf mij de twee stenen tafelen, [ook] de tafels van het verbond.

Deu 09:18 en ik viel neder voor het aangezicht van de HEEREN, als in het eerst, veertig dagen en veertig nachten. ik heb geen brood, en dronk geen water; om al uw zonde, die je had gezondigd, doende dat kwaad is in de ogen van de HEEREN, om hem tot toorn te verwekken

Deu 9:25 En ik wierp mij neder voor den HEERE, veertig dagen en veertig nachten, toen ik viel [bij de eerste]; omdat de HEERE gezegd had dat Hij u verdelgen.

Deu 10:10 En ik stond op den berg, op basis van de eerste keer, veertig dagen en veertig nachten; en de HEERE verhoorde mij op dat moment ook, [en] de Heer u niet willen verderven.

Deu 25: 3 Met veertig slagen zal hij hem, [en] er niet toedoen, [als] hij zou moeten overschrijden, en sloegen hem daarboven met meer slagen, dan is uw broeder moet verachtelijk gehouden worden.

Deu 29: 5 en ik heb u lieden veertig jaren in de woestijn: je kleren niet oud op u waxen, en uw schoen is niet oud waxen aan uw voet.

Het getal 40 in Josua.

Jos 04:13 Ongeveer veertig duizend voorbereid op oorlog trokken er voor het aangezicht van de HEEREN ten strijde, naar de vlakke velden van Jericho.

Jos 5: 6 Want de kinderen Israël wandelden veertig jaren in de woestijn, totdat al het volk, mannen van [die waren] oorlog, die uit Egypte kwam, waren verbruikt, omdat zij niet gehoord naar de stem van de HEEREN: dien de HEERE gezworen had dat hij ze niet zou laten zien het land dat wat de HEERE aan hun vaderen gezworen had ons te zullen geven, een land vloeiende van melk en honing.

Jos 14: 7 Veertig jaar [was] ik toen Mozes, de knecht des HEEREN, mij uitgezonden heeft van Kades naar bespieden het land; en ik hem antwoord bracht, zoals [het] in mijn hart.

Jos 14:10 En nu, zie, de HEERE heeft mij in het leven gehouden, zoals hij zei, deze veertig en vijf jaren, sinds dat de HEERE dit woord tot Mozes, terwijl [de kinderen] Israël in de woestijn wandelde. en nu, zie, ik [ben] deze dag vijf en tachtig jaar oud.

Jos 21:41 Al de steden van de Levieten, in het bezit van de kinderen Israël [waren] acht en veertig steden en haar voorsteden.

Het getal 40 in Rechters.

Richteren 3:11 en het land was stil, veertig jaren. En Othniel, de zoon van Kenaz, stierf.

Richteren 5: 8 Verkoos hij nieuwe goden; vervolgens [was] oorlog in de poorten; werd er ook een schild of speer gezien onder veertig duizend in Israel?

Richteren 5:31 Dus laten omkomen al Uw vijanden, o HEERE: maar [laat], die Hem liefhebben [zijn] als de zon toen hij opgaat in haar kracht. En het land was stil, veertig jaren.

Richteren 8:28 Zo werd Midian ondergebracht voor het aangezicht van de kinderen Israël, zodat ze niet meer hieven hun hoofd. En het land was stil 40 jaar in de dagen van Gideon.

Jdg 12: 6 En zij zeiden tot hem: Zeg nu Schibboleth en hij zei Sibboleth: want hij kon niet omlijsten op [het] recht spreken. Toen namen zij hem, en versloegen hem aan de veren van de Jordaan: en er vielen in die tijd van Efraim twee en veertig duizend.

Jdg 12:14 En hij had veertig zonen, en dertig neven, rijdende op zeventig ezelveulens: en hij richtte Israel acht jaar.

Jdg 13: 1 en de kinderen Israëls dat kwaad was in de ogen van de HEEREN; en de HEERE gaf hen in de hand van de Filistijnen veertig jaren.

Het getal 40 in Samuel.

1Sa 04:18 En het geschiedde, toen hij melding van de ark van God dat hij viel uit den stoel naar achteren langs de kant van de poort, en zijn nek rem, en hij stierf: want hij een oude man, en zwaar was. En hij had Israel gericht veertig jaar.

1Sa 17:16 De Filistijnen naderde ‘s morgens en’ s avonds, en presenteerde hij zich daar veertig dagen.

2Sa 2:10 Isboseth, Sauls zoon [was] veertig jaar oud toen hij koning werd over Israel, en regeerde twee jaar. Maar het huis van Juda volgde David. 2Sa 5: 4. David [was] dertig jaar oud toen hij begon te regeren, [en] hij regeerde veertig jaar

2Sa 10:18 En de Syriërs aangezicht van Israel vluchtten; . en David versloeg [de mannen van] zevenhonderd wagens van de Syriërs, en veertig duizend ruiters, en sloeg Shobach de kapitein van hun gastheer, die daar stierf

2Sa 15: 7 En het geschiedde, na veertig jaar dat Absalom zei tot de koning, toch, laat me gaan en mijn gelofte, die ik den HEERE beloofd heb, te Hebron.

Het getal 40 in Koningen.

1 Koningen 02:11 en de dagen, die David geregeerd heeft over Israel [waren] veertig jaar: zeven jaar regeerde hij in Hebron en drie en dertig jaren regeerde hij in Jeruzalem.

1 Koningen 4:26 Salomo had ook veertig duizend paardenstallen tot zijn wagenen, en twaalf duizend ruiters.

1 Koningen 06:17 en het huis dat [is], de tempel, die was veertig ellen [lang].

1 Koningen 7: 3 En [werd] bedekt met ceder van boven op de ribben, die [lag] op vijf en veertig pilaren waren, vijftien [in] een rij.

1 Koningen 7:38 hij maakte ook tien wasvaten messing; een wasvat hield veertig bath; [en] een wasvat was van vier ellen: [en] op elk één van de tien stellingen was een wasvat.

1 Koningen 11:42 en de tijd die Salomo regeerde in Jeruzalem over heel Israël [was] veertig jaar .

1 Koningen 15:10 En veertig jaar regeerde hij in Jeruzalem. En naam van zijn moeder [was] Maacha, een dochter van Absalom.

1 Koningen 19: 8. En hij stond op en deed eten en drinken, en ging in de kracht van die spijs, veertig dagen en veertig nachten, tot aan Horeb den berg Gods.

2 Koningen 2 : 24 en hij keerde terug, en hij zag ze, en vloekte hen, in de naam van de HEER. Toen kwamen twee beren uit het woud, en tarra twee en veertig kinderen van hen.

2 Koningen 8: 9 Zo ging Hazael hem tegemoet, en nam een geschenk in zijn hand, te weten, alle goed van Damaskus, veertig kamelen ‘ belasting, en kwam, en stond voor zijn aangezicht, en zeide: Uw zoon Benhadad, de koning van Syrie, heeft mij tot u, zeggende: Zal ik van deze ziekte?

2 Koningen 10:14 en hij zei: Grijpt hen levend. En zij grepen hen levend, en zij sloegen hen bij de put van het scheren huis, [ook] twee en veertig mannen; hij liet niet een van hen.

2 Koningen 12: 1 In het zevende jaar van Jehu werd Joas koning; en veertig jaar regeerde hij in Jeruzalem. En de naam van zijn moeder [was] Zibja van Beersheba.

2 Koningen 14:23 In het vijftiende jaar van Amazia, de zoon van Joas, koning van Juda, Jerobeam, de zoon van Joas, koning van Israël, werd koning, in Samaria, [en regeerde] en veertig jaar.

Het getal 40 in Kronieken.

1Ch 05:18 de zonen van Ruben, de Gadieten en de halve stam van Manasse, van de dappere mannen, mannen die schild en zwaard dragen, en om te schieten met boog, en ervaren in den krijg, [waren] vier en veertig . duizend zevenhonderd en zestig, uitgaande in het heir .

1Ch 00:36 en uit Aser, zoals uitging naar de strijd, expert in de oorlog, veertigduizend

1Ch 19:18 Maar de Syriërs aangezicht van Israel vluchtten; en David sloeg van de Syrians zeven duizend [mannen die vochten in] wagens en veertig duizend man te voet, en doodde Sofach de kapitein van de gastheer.

1Ch 29:27 En de tijd dat hij regeerde over Israël [was] veertig jaar; zeven jaren heeft hij geregeerd in Hebron, en drie en dertig [jaar] regeerde hij in Jeruzalem. 2 Kronieken 9:30 En Salomo regeerde te Jeruzalem over gans Israel, veertig jaren.

2 Kronieken 12:13 En de koning Rehabeam versterkte zich in Jeruzalem, en regeerde; want Rehabeam [was] een en veertig jaar oud toen hij begon te regeren, en hij regeerde zeventien jaar in Jeruzalem, de stad die de HEERE uit alle stammen van Israël gekozen had om zijn naam daar te zetten. En naam van zijn moeder [was] Naama, de Ammonietische.

2 Kronieken 22: 2 Twee en veertig jaar oud [was] Ahazia toen hij begon te regeren, en hij regeerde een jaar te Jeruzalem. De naam van zijn moeder ook [was] Athalia, de dochter van Omri.

2 Kronieken 24: 1 Joas [was] zeven jaar oud toen hij begon te regeren, en hij regeerde veertig jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder ook [was] Zibja van Beersheba.

Het getal 40 in Ezra.

Ezra 2: 8 De kinderen van Zatthu, negenhonderd en vijf.

Ezra 2:10 De kinderen van Bani, zeshonderd twee en veertig.

Ezra 2:24 De kinderen van Azmaveth, twee en veertig.

Ezra 2:25 De kinderen van Kirjath, Cefira en Beeroth, zevenhonderd drie en veertig.

Ezra 2:34 De kinderen van Jericho, driehonderd vijf en veertig.

Ezra 2:38 De kinderen van Pashur, duizend tweehonderd zeven en veertig.

Ezra 2:64 De hele gemeente samen [was] en veertig 2300 [en] zestig,

Ezra 2:66 Hun paarden [waren] 730 en zes; hun muildieren, tweehonderd vijf en veertig;

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Voeg je bij 4.587 andere abonnees